<<
>>

Рейдерство та механізми захисту від ворожих поглинань

Залежно від форми проведення поглинання можна класифікувати на дружні та ворожі. Дружні поглинання, на відміну від ворожих, передбачають згоду менеджменту цільового акціонерного товариства на проведення угоди.

У міжнародній практиці ворожих поглинань виділяється три основні інструменти, якими можуть скористатись акціонерні товариства у боротьбі за контроль над діяльністю інших підприємств

(рис. 10.2):

• тендерська пропозиція (tender offer);

• боротьба за представництво (roxy fight),

• скупка акцій на ринку цінних паперів (open market purchases).

Рисунок 10.2 - Механізм ворожого поглинання

Але перед тим як безпосередньо використовувати ці інструменти, товариство-поглинач має провести деякі підготовчі заходи, що передбачають початкову купівлю незначного обсягу акцій товариства, що поглинається, та пряму пропозицію раді директорів щодо передачі контролю над їх підприємством.

Здійснюючи купівлю акцій, компанія-поглинач позиціонується як акціонер цільового товариства, що дозволяє їй:

• вносити пропозиції для голосування на загальних зборах акціонерів та висувати своїх кандидатів до складу ради директорів;

• ініціювати позачергові загальні збори акціонерів;

• отримувати доступ до інформації про склад акціонерів та діяльність акціонерного товариства.

Крім того, придбання незначного пакета акцій може приводити до виникнення економії на витрати поглинання для рейдера. Це пов’язано з реакцією фінансового ринку на інформацію про очікуване поглинання: як правило, курс акцій цільового товариства зростає, оскільки очікуються значні компенсаційні виплати власникам таких акцій. Відповідно, незначні обсяги операцій з купівлі акцій утримують ціну акцій цільового підприємства на низькому рівні, що зменшує витрати товариства-погли- нача для їх придбання.

Пряма пропозиція раді директорів цільового акціонерного товариства є формою безпосереднього психологічного тиску на менеджмент такого підприємства, отримала в міжнародній практиці назву “ведмежі обійми” (bear hug). Даний інструмент є найменш витратною тактикою поглинання, проте у випадку активного опору менеджменту має низьку ефективність.

Тендерна пропозиція являє собою пряму пропозицію акціонерам цільового товариства щодо продажу їх акцій. Згідно з міжнародною практикою пропозиція є тендерною, якщо задовольняє такі умови:

• пропозиція має публічний характер і спрямована на всіх акціонерів цільового товариства;

• передбачається купівля контрольного пакета акцій;

• пропозиція про купівлю передбачає виплату премії понад ринкову ціну акцій цільового товариства;

• умови пропозиції є фіксованими, а не договірними;

• пропозиція містить умову стосовно мінімально необхідного обсягу акцій для укладання угоди;

• встановлено обмеження терміну дії пропозиції щодо купівлі акцій;

• існує певний тиск на акціонерів, що спонукає їх до продажу акцій.

Тендерну пропозицію зазвичай використовують, якщо існує впевненість у негативній реакції менеджменту підприємства на його поглинання. Вона є найбільш витратним інструментом поглинання, але досить ефективним, якщо враховувати очікувані синергетичні ефекти від поглинання.

Фінансові можливості, законодавчі обмеження та інші фактори зумовлюють можливості акціонерного товариства-рейдера щодо формування тендерної пропозиції різних видів, форм та типів (табл. 10.7).

Боротьба за представництво - це тактика поглинання, в якій акціонер чи група акціонерів намагаються за допомогою механізму голосування змістити менеджмент цільового товариства, обрати своїх керуючих і в такий спосіб захопити контроль.

У формуванні системи захисту акціонерного товариства від ворожих поглинань важливе значення має активне використання попереджувальних захисних заходів (preventative antitakeover measures), які застосовуються до виникнення безпосередньої загрози поглинання. У міжнародній практиці їх часто називають “репелентами акули” (shark repellents), оскільки вони покликані “відстрашити” потенційних рейдерів.

Таблиця 10.7 - Класифікація тендерних пропозицій при ворожих поглинаннях
Класифікаційна ознака Характеристика видів, типів та форм
За кількістю акцій, які передбачається купити • часткова пропозиція {partial offer), в якій покупець заздалегідь вказує передбачений максимальний розмір пакета акцій

для купівлі;

• повна пропозиція (any-or-all offer), за якою покупець готовий придбати всі запропоновані акції

Залежно від форми оплати • оплачувана повністю грошовими коштами (all-cash offer)·,

• що передбачає оплату цінними паперами або комбінацією цінних паперів та грошових коштів

За ціною оплати пакетів акцій • з повним викупом усіх акцій за єдиною ціною;

• з "двохшаровим” (two-tiered) викупом, за яким початково встановлений пакет акцій, що дозволяє отримати ефективний контроль, оплачується за однією ціною, а викуп залишку акцій - за іншою, як правило, меншою ціною

За кількістю запропонованих акцій для викупу • відклична пропозиція, за якою у випадку, якщо для викупу не буде запропоновано контрольний пакет акцій, тендерна пропозиція анулюється;

• безвідклична пропозиція, за якою поглинач купує всі акції, незалежно від того, чи буде достатньо їх загального обсягу для отримання контрольного пакета акцій

Насамперед ефективний захист від рейдерів передбачає постійний аналіз і моніторинг зміни структури та складу акціонерів. Крім того, як попереджувальні заходи можна застосовувати:

• випуск цінних паперів (так званих “отруйних пігулок” (poison pills), що надають акціонерам особливі права у випадку настання певної

події (triggering event), наприклад, тендерної пропозиції на купівлю ЗО та більше відсотків акцій;

• внесення змін до статуту товариства (corporate charter amendments) -,

• “золоті парашути” (golden parachutes) - спеціальні компенсаційні угоди, що укладаються товариством зі своїм менеджментом, покликані підвищити рівень матеріального заохочення менеджерів у протидії рейдерству.

У міжнародній практиці основними формами “отруйних пігулок” є випуск:

• конвертованих привілейованих акцій;

• опціонів;

• облігацій з пут-опціоном.

Найбільш типовими захисними положеннями, що передбачаються в статутних документах акціонерних товариств у міжнародній практиці, є:

• створення так званої “розподіленої” ради директорів (staggered board), що передбачає поділ ради директорів на групи і неможливість заміни на щорічних зборах акціонерів складу більше, ніж однієї групи менеджерів товариства вищої ланки;

• умова “зверхбільшості”, яка передбачає, що для укладання угоди про злиття необхідна згода акціонерів, що перевищує просту більшість, якщо таке злиття не погоджено радою директорів;

• подвійна капіталізація, яка передбачає наявність в обігу кількох типів простих акцій товариства з різною кількістю голосів, що припадає на одну акцію.

Слід зауважити, що законодавство України не дозволяє вітчизняним товариствам використовувати згадані вище захисні положення статуту.

Аналіз міжнародної практики дозволяє виділити вісім основних способів активного захисту від ворожих поглинань, що використовуються безпосередньо в процесі боротьби з рейдерами:

• “гринмейл” (greenmail) та “угода про бездіяльність” (standstill agreement) - викуп цільовим товариством власних акцій у рейдера з пев- ною премією та закріплення в угоді зобов’язання рейдера не купувати акції товариства протягом певного періоду часу;

• рекапіталізація (recapitalization) - активне залучення позикових джерел з метою змінити структуру капіталу товариства, знизити його інвестиційну привабливість через втрату фінансової стійкості;

• запрошення так званого “білого лицаря” (white knight) або “білого сквайра” (white squire) - продаж акцій товариства іншій компанії- поглиначу, що є більш прийнятним власником для менеджменту;

• реструктуризація активів - продаж активів, які сформували привабливість товариства як об’єкта поглинання, або купівля активів, що істотно погіршують таку привабливість (наприклад, об’єднання зі збитковим бізнесом);

• викуп акцій в акціонерів, які бажають їх продати рейдерам;

• захист Пек-Мена (Рас-Man defense) - надання акціонерам рейдера прямої тендерної пропозиції про купівлю його акцій;

• судові позови.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття “фінансова безпека акціонерного товариства”. Які умови є необхідними для забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства?

2. Розкрийте зміст механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки акціонерного товариства.

3. Які критерії використовуються для діагностики фази фінансової кризи акціонерного товариства? Розкрийте зміст системи експрес- та фундаментальної діагностики фінансової кризи.

4. Дайте стислу характеристику основних етапів формування та реалізації політики антикризового фінансового управління акціонерним товариством.

5. З’ясуйте сутність оперативних, тактичних і стратегічних механізмів фінансової стабілізації акціонерного товариства.

6. Дайте характеристику різних форм реорганізації акціонерних товариств, спрямованих на укрупнення підприємства. Чим злиття відрізняється від поглинання або приєднання?

7. Розкрийте сутність, спільні та відмінні риси різних форм проведення подрібнення акціонерного товариства.

8. За якими ознаками класифікуються операції зі злиття та поглинання? Чим вертикальні злиття відрізняються від горизонтальних?

9. Що таке передавальний баланс? Які фінансові особливості існують при складанні передавального (розподільчого) балансу?

10. Які синергетичні ефекти супроводжують операції зі злиття та поглинання? Розкрийте механізм виникнення основних видів операційних та фінансових синергетичних ефектів.

11. Розкрийте методику оцінки ефекту синергії при злитті (поглинанні).

12. Як визначити максимально допустиму ціну купівлі акціонерного товариства в операціях з укрупнення бізнесу?

13. Як визначаються і від яких факторів залежать співвідношення обміну корпоративних прав в операціях з укрупнення акціонерних товариств у процесі реорганізації?

14. Які інструменти використовуються рейдерами у боротьбі за контроль над іншими акціонерними товариствами? Дайте їх загальну характеристику.

15. Розкрийте зміст системи захисту акціонерного товариства від ворожих поглинань. Які методи можуть використовуватися для протидії ворожим поглинанням? Дайте їх порівняльну характеристику.

Тести

1. Оперативний механізм фінансової стабілізації передбачає:

а) коригування вхідних і вихідних грошових потоків акціонерного товариства;

б) використання моделей фінансової рівноваги;

в) відновлення фінансової стійкості;

г) зміну фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання;

д) використання принципу “відсікання зайвого”.

2. Надання акціонерам рейдера прямої тендерної пропозиції про купівлю його акцій - це:

а) “отруйні пігулки”;

б) гринмейл;

в) запрошення “білого лицаря”;

г) захист Пек-Мена;

д) рекапіталізація.

3. Викуп акціонерним товариством власних акцій у рейдера - це:

а) “отруйні пігулки”;

б) гринмейл;

в) запрошення “білого лицаря”;

г) захист Пек-Мена;

д) рекапіталізація.

4. До підготовчих заходів з ворожого поглинання акціонерного товариства належать:

а) пряма пропозиція раді директорів;

б) тендерна пропозиція;

в) боротьба за представництво;

г) скупка акцій на ринку цінних паперів;

д) випуск цінних паперів, так званих “отруйних пігулок”.

5. “Золоті парашути ” - це:

а) випуск цінних паперів, що надають акціонерам особливі права у випадку виявлення ознак ворожого поглинання;

б) внесення положень, що ускладнюють процес поглинання, до статуту товариства;

в) спеціальні компенсаційні угоди, що укладаються товариством зі своїм менеджментом, покликані підвищити рівень матеріального заохочення менеджерів у протидії рейдерству;

г) викуп цільовим товариством власних акцій у рейдера з певною премією та закріплення в угоді зобов’язання рейдера не купувати акції товариства протягом певного періоду часу;

д) продаж акцій товариства іншій компанії-поглиначу, що є більш прийнятним власником для менеджменту.

6. За кількістю запропонованих акцій для викупу розрізняють тендерні пропозиції:

а) часткові та повні;

б) з повним викупом за єдиною ціною та “двохшарові”;

в) обмежені та необмежені;

г) відкличні та безвідкличні;

д) вигідні та невигідні.

7. Продаж активів, які сформували привабливість товариства як об’єкта поглинання:

а) тендерна пропозиція;

б) гринмейл;

в) рекапіталізація;

г) захист Пек-Мена;

д) реструктуризація активів.

8. Реорганізація, що відбувається між акціонерними товариствами, які працюють на одному сегменті ринку (в одній галузі) та спеціалізуються на виробництві подібної продукції або наданні подібних послуг, з метою розширення масштабів діяльності - це:

а) горизонтальний поділ;

б) горизонтальне злиття;

в) вертикальний поділ;

г) вертикальне злиття;

д) конгломератне поглинання.

9. Припинення діяльності одного підприємства як юридичної особи та передача належних йому майнових прав та зобов’язань до іншого підприємства (правонаступника) - це:

а) злиття;

б) приєднання;

в) поглинання;

г) анквізиція;

д) перетворення.

10. Можливою причиною виникнення ефекту синергії є:

а) обмеження на участь в угоді;

б) диверсифікація;

в) асиметричність розподілу інформації між учасниками ринку;

г) несприятлива ринкова кон’юнктура;

д) неефективний менеджмент товариства, що поглинається.

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Рейдерство та механізми захисту від ворожих поглинань

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з дисципліни Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.09 Мб
  Перелік питань 1. Поняття суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності 2. Джерела правового регулювання ЗЕД. 3. Поняттязовнішньоекономічної угоди (контракту). 4. Правове регулювання контракту. 5.
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним
 • Міжнародна економіка
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх
 • Відповіді по предмету «Менеджмент підприємницької діяльності»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1.Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності Правові основи й організаційні форми підприємницької діяльності Одноосібне володіння. Партнерство (товариство). Корпорація (акціонерне
 • Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Визначення та ознаки комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Поняття та види суб’єктів
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Відповіді до іспиту з етики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб
  1-2. Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. 3-4. Метою етики Структура етики як науки, чи структура етичного знання, включає шість змістовних блоків. 5. Етика бізнесу
 • Мжнародне економічне право
  | Шпаргалка | 2016 | Международное | docx | 0.18 Мб
  1. поняття і види основних джерел МЕП, охарактеризуйте їх особливості. 2. Визначте поняття принципів МЕП, а також дайте характеристику їх системи і функції. 3. Гармонізація зак України з МП як
 • Дослідження ефективності методів перетворення мовного сигналу у цифрову форму для захисту інформації в АСУ
  Петрусь М.О. | | Дипломная работа | 2001 | Украина | doc/txt/zip | 1.16 Мб
  В роботі: 1. Проведений аналіз різноманітних методів стиснення мовного сигналу, з метою подальшої передачі по цифровим каналам зв’язку. Аналіз показав, що для передачі мовного сигналу по цифровим