<<
>>

Витрати акціонерного товариства та їх класифікація

Вагоме місце серед показників діяльності акціонерного товариства займають витрати, величина яких суттєво впливає на формування фінансових результатів. Витрати являють собою сукупність ресурсів усіх видів, виражених в єдиному грошовому вимірнику, спожитих у процесі виробництва та реалізації продукції або при здійсненні інших господарських операцій товариства.

Здійснення господарської діяльності акціонерного товариства, насамперед виробничої, тісно пов’язане з використанням різних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, енергетичних, інформаційних) і підприємницьких властивостей, що спричиняє виникнення витрат.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку НПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” дає таке визначення витрат - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов ’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

В умовах ринкової економіки витрати відіграють важливу роль, оскільки:

• є внутрішнім фактором досягнення успіху функціонування акціонерного товариства;

• виражають величину економічних ресурсів підприємства у грошовому вимірі, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети;

• формування витрат характеризує суму зменшення вартості активів або зменшення власного капіталу (збиток);

• характеризують використання ресурсів, які під час визначення прибутку господарського суб’єкта за визначений період часу ставляться у відповідність доходам;

• зниження витрат виробництва необхідно розглядати як фактор і джерело підвищення ефективності діяльності.

Обґрунтована класифікація витрат відіграє важливу роль, оскільки дає можливість визначати особливості формування та розподілу витрат за певними ознаками з метою управління. Це зумовлює необхідність групування видів витрат за такими критеріями, які відображатимуть та характеризуватимуть різні сторони діяльності акціонерного товариства, а саме: для оцінки запасів та визначення фінансового результату; для планування та прийняття управлінських рішень; для аналізу та здійснення контролю за витратами (табл. 5.2).

За видами діяльності акціонерного товариства можна виділити:

• витрати, пов’язані зі звичайною діяльністю - це всі види витрат при його функціонуванні у звичайних умовах;

• витрати, пов’язані з надзвичайною діяльністю - це витрати, які виникають у надзвичайних умовах: ліквідація наслідків стихійних лих, техногенних аварій, катастроф, пожеж тощо.

Таблиця 5.2 - Узагальнені напрями та основні класифікаційні ознаки, які використовуються для характеристики витрат
Напрям класифікації Ознака класифікації Вид витрат
Стосовно виробничого процесу Основі, накладні
За складом витрат Одноелементні (прості), комплексні (складні)
За способом віднесення на собівартість продукції Прямі, непрямі
За періодичністю виникнення (за календарними періодами) Поточні, одноразові, довгострокові
За видами виробництва Витрати основного, допоміжного (обслуговуючого) виробництв, невиробничих підрозділів (господарств)
За участю в процесі виробництва Виробничі, невиробничі
За ступенем готовності продукції Незавершене виробництво, напівфабрикат, готова продукція
Витрати для визначення собівартості продукції, фінансового результату, За кількістю випущеної продукції Загальні (сукупні) витрати, витрати на одиницю продукції
За повнотою здійснення витрат Невичерпані (вхідні, неспожиті), вичерпані (минулі, спожиті)
оцінки запасів За методом списання витрат Витрати на продукцію, витрати періоду
За включенням до собівартості продукції Витрати, які включаються у собівартість продукції; витрати, які не включаються у собівартість продукції, а відносяться на фінансові результати
За видами звичайної діяльності Витрати основної (операційної) діяльності, інвестиційної діяльності, фінансової діяльності
Залежно від надзвичайних подій Надзвичайні витрати
За видами звичайної діяльності Витрати основної (операційної) діяльності, інвестиційної діяльності, фінансової діяльності
За економічними елементами Матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати

Напрям класифікації Ознака класифікації Вид витрат
Стосовно обсягу виробництва Змінні (умовно-змінні), постійні (умовно-постійні), напівзмінні, напівпостійні, змішані, пропорційні, прогресивні, дегресивні, регресивні, реманентні, гнучкі
За результативністю витрачання Продуктивні (ефективні), непродуктивні (неефективні)
3 метою впливу на поведінку витрат Технологічні змінні витрати, обов’язкові постійні витрати, дискреційні витрати
За відношенням до потужності підприємства Витрати нормальної потужності, витрати номінальної потужності
За обґрунтуванням прийняття управлінських рішень Релевантні (доцільні), нерелевантні (недоцільні)
Витрати для прийняття управлінських рішень і планування За місцем виникнення Витрати виробництва, робочого місця, цеху, дільниці, виробничої лінії, технологічного переділу, служби, бригади та інших адміністративно-відокремлених структурних підрозділів
За центрами відповідальності Основні, функціональні
Залежно від впливу на управлінські рішення Витрати, які враховують для прийняття управлінських рішень; витрати, які не враховують для прийняття управлінських рішень
Стосовно витрачання активів Реальні (дійсні), альтернативні
Залежно від кон’юнктури ринку Залежні, незалежні
За характером нормування Нормовані, ненормовані
За характером планування Планові, непланові
За структурою Фактичні, планові, прогнозні
Залежно

від терміну прийняття рішення

Короткострокові (поточні), довгострокові
За функціями управління Виробничі, адміністративні, збутові
Залежно від впливу на величину витрат Повністю регульовані, частково регульовані, слаборегульовані

Напрям класифікації Ознака класифікації Вид витрат
Витрати для здійснення процесу контролювання та регулювання За можливістю здійснення контролю Підконтрольні, частково підконтрольні, непідконтрольні
За результативністю витрачання Продуктивні (ефективні), непродуктивні (неефективні)
За відповідністю нормам У межах норм, відхилення від норм
З метою проведення аналізу Витрати минулого періоду, звітного (поточного) періоду, майбутнього періоду
Залежно від об'єкта управління У місцях виникнення витрат, у центрах витрат, у центрах відповідальності

Звичайна діяльність охоплює такі види витрат:

• операційні витрати - це витрати акціонерного товариства, пов ’я- зані з виробництвом і реалізацією продукції;

• фінансові витрати - це витрати, пов ’язані з використанням кредитів, фінансовою орендою і залученням позикового капіталу;

• втрати від участі в капіталі - це витрати, пов ’язані зі збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

• інші витрати - це витрати, що виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Значною мірою формування витрат акціонерного товариства припадає на сукупність господарських операцій, що реалізуються в межах його операційної діяльності. Формування витрат від операційної діяльності визначається сукупністю господарських операцій акціонерного товариства, спрямованих на забезпечення виробничого процесу зі створення продукту (послуг, робіт), просування продукту на ринок, його реалізації та наступного обслуговування у споживача такого продукту (гарантійний та постгарантійний сервіс).

Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (рис. 5.5).

Витрати операційної діяльності акціонерного товариства поділяються на такі, що безпосередньо пов’язані із виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, та витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокремлено. До неї належать адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Рисунок 5.5 - Види витрат від операційної діяльності

Структура собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включає виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з ПБО 9 “Запаси”, 16 “Витрати”, ЗО “Біологічні активи”. Акціонерні товариства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у статті “собівартість реалізованої продукції” відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів, а страхові компанії, створені у формі акціонерних товариств - виплати страхових сум і страхових відшко дувань.

Витрати, пов’язані з виробничою діяльністю, що формують виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), складаються з таких видів витрат (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 - Склад витрат, пов’язаних з виробничою діяльністю акціонерного товариства
Назва витрат Склад витрат
Прямі матеріальні Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат
Прямі на оплату праці Заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат
Інші прямі Інші виробничі витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку

Назва витрат Склад витрат
Загальновиробничі Витрати на управління виробництвом; амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології й організацію виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу; витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; інші витрати

Прямі витрати включаються до виробничої собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) на підставі первинних документів про витрати матеріалів, сировини та інших виробничих запасів, документів про виробіток робітників, розрахунків бухгалтера про відрахування на соціальні заходи та інші. Особливістю прямих витрат є те, що вони включаються у собівартість окремих видів продукції, робіт та послуг без попереднього розподілу.

Загальновиробничі витрати мають непрямий характер, оскільки пов’язані з виготовленням групи або всієї продукції, виконанням усіх послуг чи робіт.

Вони підлягають розподілу між окремими видами продукції в процесі ціноутворення. Базою для розподілу загальновироб- ничих витрат можуть бути: години праці; заробітна плата; обсяг діяльності; прямі витрати.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати (табл. 5.4).

Таблиця 5.4 - Склад витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції акціонерного товариства
Назва витрат Склад витрат
Адміністративні Загальні корпоративні витрати; витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання; винагороди за професійні послуги; витрати на зв’язок; амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати

Назва витрат Склад витрат
На збут Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції; витрати на ремонт тари; оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам збуту; витрати на рекламу та дослідження ринку; витрати на передпродажну підготовку товарів; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг; витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів); витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів); витрати на транспортування готової продукції між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства; інші витрати
Інші операційні Витрати на дослідження та розробки; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; втрати від операційної курсової різниці; втрати від знецінення запасів; нестачі й втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; інші витрати

При формуванні витрат акціонерне товариство особливу увагу повинно звернути на витрати від іншої звичайної діяльності, у розрізі видів фінансової та інвестиційної діяльності (рис. 5.6).

До витрат фінансової діяльності належать витрати на проценти за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою, а також витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Рисунок 5.6 - Види витрат від іншої звичайної діяльності

Витрати інвестиційної діяльності включають витрати на капітальне будівництво, придбання та виготовлення основних засобів, нематеріальних активів, придбання довгострокових та поточних фінансових

інвестицій, а також витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів і фінансових інвестицій.

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

У складі інших витрат відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю акціонерного товариства.

Надзвичайні витрати характеризують невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Витрати акціонерного товариства розрізняють також за елементами та статтями калькуляції. Під економічними елементами в ПБО 16 “Витрати” мають на увазі сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами. Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати для визначення собівартості продукції - одні витрати показуються за їх видами (елементами), інші - за комплексними статтями (мають декілька елементів). При цьому один елемент може бути присутнім у кількох статтях калькуляції (рис. 5.7).

Рисунок 5.7 - Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами

Зовнішні (або явні) витрати пов’язані з придбанням акціонерним товариством ресурсів (тобто це витрати на сировину, матеріали, робочу силу тощо). При цьому ці витрати дорівнюють вигоді, яку можна отримати, якщо при тих же витратах використати альтернативний ресурс.

Внутрішні (або неявні) витрати пов’язані з використанням факторів виробництва, які знаходяться у власності самої фірми (грошовий капітал, технічне та інше обладнання, підприємницькі здібності тощо), а також з деякими її перевагами (місцезнаходження, престижність торгової марки тощо). При цьому ці витрати дорівнюють вигоді, що може бути отримана при альтернативному використанні власних ресурсів.

До змінних витрат належать витрати, розмір яких збільшується зі збільшенням обсягу продукції і знижується з його зменшенням.

Постійні витрати - це витрати, розмір яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. До них належать постійні загальновиробничі витрати, які пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва. Прямі та накладні витрати, що формулюють собівартість реалізації товарів, включаються до змінних витрат.

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні і постійні. Змінні загальновиробничі витрати - витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати - витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Змінні та постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат (вид продукції, робіт, послуг) із використанням бази розподілу.

Поточні - це витрати, періодичність яких менше одного місяця.

Довгострокові - це витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору, який не планується закінчити раніше, ніж через дев’ять місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Витрати майбутніх періодів - витрати поточного або попередніх періодів, що формують поточні витрати наступних періодів (витрати, пов’язані з освоєнням виробництв, підготовчі витрати в сезонних галузях).

Одноразові - це витрати, які здійснюються один раз (періодичністю більше місяця) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

Очікувані (релевантні) витрати - це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні витрати. Точніше, це витрати, що відрізняють одну альтернативу від іншої.

Безповоротні (нерелевантні) витрати - це витрати, які не можуть бути змінені в результаті прийнятого управлінського рішення, тобто минулі витрати.

В управлінні витратами акціонерного товариства важливо враховувати їх поділ за можливістю регулятивного впливу з боку менеджменту товариства на контрольовані і неконтрольовані.

Контрольованими витратами є витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив. Наприклад, контроль використання матеріалів та зарплати начальником цеху.

Неконтрольовані витрати - це витрати, які менеджер не може контролювати або впливати на них (амортизація обладнання).

Загальну модель формування витрат акціонерного товариства подано на рисунку 5.8.

Рисунок 5.8 - Процес формування витрат акціонерного товариства

Таким чином, враховуючи мету та завдання, що поставлені у сфері виробництва, управління, аналізу і контролю змінюється підхід до визначення та класифікації витрат акціонерного товариства.

Управління витратами спрямоване на досягнення оптимального їх обсягу, складу та структури, що дозволяє забезпечити максимізацію прибутку акціонерного товариства або мінімізувати фінансові збитки в ситуації, якщо діяльність товариства є неефективною.

5.3 Визначення фінансових результатів діяльності акціонерного товариства

Головною метою створення та подальшої діяльності акціонерного товариства, незалежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату. Уся діяльність акціонерного товариства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку. Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності господарювання, центральною категорією в економіці кожного господарства, що являє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності.

Сутнісними характеристиками фінансового результату є те, що фінансовий результат є:

• основним результативним вартісним показником діяльності суб’єкта господарювання, узагальнює результати діяльності та надає комплексну оцінку ефективності діяльності, є основною метою підприємницької діяльності;

• формою доходу суб’єкта господарської діяльності;

• частиною чистого доходу, яка належить суб’єкту господарювання і підлягає подальшому розподілу з метою здійснення безперервного відтворення, матеріального стимулювання працівників та соціально- економічного розвитку акціонерного товариства;

• основним джерелом формування фінансових ресурсів акціонерного товариства;

• фінансовою основою для самофінансування та економічного розвитку суб’єкта господарювання;

• платою за ризик здійснення підприємницької діяльності;

• критерієм визначення рівня виплат дивідендів;

• носієм захисної функції акціонерного товариства від загрози банкрутства;

• передумовою зростання ринкової вартості суб’єкта господарювання;

• джерелом формування доходів бюджету країни, що дозволяє узгоджувати інтереси держави і підприємницьких структур.

Фінансовий результат в абсолютних значеннях визначається сумою прибутку або збитку, який отримує акціонерне товариство внаслідок здійснення різних видів діяльності. Тому поняття фінансового результату тісно пов’язане з поняттями прибутків і збитків, і вважається, що прибуток є синонімом фінансового результату.

Розрізняють такі види фінансового результату (прибутку) господарської діяльності акціонерного товариства: прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг); прибуток (збиток) від іншої реалізації; прибуток (збиток) від фінансово-інвестиційної діяльності; прибуток (збиток) від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; чистий прибуток (збиток) (рис. 5.9).

Формування фінансових результатів від різних видів діяльності проводиться шляхом порівняння доходів і витрат за цими видами діяльності.

Процес розрахунку фінансового результату акціонерного товариства може бути поділений на такі етапи:

• розрахунок валового прибутку (збитку);

• визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності;

• визначення прибутку (збитку) до оподаткування;

• розрахунок чистого фінансового результату (прибутку чи збитку) звітного періоду.

Рисунок 5.9 - Види прибутку акціонерного товариства

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг):

Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -

- Собівартість реалізованої продукції (5.1)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) =

= Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - ПДВ, акцизний податок, інші збори або податки з обороту,

інші вирахування з доходу (5.2)

Фінансовий результат (прибуток, збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

Финансовой результат (прибуток, збиток) від операційної діяльності = Валовий прибуток (збиток) - - Адміністративні витрати, витрати на збут,

інші операційні витрати (5.3)

Фінансовий результат (прибуток, збиток) до оподаткування

визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових доходів, інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків):

Финансовой результат (прибуток, збиток) до оподаткування =

= Фінансовий результат від операційної діяльності +

+ Дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи - - Фінансові витрати, витрати від

участі в капіталі, інші витрати (5.4)

Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) розраховується як алгебраїчна сума фінансового результату до оподатковування, витрат (доходу) з податку на прибуток, прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування:

Чистий прибуток (збиток) =

= Фінансовий результат до оподаткування ±

± Витрати (дохід) з податку на прибуток, прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування (5.5)

Чистий прибуток є сумою, яка залишилася в розпорядженні акціонерного товариства після сплати податків і підлягає перерозподілу за напрямами використання.

5.4

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Витрати акціонерного товариства та їх класифікація

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
  1. Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами. Визначення предмета політичної економії. Об'єктом полтичної економіки є Зародження і розвиток політичної економії, її напрями
 • Відповіді по предмету «Менеджмент підприємницької діяльності»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1.Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності Правові основи й організаційні форми підприємницької діяльності Одноосібне володіння. Партнерство (товариство). Корпорація (акціонерне
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації. 2. Аг. право як галузь права, його
 • Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
  1.Понятие хозяйственного права Украины (предмет, цель, метод). 2.Хозяйственное законодательство: понятие, признаки. 3.Система хозяйственного законодательства. 4.Хозяйственно-правовые нормы: понятие и
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Продуктивні сили та виробничі відносини. Діалектика взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин. 2. Економічні категорії та економічні закони. 3. Еволюція товарного виробництва. Властивості
 • Задачі з рішеннями по управлінню проектами
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.43 Мб
  1. Визначте майбутню вартість інвестицій у розмірі 10.000 грн через 5 років, якщо річна ставка запланована на рівні 5 % без урахування інфляції: а) за схемою нарахування простих відсотків б) за
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного