<<
>>

Діагностика фінансової кризи. Фінансова санація та антикризове управління в системі забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства

З позиції фінансового менеджменту фінансова криза для акціонерного товариства полягає у його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Можна виділити такі три головні фінансові причини неплатоспроможності і банкрутства акціонерних товариств·.

• істотне порушення фінансової стійкості товариства, що характеризується перевищенням зобов’язань над його активами;

• тривале перевищення обсягів вихідного грошового потоку над вхідним і відсутністю перспектив зміни цієї негативної тенденції;

• тривала неплатоспроможність, яка викликана низькою ліквідністю акціонерного товариства.

Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів є ідентифікація глибини фінансової кризи. Розрізняють три фази кризи:

• фаза, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню товариства (за умови переведення його на режим антикризового управління);

• фаза, яка загрожує подальшому існуванню товариства і потребує негайного проведення фінансової санації;

• кризовий стан, який несумісний з існуванням товариства і призводить до його ліквідації.

З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у прибутково працюючого суб’єкта господарювання експрес-діагностика банкрутства в Україні здійснюється за допомогою коефіцієнта Вівера:

де K- коефіцієнт Вівера;

ЧП- чистий прибуток;

А - амортизація;

З - довгострокові і поточні зобов’язання.

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище товариства, в якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2.

У табл. 10.1 подано шкалу попередньої оцінки масштабів фінансової кризи акціонерного товариства за основними індикаторами окремих об’єктів оперативного спостереження.

Таблиця 10.1 - Експрес-діагностика масштабів фінансової кризи bgcolor=white>Абсолютна неплатоспроможність через відсутність грошових активів
Об’єкт спостереження Масштаби фінансової кризи
легка

фінансова криза

глибока

фінансова криза

фінансова

катастрофа

Чистий грошовий потік Зниження ліквідності грошового потоку Від'ємне значення чистого грошового потоку Значне від’ємне значення чистого грошового потоку
Ринкова вартість товариства Стабілізація ринкової вартості Тенденція до зниження ринкової вартості Обвальне зниження ринкової вартості
Структура капіталу Зниження коефіцієнта автономії Зростання коефіцієнта і зниження ефекту фінансового левериджу Г ранично високий коефіцієнт і відсутність ефекту фінансового левериджу
Склад фінансових зобов’язань за терміновістю погашення Підвищення суми і питомої ват короткострокових фінансових зобов'язань Високий коефіцієнт негайних (термінових) фінансових зобов’язань Дуже високий коефіцієнт негайних (термінових) фінансових зобов’язань
Склад активів Зниження коефіцієнта

абсолютної

платоспроможності

Істотне зниження коефіцієнтів абсолютної і поточної

платоспроможності

Склад поточних витрат Тенденція до зростання змінних витрат Високий коефіцієнт операційного левериджу при тенденції до зростання рівня змінних витрат Дуже високий коефіцієнт операційного левериджу при тенденції до зростання загального рівня поточних витрат
Рівень концентрації фінансових операцій у зонах підвищеного ризику Підвищення коефіцієнта вкладення капіталу в зоні критичного ризику Переважне вкладення капіталу в зоні критичного ризику Значна частка вкладення капіталу в зоні катастрофічного ризику

Фундаментальна діагностика банкрутства здійснюється за такими основними етапами:

1. Систематизація основних факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства.

2. Проведення комплексного фундаментального аналізу впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства.

У процесі здійснення такого аналізу використовуються такі основні методи оцінки імовірності банкрутства:

• повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів;

• кореляційний аналіз;

• СВОТ-аналіз (SWOT-analysis) - дослідження характеру сильних та слабких сторін підприємства в розрізі окремих внутрішніх факторів, а також позитивного або негативного впливу окремих зовнішніх факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства;

• розрахунок індексу платоспроможності (модель Альтмана, модель Тафлера, JIica тощо).

3. Прогнозування розвитку кризового фінансового стану підприємства під негативним впливом окремих факторів, що являють собою найбільшу загрозу банкрутства підприємства в майбутньому періоді.

4. Прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу. У процесі такого прогнозування визначається, наскільки швидко та в якому обсязі акціонерне товариство здатне:

• забезпечити зростання чистого грошового потоку;

• знизити загальну суму фінансових зобов’язань;

• реструктуризувати свої фінансові зобов’язання шляхом переводу їх з короткострокової форми в довгострокову;

• знизити рівень поточних витрат і коефіцієнт операційного левериджу;

• знизити рівень фінансових ризиків у своїй діяльності;

• позитивно змінити інші фінансові показники, незважаючи на негативний вплив окремих факторів.

Узагальнюючу оцінку здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому перспективному періоді дозволяє отримати коефіцієнт можливої нейтралізації поточної загрози банкрутства, який розраховується за такою формулою:

де КНзб - коефіцієнт можливої нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому перспективному періоді;

ЧГП - очікувана сума чистого грошового потоку;

ФЗ - середня сума фінансових зобов’язань.

З метою попередження та уникнення загрози банкрутства акціонерне товариство розробляє спеціальну політику антикризового фінансового управління, яка є складовою загальної фінансової стратегії та полягає в розробці і використанні системи методів попередньої діагностики фінансової кризи і механізмів фінансового оздоровлення, які забезпечують захист акціонерного товариства від ризиків втрати платоспроможності.

Фінансова стабілізація акціонерного товариства передбачає послідовне використання оперативних, тактичних і стратегічних механізмів антикризового управління (табл. 10.2).

Таблиця 10.2 - Основні механізми фінансової стабілізації акціонерного товариства
Етапи

фінансової стабілізації

Механізми фінансової стабілізації
оперативний тактичний стратегічний
Усунення

неплатоспроможності

Система заходів заснована на використанні принципу “відсікання зайвого” - -
Відновлення фінансової стійкості - Система заходів заснована

на використанні моделей фінансової рівноваги

-
Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання - - Система заходів заснована

на використанні моделей фінансової підтримки прискореного зростання

Сукупність усіх можливих заходів, внутрішніх і зовнішніх механізмів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, прийнято називати санацією (від лат. sanare - оздоровлення, видужання).

Залежно від глибини кризового стану підприємства і умов надання йому зовнішньої допомоги розрізняють два основні види санації:

• без зміни статусу юридичної особи підприємства, що санується (така санація здійснюється звичайно для допомоги підприємству, якщо його кризовий стан розглядається як тимчасове явище);

• зі зміною статусу юридичної особи підприємства, що санується (ця форма санації має назву реорганізації підприємства, здійснюється при глибокому кризовому стані підприємства).

10.3

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Діагностика фінансової кризи. Фінансова санація та антикризове управління в системі забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства

релевантные научные источники:
 • Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи. 2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн. 3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи. 4.Територіальні
 • Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави 2. Кошторисно-бюджетне фінансування ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України 4.
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового
 • Державний фінансовий контроль України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб
  6. Організаційні форми в Україні. 7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. 8. Класифікація та характеристика видів К. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 • Ринок фінансових послуг
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1.Роль та функції ринку фінансових послуг, основні характеристики ринку фінансових послуг. Боргові цінні папери. 2.Функції фінансових посередників. Похідні цінні папери. 3.Андеррайтинг і приватне
 • Відповіді до іспиту з курсу Фінансовий менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 3.63 Мб
  1.Аналіз стану заборгованості фірми:склад і економічний зміст коефіцієнтів заборгованості. 2.Показники оборотності активів та фінансовий цикл фірми. 3.Прогнозування фінансових потреб фірми методом
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб
  1. Суть м/н фінансового менеджменту. 2. Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту. 3. Причини невизначеності в діяльності м/н менеджменту. 4. Функціонування світової валютної системи на сучасному
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним
 • Гроші та кредит. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів. 2. Базова процентна ставка як основний