<<
>>

Основні функції банківського менеджменту. Структура банківського менеджменту

Зміст банківського менеджменту складають такі основні функції:

- функція планування: тактичне, стратегічне, фінансове бюджетування;

- функція аналізу (інформаційних потоків або банківської діяльності);

- функція регулювання (процесу виконання управлінських рішень);

- функція контролю (за реалізацією управлінських рішень).

Планування можна розглядати як центральну ланку всього процесу

управління банком і головну функцію банківського менеджменту. Планування є багаторівневим процесом, що охоплює всі підрозділи банку і визначає локальні і загальні перспективи розвитку банку.

На практиці виділяють три основні види планування, які відрізняються між собою постановкою завдань, рівнем деталізації і методами реалізації:

- стратегічне планування;

- тактичне планування;

- фінансове планування і розробка бюджетів.

Стратегічне планування визначає основні цілі та стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес розробки загальної концепції, яка є основою для ухвалення управлінських рішень за допустимим рівнем ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив розширення діяльності, бажаного рівня прибутковості.

Стратегічні плани направлені на довгострокову перспективу і базуються на аналізі існуючих тенденцій розвитку економіки, фінансових ринків, а також містять елементи прогнозування і опис основних принципів ухвалення рішень.

У стратегічних планах відсутня деталізація положень і точні дати виконання. Такий план розробляється на вищому рівні керівництво банком, основні положення є обов'язковими при формулюванні планових завдань на рівні структурних підрозділів.

Тактичне планування орієнтоване на виконання певного завдання, яке поставлене перед банком і сформульоване в стратегічному плані.

У тактичному плані формулюються способи досягнення мети і рішення конкретних задач у кожній функціональній сфері банківської діяльності.

Тактичне планування реалізується у формі конкретного плану дій, в якому перераховані основні заходи, дати завершення певних етапів роботи, конкретні виконавці і рівень їх відповідальності, а також фінансові результати, які заплановано одержати.

Упровадження нових програм і проектів, розробка нового виду послуг або фінансових інструментів, розширення мережі філіалів, вихід на нові ринки - всі ці завдання вимагають розробки детального тактичного плану, який визначає послідовність дій, конкретні терміни і виконавців.

Тактичний план має переважно короткостроковий характер, як правило, в межах року.

Тактичний план може використовуватися як на рівні окремих підрозділів, так і на рівні банківської установи, залежно від характеру поставлених завдань.

Фінансове планування і створення бюджетів включає розрахунок фінансових результатів діяльності на плановий період, а також необхідних для цього фінансових, матеріальних і людських ресурсів.

У процесі фінансового планування встановлюються планові значення показників балансу і звіту про прибутки і збитки. По завершенню планового періоду фактичні результати порівнюються з плановими, виявляються причини відхилень і резерви поліпшення діяльності.

Створення бюджетів здійснюється як на рівні банку в цілому, так і на рівні окремих структурних підрозділів. Тому окремі плани повинні бути узгоджені. Процес угоди бюджетів може здійснюватися двома способами: зверху вниз і від низу до верху.

У першому варіанті менеджмент банку формулює завдання і визначає планові значення фінансових показників, які доводяться до підрозділів. Керівники підрозділів, у свою чергу, розробляють конкретні методи досягнення планових показників, які надаються на розгляд менеджменту банку і узгоджуються.

У другому варіанті кожен підрозділ самостійно розробляє фінансовий план, виходячи з власних можливостей і потреб, надає перелік необхідних для виконання ресурсів. Такі бюджети подаються підрозділами для перегляду і обговорення на рівні керівництва банку. Залишковий варіант плану визначається в ході обговорення між менеджментом банку і лінійними керівниками підрозділів.

1. Аналіз направлений на оцінку діяльності банку в цілому і за окремими напрямами на основі порівняння фактично досягнутих результатів з прогнозними, з результатами минулих періодів і з результатами діяльності кращих банків.

Головними напрямами зведеної аналітичної роботи банку є:

1. Оцінка динаміки об'ємних показників діяльності банку, активів, депозитів, власного капіталу, кредитів, прибутку.

Указана оцінка проводиться в зіставленні з аналогічними показниками інших банків, що дозволяє визначити місце (рейтинг) даного банку в системі банків країни.

Результати такої аналітичної роботи використовуються для вироблення стратегії розвитку конкретного банку.

2. Оцінка ресурсної бази: обсягу, структури і основних тенденцій розвитку її складових частин (власного капіталу, депозитів, міжбанківських кредитів).

Аналіз здійснюється на основі класифікації окремих статей ресурсів банку, розрахунку структурних показників, порівняння їх у динаміці та з іншими банками.

Указаний аналіз використовується для розробки депозитної політики банку.

3. Оцінка стану активів банку. обсягу, структури, основних тенденцій розвитку складових частин активів банку (кредитів, інвестицій, депозитів).

Аналіз здійснюється на основі класифікації активів банку, розрахунку структурних показників, порівняння їх у динаміці та з іншими банками.

Результати аналізу є основою для розробки кредитної та інвестиційної політики банку.

4. Оцінка ліквідності банку проводиться на основі розрахунку фінансових коефіцієнтів, порівняння їх з критеріальними рівнями, в динаміці, виявлення чинників, що впливають на зміну рівня показників.

Матеріали аналізу дозволяють визначити стратегію і тактику банку в області управління ліквідністю.

5. Оцінка прибутковості банку здійснюється на основі аналізу даних балансу і звіту про прибутки і збитки.

У процесі аналізу розраховується система кількісних і якісних показників, що характеризують прибутковість і прибутковість банку, ефективність використання активів, структуру доходів і витрат банку.

Даний аналіз є основою для розробки механізму управління прибутковістю банку.

Разом з основними направленнями зведеної аналітичної роботи банки здійснюють розробки за окремими напрямами'.

- аналіз достатності власного капіталу;

- аналіз депозитної бази банку;

- аналіз кредитного портфеля банку;

- аналіз кредитоспроможності клієнтів;

- аналіз портфеля цінних паперів;

- аналіз процентної маржі та ін.

Матеріали аналізу дозволяють виявити позитивні та негативні тенденції в розвитку банка, втрати, невикористані резерви, недоліки в плануванні і невдачі у прийнятті рішень.

Матеріали аналітичних розробок використовуються для вироблення політики у області управління банківськими ризиками стосовно сфер діяльності банку.

2. Регулювання представляє процес оперативного управління, тобто ухвалення поточних управлінських рішень.

Регулювання в системі банківського менеджменту має певні особливості, обумовлені наявністю державного нагляду за діяльністю банків.

Державне регулювання передбачає ряд принципових вимог до ліцензування банків, обмеження сфер їх діяльності, достатності капіталу, ліквідності, формування обов'язкових резервів і та ін.

У зв'язку з цим система внутрішньобанківського регулювання (саморегулювання) включає:

1. Дотримання вимог і нормативів, встановлених органами державного нагляду.

2. Самостійні напрями:

- удосконалення організаційної структури банку, наприклад, утворення нових підрозділів, що забезпечують подальший розвиток банку (аналітичних служб, відділу планування і маркетингу та ін.);

- розробка нових і вдосконалення діючих інструктивних і методичних матеріалів, процедур ухвалення рішень, що дозволяють підвищувати якість управління банківською діяльністю;

- коригування цілей, пріоритетів і методів здійснення банківської політики, виходячи з ситуації, що реально складається;

- вживання конкретних заходів щодо обмеження обсягів ризиків з окремих напрямків діяльності банку або зі створення додаткової системи гарантій для захисту від ризиків;

- визначення заходів щодо вдосконалення кадрової політики, системи навчання персоналу, організації внутрішньобанківського контролю.

3. Контроль. Функція контролю полягає в перевірці виконання ухвалених управлінських рішень і забезпечує можливість безперервного здійснення процесу управління банком.

Необхідною умовою ефективності контрольної функції є доцільне об'єднання різних видів контролю.

Контроль у банківській діяльності здійснюється за двоякою формою: зовнішньої і внутрішньої.

Зовнішній контроль здійснюється органами державного нагляду (НБУ) відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів; зовнішнім позавідомчим аудитом з боку недержавних організацій.

Внутрішній контроль здійснюється службами банку. Його функції виконують менеджери відповідно до їх повноважень, а також органи внутрішнього аудиту.

Головним призначенням внутрішньобанківського контролю є створення оперативної системи виявлення негативних тенденцій і недоліків у діяльності банку для вживання заходів щодо їх усунення.

Внутрішньобанківський контроль взаємозв'язаний із зовнішнім контролем і полягає в перевірці дотримання законодавчих і нормативних актів НБУ, внутрішньобанківських інструкцій і правил, розпоряджень зовнішніх контролюючих органів.

Банківський менеджмент за напрямом діяльності ділиться на два блоки:

- фінансовий;

- організаційний (управління персоналом).

Фінансовий менеджмент - це система управління відносинами, пов'язаними з формуванням, рухом і використанням (розміщенням) грошових ресурсів відповідно до цілей і завдань конкретного банку. Тобто це система управління фінансовими операціями банку і грошовими коштами банківської клієнтури.

Фінансовий менеджмент банку включає такі напрями:

- управління власним капіталом;

- управління зобов'язаннями банку;

- управління активами;

- управління банківськими ризиками (кредитовим, валютним, процентним та ін.);

- управління ліквідністю і резервами;

- управління прибутковістю банку та ін.

Організаційний менеджмент - це система організації і управління банківським персоналом, створення організаційних структур і систем забезпечення діяльності банку.

Організаційний менеджмент банку включає такі напрями:

- організація систем контролю (припускає впровадження систем внутрішньобанківського контролю, системи аналізу якості активів, контролю за рівнем загального ризику, а також систем контролю за діяльністю персоналу банку);

- організація систем безпеки банку (припускає створення надійного захисту інформації, юридичного захисту і ін.);

- управління кадровим потенціалом (припускає адміністрування системи організації і оплати праці, організацію системи підготовки персоналу, підбору і розстановки кадрів);

управління інформаційними технологіями (припускає підбір програмного і технічного забезпечення, яке відповідає потребам і можливостям банку і його клієнтів.

Контрольні запитання

1. Розкрийте сутність банківського менеджменту.

2. Охарактеризуйте функції банківського менеджменту.

3. Назвіть основні особливості банківського менеджменту.

4. Що є суб’єктом та об’єктом банківського менеджменту?

5. Що є основною метою банківського менеджменту?

6. Назвіть основні принципи банківського менеджменту.

7. Охарактеризуйте завдання банківського менеджменту.

8. На які блоки ділиться банківський менеджмент?

9. Охарактеризуйте основні напрямки фінансового менеджменту в банках.

10. Що є стратегічною метою фінансового менеджменту?

1 !.Охарактеризуйте основні напрямки організаційного менеджменту в банках.

12. Назвіть інструменти управління фінансами банку.

13. Охарактеризуйте сутність і значення фінансового планування в банку.

14. Що є базою для фінансового планування в банку?

15. Розкрийте механізм фінансового планування на основі бюджетів.

16.Охарактеризуйте технологію планування показників бюджету банку.

17. У чому полягають функції фінансового регулювання як інструменту фінансового управління?

18. Визначте сутність та значення фінансового аналізу в банку.

19. Які форми фінансового аналізу виділяються?

20. Назвіть головні напрямки фінансового аналізу в банку.

21. Розкрийте сутність і функції фінансового контролю в банку.

22. Назвіть види фінансового контролю в банку.

!.Менеджмент - це:

а) раціональне використання грошових, матеріальних, трудових ресурсів;

б) система влади й організації;

в) самостійний вид професійної діяльності;

г) чинники виробництва.

2. Предметом фінансового менеджменту в банку є:

а) формування капіталу;

б) комплекс функціональних підрозділів;

в) фінанси банку;

г) персонал банку.

3. Як науковий напрям фінансовий менеджмент включає:

а) діяльність, сферою якої є фінансові ринки;

б) теоретичні питання щодо управління фінансами й організації фінансової діяльності;

в) комплекс структурних підрозділів, на які покладені функції управління фінансами.

4. Головною метою банківського менеджменту є:

а) дотримання певних принципів;

б) задоволення потреб ринку в банківських послугах;

в) досягнення високих кінцевих результатів за відносного зниження витрат;

г) формування раціональної організаційної структури банку.

5. При процесному підході менеджмент розглядається як :

а) управління сукупністю окремих підсистем - людей, структури, технології, фінансів;

б) чотири взаємопов’язані функції - планування, аналіз, регулювання, контроль;

в) банківська політика і стратегічне планування.

6. Механізм банківського менеджменту складається з таких ланок:

а) внутрішньобанківське управління, управління операціями, управління персоналом;

б) управління науково-дослідною роботою, управління організаційною структурою;

в) розробка і проведення кадрової політики, управління персоналом і взаємовідносинами у колективі.

7. Підсистема менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на банківські операції шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль, -це:

а) фінансовий менеджмент у банку;

б) банківський контролінг;

в) бюджетування.

8. Процес визначення цілей на майбутнє та розробка шляхів їх досягнення

-це:

а) бюджетування;

б) планування;

в) оперативне планування;

г) регулювання.

9. Результатом процесу планування є :

а) точний і чіткий опис шляхів вирішення поставлених завдань;

б) визначення проблемних зон, як реальних, так і потенційних;

в) створення плану як документа;

г) повна характеристика банківської установи.

10. Спостереження за ходом реалізації фінансових завдань, установлених планових фінансових показників та нормативів передбачає:

а) фінансовий аналіз;

б) фінансовий контроль;

в) фінансове регулювання;

г) фінансове планування.

11. Вплив на об’єкт управління для усунення відхилень від планів, установлених норм та нормативів - це:

а) фінансове планування;

б) фінансове регулювання;

в) фінансовий аналіз;

г) фінансовий контроль.

12. Визначення значень внутрішніх показників та нормативів, що регулюють ступінь ризику банківських операцій, передбачає:

а) фінансовий аналіз;

б) фінансовий контроль;

в) фінансове регулювання;

г) фінансове планування.

13. Вироблення концепції розвитку банку здійснюється в процесі:

а) оперативного планування;

б) стратегічного планування;

в) тактичного планування;

г) фінансового планування.

14. Оперативний, поточний і плановий контроль процесу виконання бізнес-плану банку здійснюється за допомогою:

а) алгоритму обліку відхилень;

б) стратегічного внутрішнього аналізу;

в) моніторингу.

15. Виокремлюють такі види планування:

а) стратегічне, перспективне, бюджетне;

б) тактичне, стратегічне, фінансове;

в) тактичне, поточне та розробка бюджетів.

16. Тактичне планування - це:

а) виконання певного завдання, що постає перед банком і сформульовано у стратегічному плані;

б) розрахунок фінансових результатів діяльності на плановий період;

в) визначення напрямків маркетингової діяльності.

17. Який метод бюджетування забезпечує досягнення стратегічних цілей

банку:

а) бюджетування “зверху вниз”;

б) бюджетування “знизу вверх”;

в) комбіноване бюджетування;

г) метод бюджетування не впливає на забезпечення досягнення стратегічних цілей банку.

18. Поточне фінансове планування передбачає:

а) розробку фінансової політики за всіма основними напрямками

діяльності банку;

б) розробку бюджетів та платіжних календарів;

в) розробку плану доходів і витрат та балансового плану.

19. Аналіз, що здійснюється з метою вивчення всіх аспектів фінансової діяльності та всіх характеристик фінансового стану банку, - це:

а) внутрішній фінансовий аналіз;

б) повний фінансовий аналіз;

в) поточний фінансовий аналіз.

20. Результати попереднього аналізу використовуються:

а) у процесі фінансового регулювання;

б) у процесі фінансового контролю;

в) у процесі фінансового планування.

21. Результати поточного аналізу використовуються:

а) у процесі фінансового планування;

б) у процесі прийняття рішень при виконанні регулятивних функцій;

в) при виконанні контрольних функцій;

г) у процесі прийняття рішень щодо майбутнього розвитку банку.

22. Результати перспективного аналізу використовуються:

а) у процесі фінансового планування;

б) у процесі прийняття рішень при виконанні регулятивних функцій;

в) при виконанні контрольних функцій;

г) у процесі прийняття рішень щодо майбутнього розвитку банку.

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Основні функції банківського менеджменту. Структура банківського менеджменту

релевантные научные источники:
 • Банківські операції. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.28 Мб
  РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку 2. Види комерційних банків 3. Порядок реєстрації комерційного банку та
 • Банківські операції
  | Учебник | | Украина | docx | 0.28 Мб
  РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку 2. Види комерційних банків 3. Порядок реєстрації комерційного банку та
 • Шпаргалка з предмету Гроші та кредит
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 6.98 Мб
  1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. 2. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 3. Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета. 4. Причини та значення