<<
>>

Аналіз фінансового стану акціонерного товариства, його необхідність і значення

В умовах ринкової економіки забезпечення інвестиційної привабливості та конкурентноздатності акціонерних товариств потребує своєчасного та якісного аналізу формування, розподілу та ефективності використання ними фінансових ресурсів. За допомогою аналізу вивчається динаміка розвитку товариства, розробляються стратегічні економічні рішення та фінансові плани, виявляються та усуваються недоліки фінансової діяльності, здійснюється пошук резервів зростання вартості акціонерного товариства.

Зміст аналізу фінансового стану полягає в оцінці фінансового стану і результатів діяльності, а також виявленні потенційних можливостей підвищення ефективності використання капіталу та стійкого розвитку акціонерного товариства. За допомогою чітко організованого аналізу вчасно відстежуються погіршення фінансового стану підприємства, з’ясовуються негативні тенденції у господарській діяльності.

Акціонерів і потенційних інвесторів насамперед цікавить стабільність фінансового стану об’єкта інвестування та політика керівництва щодо виплати дивідендів як на сучасному етапі функціонування, так і в довгостроковій перспективі, що формують його інвестиційну привабливість.

У традиційному розмінні під аналізом фінансового стану акціонерного товариства розуміють комплексне вивчення фінансового стану товариства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою спеціальних методів за даними бухгалтерської (фінансової) звітності.

У практиці існують різні види аналізу фінансового стану акціонерного товариства, які можна систематизувати за такими класифікаційним ознаками (табл. 7.1).

Важливою характеристикою фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства в зовнішньому середовищі є його фінансовий стан, який визначає конкурентоспроможність товариства, його фінансовий потенціал, оцінює рівень забезпечення економічних інтересів акціонерів.

Фінансовий стан акціонерного товариства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин товариства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів, реальні й потенційні фінансові можливості акціонерного товариства.

Таблиця 7.1 - Систематизація видів аналізу фінансового стану акціонерного товариства
Класифікаційна

ознака

Вид аналізу фінансового стану Характеристика виду аналізу фінансового стану
Організація

проведення

Зовнішній проводиться потенційними інвесторами та фінансовими аналітиками, які є сторонніми щодо підприємства особами і не мають доступу до його внутрішньої інформаційної бази
Внутрішній проводиться фахівцями акціонерного товариства
Зміст та обсяг

аналітичного

дослідження

Повний проводиться з метою комплексного вивчення всіх аспектів фінансової діяльності акціонерного товариства
Тематичний обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності акціонерного товариства
Характер об'єкта аналізу фінансового стану Аналіз фінансового стану акціонерного товариства в цілому спрямований на дослідження акціонерного товариства в цілому без виділення окремих структурних підрозділів
Аналіз фінансового стану окремих структурних підрозділів проводиться з метою аналізу результатів діяльності центрів економічної та фінансової відповідальності
Аналіз окремих фінансових операцій обмежується дослідженням окремих операцій, пов’язаних з формуванням власного та позикового капіталу
Період

проведення аналізу фінансового стану

Попередній пов’язаний із вивченням умов фінансової діяльності акціонерного товариства в цілому чи здійсненням окремих фінансових операцій
Поточний

(оперативний)

проводиться в процесі реалізації окремих фінансових планів або здійснення фінансових операцій з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності
Прогнозний

(перспективний)

полягає в тому, що на основі вивчення існуючих тенденцій зміни фінансового стану, визначення фінансового стану та фінансової стійкості у перспективі, з позиції відповідності цілям розвитку акціонерного товариства

Метою аналізу фінансового стану акціонерного товариства є

інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані щодо динаміки формування, розподілу та використання фінансових ресурсів.

Завдання аналізу фінансового стану акціонерного товариства формуються під впливом руху фінансових ресурсів у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (табл. 7.2).

Таблиця 7.2 - Завдання фінансового аналізу акціонерних товариств у розрізі видів діяльності
Вид діяльності Завдання фінансового аналізу
Операційна управління фінансовими результатами діяльності; прибуткова поточна діяльність за рахунок ефективного використання наявних ресурсів
Інвестиційна управління активами; розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимальної величини, складу і структури активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів
Фінансова управління пасивами; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; визначення оптимального обсягу складу і структури джерел фінансування зі свідомим ризиком за очікувані вигоди, що пов’язаний з використанням зовнішніх позик

При цьому основними завданнями проведення аналізу фінансового стану є:

• оцінка інвестиційної привабливості акціонерного товариства;

• дослідження рентабельності та фінансової стійкості;

• об’єктивна оцінка платоспроможності;

• дослідження ефективності використання майна (капіталу), забезпечення товариства власними оборотними коштами;

• аналіз діяльності акціонерного товариства на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

• визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Об’єктами аналізу фінансового стану є акціонерне товариство або його окремі фінансові операції, що пов’язані зі зміною складу та структури капіталу.

Суб’єктами аналізу фінансового стану акціонерного товариства

можуть бути замовники та користувачі, які з певних причин зацікавлені в результатах діяльності об’єкта аналізу (табл. 7.3).

Таблиця 7.3 - Характеристика суб’єктів аналізу фінансового стану акціонерного товариства
Група

користувачів

Суб’єкти Аналітичні потреби
Зацікавлені Власники-

акціонери

зацікавлені в оцінці ефективності використання вкладеного капіталу, фінансових ресурсів, рівні дивідендних виплат та перспектив розвитку товариства
Внутрішні Працівники

фінансово-

економічних

підрозділів

зацікавлений в інформації для розробки стратегії і тактики розвитку акціонерного товариства, визначенні його сильних та слабких сторін, ефективного здійснення процесів планування, організації, мотивації і контролю за господарською діяльністю
Трудовий

колектив

зацікавлений в інформації для оцінки рівня стабільності підприємства, здатності його забезпечувати належний рівень оплати праці та видатки на соціальні потреби
Зовнішні Потенційні

інвестори

зацікавлений в інформації з метою оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства та прийняття рішення щодо інвестування коштів
Позикодавці зацікавлені в інформації з метою визначення кредитоспроможності акціонерного товариства
Кредитори зацікавлені в інформації з метою визначення платоспроможності акціонерного товариства
Споживачі

продукції

зацікавлені в інформації з метою оцінки ризику можливого банкрутства акціонерного товариства з огляду на укладені довгострокові угоди або існування залежності від результатів діяльності товариства
Г ромадськість зацікавлені в інформації з метою визначення впливу акціонерного товариства на соціально-економічний розвиток регіону
Державні

органи

зацікавлені в інформації з метою оцінки економічної політики держави та прийняття управлінських рішень у сфері регулювання діяльності економічних систем

Досягнення мети та виконання основних завдань аналізу фінансового стану акціонерного товариства можливе за умови використання методів, прийомів і моделей його проведення. Від обраного інструментарію аналізу фінансового стану залежить якість його проведення та ефективність дослідження фінансового розвитку товариства.

Методи, що застосовуються в процесі аналізу фінансового стану, поділяються на логічні (неформалізовані) та математичні (формалізовані) (рис. 7.1).

Рисунок 7.1 - Класифікація методів аналізу фінансового стану

Неформалізовані методи базуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні. Математичні методи базуються на достатньо чітких формалізованих аналітичних залежностях.

Методи фінансового аналізу реалізуються через сукупність прийомів дослідження. У практичній діяльності застосовують такі прийоми аналізу фінансового стану: прийом зведення й угруповання, прийом абсолютних і відносних величин, прийом динамічних рядів, прийом суцільних і вибіркових спостережень, прийом деталізації та узагальнення.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв’язки між основними показниками. Існують такі основні типи моделей аналізу фінансового стану:

• дескриптивні (описового характеру);

• предикативні;

• нормативні.

Методологію аналізу фінансового стану регулюють принципи його здійснення:

• своєчасність - аналіз фінансового стану необхідно проводити до появи або створення кризової ситуації з урахуванням динамічності діяльності акціонерного товариства;

• комплексність - окремі фінансові операції та процеси доцільно досліджувати в комплексі з усіма іншими взаємопов’язаними факторами;

• науковість - аналіз фінансового стану має базуватися на науково обґрунтованих принципах, поняттях, категоріях, закономірностях та методології його здійснення;

• автентичність - процес аналізу фінансового стану базується на достовірній фінансовій інформації;

• точність - відповідність реального фінансового стану цілям і вимогам щодо аналізу фінансового стану акціонерного товариств;

• об’єктивність - аналіз фінансового стану має здійснюватися за чітко визначеними базовими параметрами з мінімальним впливом фактора суб’єктивізму;

• ефективність - результативність здійснення аналізу фінансового стану акціонерного товариства має порівнюватися з витратами на його проведення.

Діяльність акціонерного товариства повинна бути спрямована на досягнення позитивного фінансового стану, тобто створення достатнього обсягу фінансових ресурсів та забезпечення інвестиційної привабливості.

7.2

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Аналіз фінансового стану акціонерного товариства, його необхідність і значення

релевантные научные источники:
 • Конспект лекцій по курсу «Корпоративне управління»
  Дем’янченко А.Г. | м. Маріуполь - 2009 | Лекция | 2009 | Украина | docx | 0.23 Мб
  Тема 1. Економічна і правова сутність корпоративного управління. 1. Корпоративне управління и диалектика його розвитку. 2. Поняття і значення ефективного корпоративного управління. Тема 2.
 • Корпоративне управління
  | Лекция | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Тема 1. Економічна і правова сутність корпоративного управління. 1. Корпоративне управління и диалектика його розвитку. 2. Поняття і значення ефективного корпоративного управління. Тема 2.
 • Задачі з рішеннями по управлінню проектами
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.43 Мб
  1. Визначте майбутню вартість інвестицій у розмірі 10.000 грн через 5 років, якщо річна ставка запланована на рівні 5 % без урахування інфляції: а) за схемою нарахування простих відсотків б) за