<<
>>

ВСТУП

Функціонування акціонерних товариств як однієї з найбільш розповсюджених організаційно-правових форм господарювання у сучасних умовах, їх взаємозв’язок з державою, інвесторами, кредиторами, постачальниками та персоналом породжують різноманітність фінансових та економічних відносин, які суттєво впливають на стан економіки країни. Ефективне управління акціонерними товариствами залежить від наявності цілісного, гнучкого механізму управління їх фінансами, який забезпечує як реалізацію фінансово-економічних потреб акціонерів, так і врахування вимог з боку інших підприємств, інвесторів, податкових і законодавчих органів щодо організації фінансової роботи акціонерних товариств.

У сучасних умовах питання управління фінансами акціонерних товариств, які розкривають застосування комплексу певних принципів, методів, прийомів і засобів для формування, розподілу і використання фінансових ресурсів акціонерного товариства з метою забезпечення підвищення ринкової вартості та найкращого поєднання і досягнення економічних інтересів власників, працівників та інших зацікавлених осіб, є актуальними.

Поширення акціонерної форми господарювання в Україні поставило на порядок денний питання підготовки фахівців, обізнаних з досягненнями світової та вітчизняної науки і практики управління фінансами акціонерних товариств, з особливостями організації їх фінансової роботи в сучасних умовах.

Навчальний курс “Управління фінансами акціонерних товариств” належить до фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки магістрів та спеціалістів зі спеціальності “Фінанси і кредит”.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з управління фінансами акціонерних товариств, розробки фінансової політики, що дозволяє досягти зростання ринкової вартості товариства, стійких темпів нарощення його економічного потенціалу, реалізації інтересів акціонерів в умовах достатнього рівня фінансового забезпечення як поточної діяльності акціонерного товариства, так і на перспективу.

Завдання дисципліни:

• формування комплексного розуміння особливостей функціонування акціонерних товариств як однієї із організаційно-правових форм господарювання;

• вивчення загальних положень державного, зокрема й нормативно- правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні;

• дослідження особливостей організації фінансового менеджменту акціонерних товариств як складової корпоративного управління;

• з’ясування сутності, особливостей формування і використання статутного капіталу та інших фондів акціонерного товариства в процесі його створення та функціонування;

• дослідження особливостей формування стратегії діяльності акціонерних товариств на фондовому ринку України як емітентів;

• вивчення політики формування, використання та розподілу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств;

• засвоєння основних теорій та типів формування і реалізації дивідендної політики акціонерних товариств;

• вивчення методів і прийомів проведення аналізу фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств;

• формування теоретичних знань і практичних навичок з управління структурою капіталу акціонерних товариств;

• опанування методикою розробки фінансової стратегії, спрямованої на максимізацію ринкової вартості акціонерного товариства;

• дослідження особливостей управління фінансами акціонерних товариств з урахуванням реалізації фінансово-економічної безпеки.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність фінансових відносин, що виникають у господарській діяльності акціонерних товариств.

Дисципліна “Управління фінансами акціонерних товариств” безпосередньо пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування при підготовці магістрів і спеціалістів спеціальності “Фінанси і кредит”. Вона поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий аналіз”, “Інвестування”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” та ін.

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів відповідних фахових знань і навичок.

У результаті вивчення дисципліни “Управління фінансами акціонерних товариств” студенти повинні

знати:

• місце та роль фінансів акціонерних товариств в економіці України;

• особливості організації фінансового менеджменту в акціонерних товариствах як складової корпоративного управління;

• порядок формування і використання фондів акціонерного товариства;

• особливості діяльності акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

• специфіку формування та розподілу прибутку акціонерних товариств;

• особливості аналізу фінансового стану, ринкової активності та оцінки інвестиційної привабливості акціонерних товариств і корпоративних цінних паперів;

• порядок визначення вартості та методи оптимізації структури капіталу акціонерного товариства;

• методику розробки фінансової стратегії акціонерного товариства;

• фінансові аспекти реорганізації акціонерних товариств;

• механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки акціонерного товариства;

вміти:

• обґрунтовувати фінансові рішення акціонерних товариств і критерії оцінки їх ефективності;

• застосовувати методичні підходи до визначення напрямків і форм фінансової діяльності акціонерних товариств залежно від їх стратегії економічного розвитку;

• організовувати і проводити відповідно до чинного законодавства емісію цінних паперів та застосовувати засоби впливу на інвестиційну привабливість акцій;

• управляти прибутком і рентабельністю акціонерного товариства;

• визначати фактори, що впливають на вибір оптимальної дивідендної політики, та формувати ефективну дивідендну політику підприємства;

• аналізувати ефективність фінансової діяльності акціонерних товариств за системою основних показників;

• здійснювати аналіз та оптимізацію структури капіталу акціонерних товариств;

• розробляти фінансову стратегію акціонерного товариства, зокрема з урахуванням факторів фінансово-економічної безпеки;

• готувати пропозиції керівництву акціонерного товариства щодо поліпшення механізму управління фінансами акціонерних товариств.

У навчальному посібнику всебічно розкриті актуальні питання, пов’язані з організацією управління фінансами акціонерних товариств на основі узагальнення концептуальних положень, а також з урахуванням світової практики, особливостей, характерних для вітчизняної економіки, існуючих нормативно-правових вимог.

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

ВСТУП

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
  18+19. Визначення «країни, що розвиваються», критерії їх виділення 31.Загальна характеристика національних економік країн Пд.-Зх Азії 23. Вплив розширення ЄС на Україну 63. Передумови вступу України
 • Мжнародне економічне право
  | Шпаргалка | 2016 | Международное | docx | 0.18 Мб
  1. поняття і види основних джерел МЕП, охарактеризуйте їх особливості. 2. Визначте поняття принципів МЕП, а також дайте характеристику їх системи і функції. 3. Гармонізація зак України з МП як
 • Вопросы к экзамену по гражданскому процессуальному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
  Список вопросов Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод, система, значение). 2.Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ 2002 г.: структура, содержание разделов. 3.
 • Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому процессуальному праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2009 | Россия | rtf | 0.17 Мб
  1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА (СУДОПРОИЗВОДСТВА). ЗАДАЧИ, ВИДЫ И СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 2. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ
 • Историческое развитие органов и учреждений прокуратуры в России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.36 Мб
  История развития российской прокуратуры. 3) Советская прокуратура была создана 28 мая 1922 г. 4) Распад СССР приводит к ликвидации прокуратуры СССР и образованию единой системы .. Сущность
 • Ответы к экзамену по прокурорском надзору РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб
  1. Участие прокуроров в нормотворческой деятельности и совершенствовании практики применения законодательства. 2. Содержание прокурорского надзора за законностью в стадии возбуждения уголовного дела.
 • Вопросы к экзамену по курсу «Гражданское процессуальное право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
  Содержание Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Аналогия в гражданском процессуальном праве. Международные договоры Понятие, виды
 • Ответы на экзамен по гражданскому процессу
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.24 Мб
  1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и система. 2. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства. 3.
 • Экзаменационные вопросы по Арбитражному процессуальному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
  1. Источники АП. 3. Принцип равенства организаций и гр-н перед законом и судом. 4. Принцип независимости арб.судей и подчинения их только закону. 5. Принцип гласности разрешения споров.(ст.9). 6.
 • Ответы на экзамен по Арбитражному процессу
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
  История становления и развития арбитражных судов в России 2.Система и структура А.С. в РФ. 3.Функции А.С. и задачи арбитражного судопроизводства. 4.Понятие, предмет и метод арбитр.процессуального