<<
>>

ПІДХІД ВНУТРІШНІХ РЕЙТИНГІВ

Відповідно до підходу внутрішніх рейтингів усі активи банку (експозиції) поділяються на 5 класів, деякі з них поділяються на субкласи. (табл. 4.3.)

Таблиця 4.3.

Класи експозицій Субкласи експозицій
(а) Корпоративні активи 1 .Проектне фінансування

2. Об’єктне фінансування

3. Товарне фінансування

4. Дохідна нерухомість

5. Високомінлива комерційна нерухомість

(Ь) Суверенні активи
(с) Заборгованість банків
(d) Роздрібні активи 1. Забезпечені житловою іпотекою

2. Кваліфікаційні револьверні кредити З.Інші роздрібні активи

(е) Пайові інструменти

У межах підходу оцінюються неочікувані та очікувані збитки.

Неочікувані збитки - це збитки, які можуть виникнути в майбутньому і суму яких на дату балансу достовірно оцінити неможливо, однак які можна оцінити приблизно, з досвіду минулої роботи.

Неочікувані збитки оцінюються за допомогою спеціальних формул (функцій зважування за ризиком). Типова формула оцінки неочікуваних збитків:

RWA= 12,5 X EAD х LGD х PD , де (38)

RWA - еквівалент зважених за ризиком активів;

12,5 - постійний множник;

EAD - експозиція при дефолті - облікова вартість активу, тобто величина заборгованості контрагента перед банком (встановлюється для кожного класу та субкласу експозицій);

PD - ймовірність дефолту - ймовірність настання протягом року з моменту проведення оцінки події, що характеризується як дефолт. Двома незалежними свідченнями дефолту є:

- затримка будь-якого платежу контрагентом на 90 або більше днів;

- наявність у банку сумнівів щодо можливості отримати повернення заборгованості без вжиття відповідних заходів.

Ймовірність дефолту може набувати значення від 0% до 100%.

LGD - збиток при дефолті - максимально можлива величина втрати активу (у відсотках до його облікової вартості) у разі настання дефолту. Встановлюється для кожного класу та субкласу експозицій.

Очікувані збитки - це аналог резервів на покриття кредитного ризику.

Очікувані збитки (EL ) оцінюються за допомогою формули:

EL = EAD X LGD х PD. (39)

Ця формула модифікується для оцінки очікуваних збитків від операцій спеціалізованого кредитування - проектного, об’єктного, товарного фінансування, операцій з житловою та нежитловою нерухомістю. Для цих операцій замість множника LGD х PD використовують факторні значення, визначені органом нагляду залежно від стану обслуговування боргу.

Якщо отримана величина очікуваних збитків перевищує суму допустимих резервів (тобто суму всіх спеціальних резервів, часткових списань без використання рахунка резервів, загальних резервів під конкретні портфелі на зразок резервів під ризик країни), різницю слід виключати з регулятивного капіталу в пропорції 50% з основного і 50% з додаткового. У разі, якщо очікувані збитки є меншими за допустимий резерв, банк може додати різницю до додаткового капіталу, але не більше 0,6% від суми зважених за ризиком активів і лише за попереднього дозволу від органу нагляду.

Крім того, багато уваги приділяється врахуванню факторів пом’якшення кредитного ризику (застав, гарантій, свопів кредитного ризику тощо), різноманітним аспектам сек’юритизації, обговоренню проблем специфіки визначення періоду утримання (холдингового періоду) для цілей оцінки компонентів ризику тощо.

Фундаментальний підхід внутрішніх рейтингів

Даний підхід характеризується тим, що банк самостійно оцінює величину ймовірності дефолту - PD у процесі довготривалих спостережень. У деяких випадках потрібно мати дані за шість років. При цьому ключовим моментом збору статистичних спостережень є сталість визначення дефолту.

Усю решту значень компонентів ризику визначає орган нагляду.

Поглиблений підхід внутрішніх рейтингів

Даний підхід характеризується тим, що банк самостійно визначає всі компоненти ризику - EAD, LGD, PD. Однак, для застосування цього варіанта банк повинен виконувати низку дуже суворих вимог щодо своєї практики ризик-менеджменту. Фактично, використовуючи власні дані статистичних спостережень, банк функціонує як своєрідне рейтингове агентство, проте сам для себе.

2. Визначення ринкового ризику активів за міжнародними стандартами

Ринковий ризик - це ризик виникнення збитків з балансових і позабалансових позиціях банку, який виникає у зв'язку із зміною рівня ринкових цін.

У рамках загального поняття „ринковий ризик” виділяють чотири компоненти:

1. Процентний ризик торговельної книги.

2. Пайовий ризик торговельної книги.

3. Валютний ризик.

4. Товарний ризик.

Торговельна книга - це позиції у фінансових інструментах і товарах, які утримуються з метою торгівлі або з метою хеджування інших елементів торговельної книги.

Усі компоненти ринкового ризику оцінюються за стандартизованим методом або за методом моделювання.

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

ПІДХІД ВНУТРІШНІХ РЕЙТИНГІВ

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Геномный полиморфизм представителей сем. Solanaceae (род Solanum, род Lycopersicon, род Capsicum)
  Кочиева Елена Зауровна | Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук | Диссертация | 2004 | docx/pdf | 16.92 Мб
  03.00.15 - генетика 03.00.03 - молекулярная биология Москва-2004 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 6 ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Структурно-функциональная организация генома растений 1.1. Уникальные
 • Акмеологическая продуктивность инновационной позиции преподавателя в развитии творческой готовности студентов к профессиональной деятельности
  Паутова Людмила Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук | Диссертация | 2004 | docx/pdf | 10.45 Мб
  Специальность: 19,00.13 - Психология развития, акмеология (психологические науки). Психология — Отраслевая (прикладная) психология — Педагогическая психология взрослых — Психология педагогических
 • Бюджетна система України. Курс лекцій
  | Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні 1.3.
 • Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.41 Мб
  Введение ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК ОТРАСЛЕВОЙ РИСК А. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В банковском секторе усиливается конкуренция Российский банковский сектор созрел для более активной консолидации Розничное
 • Шпаргалка - Міжнародний маркетинг
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 1.31 Мб
  Питання Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу. Міжнародний
 • Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
  ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності 1.1. Наукові основи економічного
 • Відповіді до іспиту з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
  1. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту. 2. Види аудиту. 3. Принципи аудиту. 4. Планування аудиту. 5. Стадії аудиту. 6. Процедури аудиту. 7.
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження. Особливості праці як об'єкта дослідження 2. Еволюція та
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ