Юхо Я.А.. Гісторыя дзяржавы i права Беларусі: Вучэбн. да- пам. - У 2ч. Ч. 1., Мн.: РІВШ БДУ,2000. - 352 с.. 2000

У кнізе асвятляюцца гісторыя ўзнікнення і развіцдя дзяржавы і права на тэрыторыі Беларусі ca старажытных часоў. Аналізуецца грамадскі і дзяржаўны лад Беларусі часоў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, а таксама пасля далучэння яе да Расійскай імперыі. Паказ- ваецца значны ўплыў беларускага права на прававую культуру суседніх народаў. Для студэнтаў юрыдычных і гістарычных факуль- тэтаў, выкладчыкаў сярэдніх навучальных устаноў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускага народа.

|
УВОДЗІНЫ
Раздзел 1 ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў IX-XII стст.
Раздзел 2 ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД HA БЕЛАРУСІЎ ПЕРЫЯД УТВАРЭННЯI РАЗВІЦЦЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎ СКАГА
Раздзел 3 УНІІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 3 ПОЛЬШЧАЙ. БЕРАСЦЕЙСКАЯ ЦАРКОЎНАЯ УНІЯ
Раздзел 4 КРЫНІЦЫ БЕЛАРУСКАГАФЕАДАЛЬНАГА ПРАВА
Раздзел 5 ГАЛОЎНЫЯ РЫСЫ БЕЛАРУСКАГА ФЕАДАЛЬНАГА ПРАВА
Раздзел 6 ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА HA БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЬіад ІСНАВАННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (XVII-XVIII стст. )
Раздзел 7 ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД IПРАВА HA БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД РАСПАДУ ПРЫГОННІЦТВАI РАЗВІЦЦЯ КАШТАЛІСТЫЧНЫХ АДНОСІН (ПЕРШАЯ ПАЛОВА XIX CT.)
Раздзел 8 ГРАМАДСКА-ПАЛІТЬгаНЫ ЛАД I ПРАВА HA БЕЛАРУСІЎ ПЕРЬМД КАПІТАЛІЗМУ (1861-1917)

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Гісторыя дзяржавы i права Беларусі: Вучэбн. да- пам. - У 2ч. Ч. 1., Мн.: РІВШ БДУ,2000. - 352 с.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине История государства и права Р. Беларусь: