<<
>>

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану акціонерного товариства

Важливим інструментом для підготовки та прийняття фінансово- економічних управлінських рішень є забезпечення фінансовою інформацією про основні результати діяльності акціонерного товариства.

Фінансова інформація - це набір дата (систематизований у певний спосіб) про: формування та використання фінансових ресурсів, доходи та пов ’язані з ними ризики; ефективність використання активів; якість та обсяг грошових надходжень.

Залежно від змісту і завдань фінансового аналізу використовують такі джерела фінансової інформації.

• фінансову звітність:

а) баланс (Звіт про фінансовий стан);

б) звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

в) звіт про рух грошових коштів;

г) звіт про власний капітал;

д) примітки до фінансової звітності;

• статистичну звітність;

• дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку;

• дані з первинної облікової документації (вибіркові дані);

• експертні оцінки.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану акціонерного товариства є його фінансова звітність (табл. 7.4).

Таблиця 7.4 - Зміст та призначення фінансової звітності в процесі аналізу фінансового стану
Складові

фінансової

звітності

Зміст та призначення фінансової звітності
Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

Характеризує фінансовий стан на певну дату та відображає фінансові ресурси за напрямками їх використання (актив) та джерелами формування (пасив)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Характеризує фінансові результати, рівень ефективності та ринкову активність акціонерного товариства
Звіт про рух грошових коштів Характеризує якість формування грошових потоків у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
Звіт про власний капітал Характеризує джерела формування та напрямки використання власного капіталу акціонерного товариства
Примітки

до фінансової звітності

Містить сукупність показників, що деталізують та обґрунтовують статті форм фінансової звітності

Для дослідження кількісних залежностей фінансових аналітичних показників діяльності акціонерних товариств на макрорівні використовуються дані зі стандартних обов’язкових форм державної статистичної звітності, що затверджуються Держкомстатом України.

З метою поглиблення аналізу фінансового стану товариства вибірково, на запит, можна скористатися даними з первинних документів оборотних відомостей чи аналітичними та синтетичними рахунками.

Отримання даних про відносну значущість того чи іншого аналітичного показника під час розгляду їх сутності, визначення класності та рейтингового узагальнюючого показника фінансового стану акціонерного товариства здійснюється на основі експертних оцінок.

Інформаційною базою для здійснення аналізу фінансового акціонерного товариства потенційними інвесторами та акціонерами може бути регулярна інформація, яка подається до НКЦПФР.

Регулярна звітність акціонерних товариств, окрім фінансової звітності, містить інформацію про:

• дивіденди, які містить положення про нараховані дивіденди на одну акцію, суму виплачених дивідендів, перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів. Зазначена інформація надається за результатами діяльності акціонерного товариства в звітному та попередньому періодах у розрізі простих і привілейованих акцій;

• відомості про цінні папери емітента (про випуски акцій, які здійснювалися протягом останніх трьох років, про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску) в розрізі процентних, дисконтних та цільових облігацій; про інші види цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Також важливим розділом регулярної інформації для проведення аналізу фінансового стану є опис бізнесу, який містить стислу історію товариства, важливі події його розвитку; інформацію про організаційну структуру емітента; інформацію про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства; опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента; аналіз ліквідності; прогнози та плани про діяльність емітента щонайменше на рік; опис політики емітента у сфері наукових досліджень та розробок; іншу інформацію, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності; інформацію при майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

Для оцінки товариства насамперед розкривається інформація про його основні засоби (за залишковою вартістю) в розрізі засобів виробничого і невиробничого призначення із розбивкою на власні та орендовані. Крім того, надається описова інформація про ступінь використання, ступінь зносу, обмеження у використанні майна.

Окремо в регулярній інформації акціонерних товариств надаються відомості про джерела і обсяг їх зобов’язань у розрізі кредитів банку, зобов’язань за цінними паперами з конкретизацією виду цінного папера, податкових зобов’язань, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов’язань із зазначенням дати виникнення, непогашеної частки боргу, відсотка за їх використання та дати погашення. Крім цифрових даних у таблиці, емітент надає стислу описову інформацію щодо суттєвих зобов’язань (походження та строки найбільш значних сум заборгованості, розмір яких перевищує 5 % розміру всіх зобов’язань).

7.3

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану акціонерного товариства

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Державний фінансовий контроль України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб
  6. Організаційні форми в Україні. 7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. 8. Класифікація та характеристика видів К. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 • Інвестиційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 12.65 Мб
  питання 1. Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту 2. Економічний зміст і класифікація інвестицій 3. Капітальні вкладення та їх класифікація 4. Інвестиційна діяльність
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Характеристика основних функцій менеджменту. Види управлінських посад в організації, їх характеристика та сучасні приклади. Специфічні особливості роботи менеджера в організації. Вимоги до менеджерів
 • Організація обліку, контролю й аналізу
  Фаріон І.Д., Перевозова І.В. | Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб
  Вступ 3 Тема 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Організаційні передумови створення підприємства . 5 1.2. Порядок реєстрації підприємства 18 Контрольні вправи до теми 1 . 27 Тема 2.
 • Відповіді до іспиту з фінансового менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  1. Розкрийте суть фінансового менеджменту. 2. Назвіть і дайте характеристику основних принципів фінансового менеджменту, реалізація яких забезпечує ефективне управління фінансовою діяльністю
 • Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
  ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності 1.1. Наукові основи економічного
 • Право соціального забезпечення України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.08 Мб
  1. Соціальне забезпечення та його місце у системі соціального захисту 2. Поняття соціально-абезпечувальних відносин 3. Види соціально-абезпечувальнихвідносин 4. Предмет права соціального забезпечення
 • Бюджетна система України. Курс лекцій
  | Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні 1.3.
 • Аналіз діяльності комерційного банку. Опорний конспект лекцій
  Парасій-Вергуненко І.М. | | Лекция | 2001 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Тема 1. ”Теоретичні основи економічного аналізу діяльності банків.” Види банківського аналізу. Порівняльний аналіз діяльності банку. Етапи проведення аналізу Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”