>>

ЗМІСТ

ВСТУП ......................................................................................................................... 6

Тема 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.... 9

1.1 Поняття та класифікація акціонерних товариств......................... 9

1.2 Фінанси акціонерних товариств: сутність, функції, принципи.. 15

1.3 Органи управління акціонерними товариствами....................... 17

1.4 Державне регулювання діяльності акціонерних товариств... 23

Питання для самоконтролю.................................................................... 27

Тести............................................................................................................ 28

Тема 2 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.................... ЗО

2.1 Сутність корпоративного управління......................................... ЗО

2.2 Принципи корпоративного управління....................................... 34

2.3 Характеристика моделей корпоративного управління............ 41

2.4 Поняття та функції фінансового менеджменту

акціонерного товариства................................................................. 50

Питання для самоконтролю.................................................................... 54

Тести............................................................................................................ 55

Тема З ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ТА ІНШИХ ФОНДІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА................... 58

3.1 Статутний капітал акціонерного товариства:

поняття, функції, особливості формування................................. 58

3.2 Порядок збільшення (зменшення) статутного фонду

акціонерного товариства................................................................. 66

3.3 Фонди акціонерного товариства та їх призначення.................. 76

Питання для самоконтролю.................................................................... 81

Тести............................................................................................................ 82

Тема 4 УПРАВЛІННЯ ВИПУСКОМ ТА ОБІГОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.......................................................... 84

4.1 Цінні папери, що емітуються акціонерним товариством,

та їх характеристика......................................................................... 84

4.2 Етапи формування емісійної політики

акціонерного товариства............................................................... 101

4.3 Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів...... 107

4.4 Визначення вартості акцій акціонерного товариства............ 109

Питання для самоконтролю................................................................. 115

Тести.......................................................................................................... 115

З

Тема 5 УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА........................................................ 118

5.1 Доходи акціонерного товариства:

сутність, види та класифікація..................................................... 118

5.2 Витрати акціонерного товариства та їх класифікація............ 129

5.3 Визначення фінансових результатів діяльності

акціонерного товариства............................................................... 139

5.4 Управління формуванням прибутку

від операційної діяльності............................................................ 142

5.5 Операційно-фінансовий важіль як інструмент

управління прибутком акціонерного товариства.................... 146

Питання для самоконтролю.................................................................. 154

Тести.......................................................................................................... 154

Тема 6 ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА... 157

6.1 Сутність, роль та основні завдання дивідендної політики

акціонерного товариства............................................................... 157

6.2 Теорії та тіпш дивідендної політики, їх характеристика....... 161

6.3 Порядок виплати дивідендів........................................................

170

6.4 Особливості оподаткування дивідендів.................................... 172

Питання для самоконтролю.................................................................. 176

Тести.......................................................................................................... 176

Тема 7 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА........................................................ 179

7.1 Аналіз фінансового стану акціонерного товариства,

його необхідність і значення........................................................ 179

7.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану

акціонерного товариства............................................................... 184

7.3 Система показників аналізу фінансового стану

акціонерного товариства............................................................... 187

7.4 Оцінка інвестиційної привабливості

акціонерних товариств................................................................... 200

Питання для самоконтролю.................................................................. 204

Тести.......................................................................................................... 204

Тема 8 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА........................................................ 207

8.1 Економічна сутність та класифікація капіталу

акціонерного товариства............................................................... 207

8.2. Теоретичні концепції управління структурою капіталу

акціонерного товариства............................................................... 210

8.3 Вартість капіталу акціонерного товариства

та принципи оцінки......................................................................... 214

8.4 Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства.. 218

Питання для самоконтролю................................................................. 224

Тести.......................................................................................................... 224

Тема 9 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.... 228

9.1 Зміст і призначення фінансової стратегії

акціонерного товариства............................................................... 228

9.2 Класифікація фінансових стратегій акціонерних товариств 233

9.3 Розробка фінансової стратегії акціонерного товариства...... 240

9.4 Ринкова вартість акціонерного товариства

як цільовий індикатор фінансової стратегії.............................. 248

Питання для самоконтролю................................................................. 254

Тести.......................................................................................................... 255

Тема 10 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ............................................................. 258

10.1 Сутність і механізм забезпечення

фінансово-економічної безпеки акціонерного товариства. 258

10.2 Діагностика фінансової кризи. Фінансова санація

та антикризове управління в системі забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства............................................................. 262

10.3 Форми реорганізації акціонерного товариства..................... 266

10.4 Організаційно-економічні та фінансові аспекти

реорганізації акціонерних товариств....................................... 273

10.5 Вплив операцій злиття та поглинання на вартість

акціонерного товариства. Оцінка ефекту синергії................. 278

10.6 Обгрунтування ціни та механізму конвертації акцій

при злитті (поглинанні) та приєднанні..................................... 283

10.7 Рейдерство та механізми захисту від ворожих поглинань. 286

Питання для самоконтролю................................................................. 290

Тести.......................................................................................................... 291

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК......................................................................... 294

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................... 305

| >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

ЗМІСТ

релевантные научные источники: