<<
>>

Донков С., Жуков А., Вудуд Г., Залетов О.. Банкрутство: практичний аспект. 2008

Практичним посібником "Банкрутство: практичні ас-пекти" Проект "Центр комерційного права", що здійсню-ється компанією "Делойт Туш Томатсу" за фінансової під-тримки Агентства США з міжнародного розвитку, продов-жує публікацію серії видань для юристів з актуальних пи-тань українського законодавства.
Посібник з питань банкрутства має на меті, з одного боку, сприяти розумінню процедур відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом, а з другого - слугувати практичним посібником для підприємців, юристів, державних службовців - усіх, хто має відношення до підприємництва в Україні.
Посібник містить теоретичні та практичні матеріали щодо застосування законодавства про відновлення платос-проможності боржника в Україні, інформацію щодо меха-нізмів виходу підприємства зі складного становища, проблем санації та ліквідації, поняття мораторію, вимог креди-торів, реєстру вимог кредиторів, мирової угоди тощо. У по-сібнику фахівці досліджували також економічні аспекти ре- організації неплатоспроможних підприємств.
Цей випуск буде корисним для юристів та керівників підприємств, арбітражних керуючих, викладачів та сту-дентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола зацікавлених осіб.

<< | >>
НЕОБХІДНІ ДІЇ КРЕДИТОРА ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО
АРБІТРАЖНІ КЕРУЮЧІ

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Банкрутство: практичний аспект

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Экономика предприятий:

  1. Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Стратегія підприємства - 2016 год
  2. В.Ю. Пережогин. Идентификация информационных резервов повышения качества продукции и услуг коммерческой организации : монография В.Ю. Пережогин . - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. - 128 с. - 2007 год
  3. Иванова Ж. А.. Операционный анализ: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Издательство РИО ВСГТУ,2005. - 77 с. - 2005 год
  4. Елинова Г.Г.. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Краткий курс лекций. Оренбург: ГОУ ОГУ,2004. - 39 с. - 2004 год
  5. Ямпольская Наталья Юрьевна. Разработка стратегии выпуска конкурентоспособной продукции - 2002 год