<<
>>

Вартість капіталу акціонерного товариства та принципи оцінки

Використання як власного, так і позикового капіталу для фінансування господарської діяльності акціонерного товариства пов’язане, як правило, з певними витратами: акціонерам сплачуються дивіденди на вкладений капітал, інвесторам - відсотки за користування інвестиційними ресурсами, позиковий капітал надається лише на умовах платності. У сукупності перераховані витрати формують вартість капіталу акціонерного товариства.

Вартість капіталу характеризує рівень рентабельності акціонерного капіталу, необхідного для забезпечення високої ринкової вартості акціонерного товариства. Іншими словами, вартість капіталу - це ціна, яку акціонерне товариство платить за залучення акціонерного капіталу з різних джерел.

Оцінка вартості капіталу акціонерного товариства як у цілому, так і поелементно відіграє важливу роль при формуванні стратегії розвитку товариства, оскілки виступає вимірником його ринкової вартості, основним критерієм оцінки ефективності реального та фінансового інвестування, а також базою для оцінки та формування відповідного типу політики фінансування підприємством своїх активів.

Оцінка вартості капіталу акціонерного товариства здійснюється за такими підходами:

• на основі попередньої поелементної оцінки вартості капіталу.

Розглянемо основні підходи щодо визначення вартості власного капіталу. Під вартістю власного капіталу розуміють обсяг упущених вигід від вкладень коштів в альтернативні джерела доходів. На практиці виділяють такі підходи до оцінки вартості власного капіталу.

1) метод дивідендів, згідно з яким ціна власного капіталу Цвк визначається поточною вартістю дивідендів, які акціонери вже отримали або передбачають отримати, а також очікуваною зміною курсової вартості акцій:

Цвк = Прогноз дивідендів на акцію / Поточна ринкова ціна акції. (8.7) Цвк = Обсяг нарахованих дивідендів / Власний капітал; (8.8)

2) дохідний підхід до оцінки вартості власного капіталу передбачає включення всього обсягу отриманого прибутку (суми дивідендів і реінвестованого прибутку) в розрахунок її вартості:

Цвк = Очікуваний прибуток на акцію/ Поточна ринкова ціна акції. (8.9)

Цвк = Чистий прибуток / Власний капітал. (8.10)

У результаті вкладення капіталу в акціонерне товариство його власники розраховують на отримання доходу у вигляді дивідендів або приросту чистих активів. Звідси вартість власного капіталу - це затрати капіталу (інвестицій) власників, що визначаються обсягом чистих

де D - сума дивідендів, нарахованих за звітний період, гроні, од.; ANA - сума чистих активів, які представлені реінвестованим нерозподіленим прибутком, яка свідчить про збільшення добробуту власників;

NA0 - сума чистих активів акціонерного товариства на початок періоду.

3) метод оцінки дохідності фінансових активів передбачає, що ціна власного капіталу дорівнює сумі безризикової дохідності та премії за ризик:

де Rqp - безризикова дохідність (ставка дохідності за безризи- ковими вкладеннями), %;

Д - коефіцієнт і-ї акції товариства;

Rcp - очікуваний ринковий дохід (середньоринковий рівень дохідності простих акцій), %.

У загальному вигляді вартість позикового капіталу (Цпк) розраховується за формулою (8.13):

де ВПк - витрати по залученню позикового капіталу, відсотки за користування кредитами та позиками з урахуванням податкового коректора, гроні, од.;

ПК - середня величина кредитів і позик, гроні, од.

Основним елементами позикового капіталу акціонерного товариства є банківський кредит, комерційний кредит, випуск облігацій, кредиторська заборгованість, зобов’язання перед бюджетом. У таблиці 8.2 надано методичні підходи щодо розрахунку ціни елементів позикового капіталу.

• на основі узагальнюючої вартості капіталу, яка визначається за формулою (8.14):

де WACC - середньозважена вартість акціонерного капіталу; n - кількість видів капіталів;

Ei - ціна /-го виду капіталу, %;

di - частка і-то виду капіталу в загальному капіталі, %;

• на основі зіставлення вартості власного та позикового капіталу, що здійснюється за такою схемою:

1) оцінюється вартість чистих активів як різниця сукупної вартості чистих активів та вартості позикового капіталу;

2) визначається склад чистих активів капіталу товариства: яка частина власного капіталу спрямована на фінансування необоротних активів, а яка - оборотних;

3) здійснюється індексація балансової вартості окремих елементів власного капіталу;

• на основі динамічної оцінки вартості капіталу, яка передбачає врахування змін, що сталися в звітному періоду, при визначенні як середньозваженої вартості акціонерного капіталу, так і її формуючих елементів;

на основі взаємозв ’язку оцінки поточної і майбутньої середньозваженої вартості капіталу, що визначається на основі показника граничної вартості капіталу, який характеризує приріст середньозваженої вартості капіталу до суми кожної нової одиниці капіталу, що додатково залучається акціонерним товариством:

• на основі визначення межі ефективного використання додаткового капіталу.

8.1

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Вартість капіталу акціонерного товариства та принципи оцінки

релевантные научные источники: