<<
>>

Система показників аналізу фінансового стану акціонерного товариства

Аналіз фінансового стану акціонерного товариства здійснюється на основі системи взаємозалежних показників - фінансових коефіцієнтів, які базуються на даних фінансової звітності. Враховуючи те, що користувачами результатів аналізу фінансового стану акціонерного товариства можуть бути як внутрішні, так і зовнішні аналітики, обрана система показників має задовольняти їхні інтереси щодо фінансової стійкості та надійності товариства, його ефективності та ринкової активності.

Залежно від цілей аналізу фінансового стану та інтересів користувачів його результатів застосовуються як абсолютні, так і відносні показники. Абсолютні показники дозволяють визначити та оцінити джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів, обсяги надходження коштів, рівень прибутковості та систему розподілу дивідендів, а відносні показники, розрахунок яких базується на існуванні певних співвідношень між окремими статтями звітності характеризують зміни окремих статей фінансової звітності за визначений період та визначають місце товариства на ринку, в галузі та в економіці країни в цілому.

Найчастіше аналіз фінансового стану здійснюється на основі методу фінансових коефіцієнтів, за визначеними групами (рис. 7.2), основними з яких є:

• показники майнового стану;

• показники платоспроможності (поточної та довгострокової);

• показники ділової активності;

• показники рентабельності;

• показники ринкової активності.

Оцінка динаміки та структури валюти балансу проводиться на основі розрахунку темпів зміни узагальнюючих показників: валюти балансу, виручки від реалізації продукції, прибутку (табл. 7.5).

Оцінюючи динаміку зазначених показників, необхідно зіставити темпи їхньої зміни. Оптимальним є співвідношення, яке у світовій практиці отримало назву “золоте правило економіки підприємства”, що базується на взаємозв’язку всіх зазначених показників (7.1).

Тп>Тв>Твб>Ш%. (7.1)

Рисунок 7.2 - Зміст аналізу фінансового стану акціонерного товариства

Дане співвідношення означає:

• прибуток збільшується більш високими темпами, ніж обсяги реалізації продукції, що свідчить про відносне зниження витрат виробництва та обігу;

• обсяг реалізації зростає більш високими темпами, ніж активи (капітал) підприємства, що характеризує високий рівень ефективності використання ресурсів;

• виконання третьої нерівності є підтвердженням того, що економічний потенціал підприємства зростає порівняно з попереднім періодом.

На наступному етапі визначаються фактори, які спричинили дані зміни. З цією метою будується агрегований (аналітичний) баланс за період, що аналізується, до якого включаються статті активу та пасиву, які змінилися найбільше протягом періоду, що аналізується, і як результат вплинули на зміну підсумкових показників (табл. 7.6).

Таблиця 7.6 - Схема побудови агрегованого балансу акціонерного товариства
Актив Рік Пасив Рік
п Відхилення п Відхилення
сума, тис. грн. частка,

%

+ % сума, тис. грн. частка,

%

+ %
І. Необоротні активи, І. Власний капітал
в тому числі: в тому числі:
нематеріальні зареєстрований;
активи; капітал
незавершене у дооцінках;
будівництво; додатковий
основні засоби; капітал;
довгострокові резервний капітал;
фінансові нерозподілений
інвестиції прибуток

Продовження таблиці 7.6 bgcolor=white>%
Актив Рік Пасив Рік
п Відхилення п Відхилення
сума, тис. грн. частка,

%

+ % сума, тис. грн. частка,

%

+
II. Оборотні активи, в тому числі: запаси і витрати; дебіторська заборгованість; грошові кошти та їх еквіваленти II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення, в тому числі:
III. Поточні зобов’язання, і забезпечення, в тому числі:
III. Необоротні активи, утримувані

для продажу, та групи вибуття

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс Баланс

Майновий стан визначається сукупністю належних акціонерному товариству майнових прав і майнових зобов’язань, що відображається у фінансовій звітності.

Аналіз майнового стану здійснюється на основі ж абсолютних, так і відносних показників. Аналіз структури вартості майна відображає специфіку діяльності акціонерного товариства, характеризує стан активів і достатність коштів для їхнього відтворення. Оцінка майнового стану здійснюється на основі розрахунку таких показників, як: коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні товариства; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт придатності основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів; коефіцієнт вибуття основних засобів; коефіцієнт приросту основних засобів (табл. 7.7).

При цьому майновий стан акціонерного товариства вважається задовільним, якщо коефіцієнт зносу не перевищує 50 % та темпи оновлення перевищують темпи вибуття.

Платоспроможність - здатність акціонерного товариства своєчасно і повністю відповідати за своїми фінансовими зобов ’язаннями, термін сплати яких настав або настане протягом найближчого часу (негайно погасити свої поточні зобов ’язання).

Поточна платоспроможність оцінюється на основі зіставлення суми платіжних засобів з поточними зобов’язаннями, тобто на основі показників ліквідності.

Таблиця 7.7 - Характеристика та порядок розрахунку показників майнового стану
Показник Алгоритм розрахунку Нормативне

значення

Характеристика

показника

Коефіцієнт

реальної

вартості

основних

засобів

у майні

товариства

Залишкова вартість основних засобів на кінеиь πβϋίοπν Середньорічна вартість активів >0,5 Відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна акціонерного товариства
Коефіцієнт

зносу

Сеоедньооічна BaDTicTb зносу Середньорічна вартість основних засобів (первісна) 0,5 Відображає частину виведених основних засобів, придатних для експлуатації
Коефіцієнт

оновлення

BaDTiCTb введених основних засобів Вартість основних засобів на кінець періоду (первісна) Збільшення Показує частину

введених

(оновлених)

основних засобів

акціонерного

товариства

Коефіцієнт

вибуття

основних

засобів

BaDTicTb виведених основних засобів Вартість основних засобів на початок періоду (первісна) Зменшення Показує частину виведених основних засобів акціонерного товариства
Коефіцієнт

приросту

основних

засобів

Вартість введених - вартість виведених основних засобів Середньорічна вартість основних засобів (первісна) >0 Характеризує рівень збільшення (зменшення) основних засобів у звітному періоді

Аналіз ліквідності передбачає аналіз ліквідності балансу та аналіз ліквідності товариства. Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових зобов ’язань акціонерного товариства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення платіжних зобов ’язань.

Аналіз ліквідності балансу здійснюється на основі порівняння активів, згрупованих за ступенем ліквідності із зобов’язаннями (пасивами), об’єднаними за термінами їхнього погашення (табл. 7.8).

товариства

Таблиця 7.8 - Класифікація активів та пасивів акціонерного
Групи активів та їх умовне позначення Характеристика Група пасивів та їх умовне позначення Характеристика
Найбільш ліквідні активи (Ai) Гроші і короткострокові фінансові вкладення Найбільш термінові зобов'язання (Пі) Поточні зобов’язання за розрахунками
Активи, що швидко реалізуються (Аг) Дебіторська заборгованість, яка буде погашена згідно з умовами договорів, Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Короткострокові пасиви (Пг) Позикові кошти

короткострокового

характеру

Активи, що повільно реалізуються (Аз) Запаси Довгострокові пасиви (Пз) Зобов’язання

довгострокового

характеру

Активи, що важко реалізуються (А4) Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи, довгострокова дебіторська заборгованість Постійні пасиви (П4) Зобов’язання перед власником на формування власного капіталу

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується така умова:

Невиконання будь-якої із перших нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу не є абсолютною.

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов’язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний зміст: наявність в акціонерного товариства власних оборотних коштів; дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Ліквідність товариства - здатність акціонерного товариства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття зобо- в ’язань.

Аналіз ліквідності товариства здійснюється шляхом розрахунку таких коефіцієнтів (табл. 7.9).

Таблиця 7.9 - Порядок розрахунку показників ліквідності товариства
Найменування

показника

Алгоритм розрахунку Нормативне

значення

Характеристика

показника

Коефіцієнт

покриття

(загальної

ліквідності)

Оборотні активи Поточні зобов’язання >1 Показує достатність ресурсів акціонерного товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань
Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжного покриття) Швидкооеалізуємі активи поточні зобов'язання 0,6-0,8 Відображає платіжні можливості акціонерного товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами
Коефіцієнт

абсолютної

ліквідності

(абсолютного

покриття)

Гроші та їх еквіваленти +

+ поточні фінансові інвестиції Поточні зобов’язання

0,2-0,25 Показує, яка частина боргів акціонерного товариства може бути сплачена негайно
Чистий

оборотний капітал, тис.

грн.
Оборотні активи - Поточні зобов’язання і забезпечення >0 збільшення Свідчить про спроможність акціонерного товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність

Перспективну платоспроможність акціонерного товариства доцільно оцінювати на основі показників фінансової стійкості. Фінансова стійкість - це здатність забезпечувати вільне та ефективне маневрування грошовими коштами акціонерного товариства, що сприятиме безперебійному процесу виробництва та реалізації продукції, що досягається за умови достатності власного капіталу, належної якості активів, стабільності доходів та можливості залучення позикових засобів. Основною умовою дотримання фінансової стійкості акціонерного товариства є володіння гнучкою структурою капіталу, перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності та створення необхідного обсягу фінансових ресурсів для розширеного відтворення.

Аналіз фінансової стійкості здійснюється на основі абсолютних і відносних показників.

За допомогою абсолютних показників визначається тип (клас) фінансової стійкості. Виділяють чотири типи (класи) фінансової стійкості.

1 тип (клас) - абсолютна фінансова стійкість, коли власні оборотні кошти (BOK) повністю забезпечують запаси (3) і витрати (В):

2 тип - нормальний фінансовий стан, коли запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими кредитами (J(K):

З тип - нестійкий фінансовий стан, коли запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових та короткострокових кредитів, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат:

4 тип - кризовий фінансовий стан, коли запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування й підприємство перебуває на межі банкрутства:

Фінансово стійким можна вважати таке акціонерне товариство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями.

У таблиці 7.10 наведена характеристика та методика розрахунку основних фінансових коефіцієнтів, що характеризують структуру джерел формування фінансових ресурсів акціонерного товариства, тобто рівень його фінансової стійкості.

Таблиця 7.10 - Характеристика та порядок розрахунку показників фінансової стійкості акціонерного товариства
Показник Формула

розрахунку

Нормативне

значення

Характеристика

показника

Коефіцієнт

автономії

Власний капітал Валюта балансу >0,5 Показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність
Коефіцієнт

фінансової

залежності

Валюта балансу Власний капітал 1 Характеризує здатність акціонерного товариства розрахуватися за своїми зобов’язаннями за рахунок власного капіталу
Коефіцієнт

маневреності

власного

капіталу

Власний капітал - необоротні активи >0 збільшення Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, а яка-капіталізована
Власний капітал
Коефіцієнт

фінансування

Сума позикового капіталу Власний капітал 0,1 Характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності акціонерного товариства та незалежності від позикових коштів

З метою підвищення рівня ефективності управління активами здійснюється аналіз ділової активності. Ділова активність - характеризує рівень ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, які впливають на фінансовий результат діяльності акціонерного товариства.

Аналіз ділової активності проводиться з метою розрахунку ефективності основної діяльності і на основі якісних та кількісних параметрів.

Якісні параметри включають: широту ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; ділову репутацію акціонерного товариства.

Кількісні показники передбачають аналіз виконання плану певних узагальнюючих показників, розрахунок показників ефективності використання ресурсів.

На практиці для проведення аналізу ділової активності акціонерного товариства в основному використовують показники оборотності, які характеризують інтенсивність використання засобів і рівень ефективності управління (табл. 7.11).

Таблиця 7.11 - Показники ділової активності акціонерного товариства
Показник Алгоритм

розрахунку

Нормативне

значення

Характеристика

показника

Коефіцієнт

оборотності

активів

Чистий дохід

Середньорічна вартість активів

збільшення Характеризує ефективність використання акціонерним товариством усіх наявних ресурсів незалежно від джерел їхнього залучення
Коефіцієнт

оборотності

кредиторської

заборгованості

Собівартість реалізованої продукції Середньорічна кредиторська заборгованість збільшення Характеризує швидкість розрахунків з постачальниками і підрядниками та іншими суб'єктами-кредиторами, які обслуговують поточну діяльність акціонерного товариства в частині придбання
Коефіцієнт

оборотності

дебіторської

заборгованості

Чистий дохід

Середньорічна дебіторська заборгованість

збільшення Характеризує, скільки разів протягом року або періоду, що аналізується, обсяги надходжень від реалізації можуть вмістити в собі середній залишок боргових прав
Строк погашення дебіторської заборгованості, днів Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшення Показує середній період погашення дебіторської заборгованості

Показник Алгоритм

розрахунку

Нормативне

значення

Характеристика

показника

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів Тривалість періоду Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшення Показує середній період погашення кредиторської заборгованості
Коефіцієнт

оборотності

матеріальних

запасів

Собівартість реалізованої продукції Середньорічна вартість матеріальних запасів збільшення Дорівнює кількості разів поповнення матеріальних запасів за рік
Коефіцієнт

оборотності

власного

капіталу

Чистий дохід Середньорічна вартість власного капіталу збільшення Свідчить про ефективність його використання.

Чим швидше акціонерне товариство обертає власний капітал, тим ефективніше воно ним користується

Операційний цикл, днів Період обертання матеріальних запасів + Період обертання дебіторської заборгованості Показує, скільки часу необхідно для виробництва, продажу та оплати продукції (товарів, робіт, послуг)
Фінансовий цикл, днів Операційний цикл - Період обертання кредиторської заборгованості Якщо >0, то акціонерне товариство зазнає потреби в грошових коштах;

значення 0 збільшення

Характеризує ефективність використання активів акціонерним товариством
Коефіцієнт

рентабельності

власного

капіталу

Чистий фінансовий результат (прибуток)

Середньорічна вартість власного капіталу

>0 збільшення Характеризує ефективність вкладення коштів до даного акціонерного товариства
Коефіцієнт

рентабельності

діяльності

Чистий фінансовий результат (прибуток)

Чистий дохід

>0 збільшення Характеризує ефективність господарської діяльності акціонерного товариства (характеризує дохідність реалізованої продукції) і показує, яку суму прибутку отримує товариство з кожної гривні реалізованої продукції. Рентабельність діяльності розраховують, як правило, окремо за кожним видом діяльності або за кожною групою реалізованої продукції
Коефіцієнт

рентабельності

продукції

Прибуток від операційної діяльності + Інші операційні витрати -

Інші операційні доходи Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут

>0 збільшення Дає можливість визначити, скільки акціонерне товариство отримує прибутку на 1 грн. витрат

Одним із основних напрямків фінансового аналізу, що найбільше цікавить власників акціонерного товариства та потенційних інвесторів, є аналіз ринкової активності, який проводиться стосовно акціонерних товариств, цінні папери яких вільно обертаються на фондовому ринку або які знаходяться в стадії емісії цінних паперів. Сутність даного аналізу полягає у визначенні динаміки ринкової вартості акцій, рівня прибутковості та ліквідності корпоративних прав.

Аналіз може бути виконаний безпосередньо за даними звіту про фінансові результати, де у розділі 3 “Розрахунок показників прибутковості акцій” відображено середньорічну кількість простих акцій; скориговану середньорічну кількість простих акцій; чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію; скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію; дивіденди на одну просту акцію.

Однак наведені дані не дозволяють провести поглиблений аналіз інвестиційної привабливості підприємств, тому доцільно використовувати зарубіжний досвід, який передбачає розрахунок таких показників (табл. 7.13).

Таблиця 7.13 - Характеристика показників ринкової активності
Показник Алгоритм розрахунку Характеристика показника
Темп приросту

власного

капіталу

Чистий фінансовий результат (прибуток) - Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів Власний капітал Характеризує зростання власного капіталу підприємства за рахунок внутрішнього фінансування в майбутньому за умови, що в розвитку акціонерного товариства не відбудеться значних змін у структурі джерел фінансування, дивідендній політиці рентабельності
Віддача

акціонерного

капіталу

Чистий фінансовий результат (прибуток) - - Витрати за користування позиковим капіталом Капіталізована вартість акцій Характеризує темп зростання вкладеного акціонерами капіталу
Ринкова

капіталізація

акцій

Ціна акції ■ Кількість емітованих акцій Показує сумарну ринкову вартість акцій компанії за їх поточною ринковою ціною
Прибуток на акцію Чистий прибуток після виплати дивідендів по поивілейованим акиіям Середньозважена кількість простих акцій Характеризує розмір чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію
Цінність акції Ринкова иіна акиії Прибуток на акцію Є індикатором попиту на акції даної компанії, оскільки свідчить, яку умовну суму згодні заплатити інвестори в даний момент за 1 грн. прибутку на акцію
Рентабельність

акціонерного

капіталу

Поибуток на ашію Ринкова ціна акції Характеризує величину прибутку, отриманого на акціонерний капітал. Даний показник у динаміці має збільшуватися
Коефіцієнт

котирування

акції

Ринкова иіна акиій Балансова ціна акцій Значення коефіцієнта, котирування більше одиниці означає, що потенційні акціонери при купівлі акції готові заплатити ціну, що перевищує бухгалтерську оцінку реального капіталу, що припадає на акцію на даний момент
Коефіцієнт

ліквідності

акцій

Загальний обсяг поопозииії акиій Реальний продаж обсягу акцій Характеризує можливість продажу акцій конкретного емітента

Показник Алгоритм розрахунку Характеристика показника
Коефіцієнт

забезпеченості

привілейованих

акцій

Чисті активи ашіонеоного товариства Кількість емітованих привілейованих акцій Характеризує рівень забезпеченості привілейованих акцій (капіталу інвестора) чистими активами товариства
Дивідендний вихід або коефіцієнт дивідендних виплат Дивіденди, виплачені на одну акцію Прибуток на одну акцію Характеризує частину чистого прибутку підприємства, що виплачена у вигляді дивідендів. Збільшення або зменшення цього показника відображає дивідендну політику акціонерного товариства, механізм розподілу прибутку
Дивідендна віддача акцій Дивіденди, що виплачені на одну просту акцію Ціна акції Ознакою фінансово здорового акціонерного товариства є перевищення дивідендної віддачі акцій діючої ринкової депозитної ставки банку в періоді, що аналізується

Отримані результати розрахунку відповідних фінансових коефіцієнтів порівнюють з нормативними вимогами, які затверджені відповідними органами влади, з середньогалузевими значеннями та в динаміці, і на основі даних порівнянь формуються висновки щодо рівня розвитку акціонерного товариства, його прибутковості, фінансової самостійності та інвестиційної привабливості.

7.4

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Система показників аналізу фінансового стану акціонерного товариства

релевантные научные источники: