<<
>>

Управління формуванням прибутку від операційної діяльності

Управління формуванням прибутку являє собою процес розробки та прийняття ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами формування доходів і витрат з метою оптимізації їх обсягів, складу та структури для максимізації добробуту власників акціонерного товариства у поточному та перспективному періодах.

Головною метою управління формуванням прибутку є виявлення основних факторів, які впливають на обсяг прибутку і пошук резервів його зростання, з метою забезпечення подальшого розвитку діяльності акціонерного товариства та зростання його ринкової вартості.

Основними задачами управління формуванням прибутку акціонерного товариства є:

• забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується і який відповідає ресурсному потенціалу суб’єкта господарювання та ринковій кон’юнктурі;

• забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку, що формується, та допустимим рівнем ризику;

• забезпечення високої якості прибутку, що формується;

• забезпечення постійного зростання ринкової вартості акціонерного товариства;

• підтримка конкурентноздатності у довгостроковому періоді;

• забезпечення ліквідності акціонерного товариства та його платоспроможності;

• підтримка інвестиційної привабливості.

Структурна схема здійснення процесу управління формуванням прибутку акціонерного товариства подана на рисунку 5.10.

Рисунок 5.10 - Структурна схема управління формуванням прибутку акціонерного товариства

Політика управління формуванням прибутку акціонерного товариства повинна бути спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання.

У процесі управління прибутком акціонерного товариства важлива роль відводиться формуванню прибутку в процесі операційної діяльності. Основу операційної діяльності більшості акціонерних товариств

становлять господарські операції з виробництва та реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, які доповнюються інвестиційним та фінансовим видами діяльності.

Механізм управління операційним прибутком будується з урахуванням тісного взаємозв’язку цього показника з показниками обсягу реалізації продукції, доходів і витрат акціонерного товариства. Система цього взаємозв’язку, що одержала назву “взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку”, дозволяє виділити роль окремих факторів у формуванні операційного прибутку і забезпечити ефективне управління цим процесом у діяльності акціонерного товариства.

Схема управління операційним прибутком акціонерного товариства подана на рис. 5.11.

Рисунок 5.11 - Схема управління операційним прибутком

Аналіз операційного прибутку минулих років полягає у ретроспективному дослідженні механізму формування прибутку та факторів впливу шляхом розрахунку показників економічної діяльності.

Він є передумовою визначення планових обсягів операційного прибутку. Процес планування операційного прибутку передбачає використання методів: екстраполяції, прямого розрахунку, нормативного, цільового формування прибутку, прогнозування грошового потоку, факторного моделювання, CVP-аналізу.

Управління операційними доходами товариства означає визначення обсягу виробництва та реалізації за всіма видами виробництва, формування цін на продукцію.

Важливе значення при управлінні прибутком має встановлення змінних та постійних витрат на виробництво та реалізацію продукції, що дозволяє визначити найбільш оптимальне поєднання структури витрат товариства.

У процесі здійснення операційної діяльності формуються три види операційного прибутку: маржинальний, валовий та чистий. Відповідно, формування операційного прибутку складається із таких етапів (рис. 5.12):

• визначення валового операційного доходу;

• формування маржинального операційного прибутку;

• формування валового операційного прибутку;

• формування чистого операційного прибутку.

Рисунок 5.12 - Схема формування видів операційного прибутку

Маржинальний прибуток є проміжним видом операційного прибутку, який характеризує частину валового операційного доходу, що спрямовується на формування валового операційного прибутку та покриття постійних витрат.

Валовий операційний прибуток - це прибуток від операційної діяльності до сплати податків та відсотків, які визначаються як різниця між маржинальним прибутком та постійними витратами (безурахування відсотків на позиковий капітал).

Чистий операційний прибуток являє собою фінансовий результат, що залишається в розпорядженні акціонерного товариства після оподаткування валового операційного прибутку податком на прибуток.

Управління податками передбачає врахування системи оподаткування доходів та прибутку підприємства, визначення рівня податкового навантаження на діяльність акціонерного товариства.

Управління активами в системі управління формуванням прибутку включає визначення очікуваних обсягів витрат на фінансування планової потреби в окремих видах активів відповідно до специфіки здійснення операційної діяльності, а також доходів у випадку їх ліквідації або продажу.

У свою чергу, управління персоналом як складова процесу формування прибутку передбачає здійснення системи заходів, спрямованих на оптимізацію витрат акціонерного товариства, пов’язаних з оплатою праці, соціальним забезпеченням, обсяги яких залежать від чисельності і складу працівників, та обсягами прийнятих товариством зобов’язань у контексті корпоративної соціальної відповідальності.

Управління ризиками полягає у мінімізації їх несприятливих наслідків для діяльності товариства, що має форму зниження прямих і непрямих витрат, пов’язаних з виникненням ризикових ситуацій (форс- мажор, стихійні лиха, неплатоспроможність тощо).

5.5

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Управління формуванням прибутку від операційної діяльності

релевантные научные источники:
 • Відповіді з предмету ціноутворення
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  1. Трудова теорія вартості, її основні положення та досвід використання у вітчизняній науці з метою формування ціни. 2. Теорія факторів виробництва, її основні положення та однобокість 3. Теорія
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
  1. Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами. Визначення предмета політичної економії. Об'єктом полтичної економіки є Зародження і розвиток політичної економії, її напрями
 • Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
  1. Предмет і метод аналізу 2. Об¢єкти і суб¢єкти аналізу 3. Інформаційне забезпечення аналізу 4. Мета аналізу 5. Основні принципи аналізу 6. Види аналізу 7. Прийоми і методи аналізу
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Основи фінансів підприємств. 2.Фінанси підприємств - це . 3.Функції фінансів . 4.Фінансові ресурси підприємств 5.Грошові фонди це . 6.Фінансова діяльність підприємства. 7.Фінансове прогнозування
 • Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
  ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності 1.1. Наукові основи економічного
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Менеджмент персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб
  Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу. Навести
 • Інвестиції та інвестиційна діяльність. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  1.Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності як основи розширеного відтворення. 2.Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 3.Класифікація інвестицій. 4.Стан інвестиційної сфери України та
 • Планування діяльності підприемства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві Планування як наука. Процес планування і вибір рішень. Планування як функція управління підприємством. 2. Методи та інструменти