<<
>>

Етапи формування емісійної політики акціонерного товариства

Емісійна політика акціонерного товариства є складовою загальної політики формування фінансових ресурсів товариства. Основною метою емісійної політики є залучення необхідного обсягу фінансових ресурсів шляхом емісії цінних паперів.

Емісія - встановлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів.

Черговість дій емітента називається етапами емісії.

Емісія здійснюється випусками, тобто сукупністю цінних паперів, що володіють однаковим набором прав, незалежно від часу їх придбання покупцем.

Цілі емісії:

• отримання грошей емітентом (гроші можуть використовуватися для формування статутного капіталу);

• сек’юритизація заборгованості;

• зміна структури капіталу (співвідношення між власним і позиковим капіталом (фінансовий важіль));

• удосконалення управління фінансовими потоками підприємства.

Емісія існує різних видів за різними класифікаційними ознаками (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 - Основні види емісії цінних паперів

Управління залученням власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел передбачає розробку і проведення емісії акцій товариства. Політика емісії акцій передбачає:

1. Дослідження можливостей ефективного розміщення додатково емітованих акцій, що включає аналіз кон’юнктури фондового ринку та оцінку інвестиційної привабливості своїх акцій.

2. Визначення головної мети емісії.

3. Визначення обсягів емісії.

4. Визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій.

5. Визначення вартості залученого акціонерного капіталу.

6. Визначення ефективних форм розміщення нової емісії.

Для обґрунтування доцільності емісії акцій проводиться аналіз основних показників фінансового стану акціонерного товариства та ма- кроекономічних факторів.

Випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер

(код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України.

Розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андерайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником.

Перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний папір) чи андерайтера під час розміщення цінних паперів.

Акціонерні товариства можуть розміщувати цінні папери за межами України лише на підставі дозволу НКЦПФР.

Існує два різновиди розміщення цінних паперів: публічне (відкрите) та приватне (закрите) розміщення.

Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб.

У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами.

1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;

3) реєстрація НКЦПФР випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;

4) прийняття у разі потреби рішення про залучення андерайтера до розміщення цінних паперів;

5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;

7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;

8) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;

9) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;

10) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

11) затвердження змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

12) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;

13) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

14) реєстрація НКЦПФР звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

15) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

16) розкриття інформації, що міститься у звіті, про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

З метою організації публічного розміщення цінних паперів анде- райтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні НКЦПФР не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

Проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.

Вимоги до проспекту емісії цінних паперів:

1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його фінансово- господарський стан встановлює НКЦПФР.

3. До інформації про цінні папери належить інформація, що стосується:

• виду, форми випуску, типу, кількості та номінальної вартості цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення;

• дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;

• строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

• порядку і форми виплати доходу за цінними паперами.

У проспекті емісії цінних паперів мають міститися інші відомості. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента.

Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.

Якщо емітент користується послугами андерайтера щодо відкритого (публічного) розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії погоджується з андерайтером.

Проспект емісії цінних паперів реєструється НКЦПФР одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів.

Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення цінних паперів, отримання від нього письмового підтвердження про відмову;

3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску цінних паперів;

4) реєстрація НКЦПФР випуску цінних паперів;

5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред’явника;

7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;

8) закрите (приватне) розміщення цінних паперів;

9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

10) затвердження змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

11) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;

12) подання НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів;

13) реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів;

14) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

Ефективна фінансова діяльність акціонерних товариств неможлива

без залучення позикових коштів, зокрема шляхом здійснення емісії

облігацій.

Залучення позикових фінансових ресурсів шляхом випуску облігацій має такі основні переваги:

• емісія облігацій не веде до втрати контролю над товариством;

• можливість встановлення процентної ставки в межах між депозитною та кредитною, що враховуватиме інтереси як емітентів, так і інвесторів;

• облігації можуть бути випущені при відносно незначних фінансових зобов’язаннях за процентами, оскільки вони забезпечуються майном товариства і мають пріоритет у задоволенні претензій за ними у разі банкрутства товариства;

• гнучке управління боргом - емітент може “сконструювати” позику виходячи з власних потреб (з урахуванням очікувань інвесторів);

• ринковий характер позики - емітент виходить на ринок зі своїм фінансовим інструментом. Ринковий борг тим і відрізняється від кредитів, що він може бути легко переданий одним кредитором іншому.

Залучення позикових фінансових ресурсів шляхом випуску облігацій має такі основні недоліки:

• облігації не можуть бути випущені для формування статутного капіталу і покриття збитків товариства;

• емісія облігацій пов’язана з певними витратами фінансових коштів і потребує певного часу;

• високий рівень відповідальності товариства за своєчасну виплату процентів та суми основного боргу за облігаціями.

Основні параметри емісії облігацій та фактори, що на них впливають, наведені в таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 - Основні параметри емісії облігацій та фактори, що на них впливають
Параметри емісії Фактори, що на них впливають
Обсяг випуску облігацій Вартість проекту, під який залучаються кошти, можливості ринку поглинути весь випуск облігацій
Форма випуску облігацій Бажання емітентів, категорія інвесторів
Характер дохідності для інвесторів Характер грошових потоків проекту, очікування інвесторів, ділова практика на ринку, законодавчі обмеження
Прибутковість облігацій Ставки на кредитному й депозитному ринках, термін емісії облігацій, надійність емітентів, прибутковість за подібними емісіями

інших компаній

Умови погашення облігацій Характер інвестиційного проекту, ділова практика на ринку
Термін емісії облігацій Тривалість інвестиційного проекту, ділова практика на ринку

Існує 2 моделі емісійної стратегії підприємства щодо випуску облігацій: модель одноразового розміщення облігацій і модель серійного розміщення облігацій (рис. 4.7).

Рисунок 4.7 - Переваги й недоліки альтернативних моделей емісійних стратегій підприємств

Політика емісії облігацій передбачає:

1. Дослідження можливостей ефективного розміщення емісії облігацій товариства. Рішення про емісію облігацій може бути прийняте лише на основі всебічного попереднього аналізу кон’юнктури фондового ринку та оцінки інвестиційної привабливості облігацій.

2. Визначення цілей залучення облігаційної позики.

3. Оцінка власного кредитного рейтингу, що визначає реальний рівень його кредитоспроможності з позицій можливого кредитного ризику для інвесторів.

4. Визначення обсягу емісії облігацій.

5. Визначення умов емісії облігацій.

6. Оцінка вартості облігаційної позики.

7. Визначення ефективних форм розміщення нової емісії.

8. Формування фонду погашення облігацій.

4.3

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Етапи формування емісійної політики акціонерного товариства

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з фінансового менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  1. Розкрийте суть фінансового менеджменту. 2. Назвіть і дайте характеристику основних принципів фінансового менеджменту, реалізація яких забезпечує ефективне управління фінансовою діяльністю
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Відповіді - Розміщення продуктивних сил
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами. 2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки. 3. Місце регіональної економіки в
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Шпаргалка - Міжнародний маркетинг
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 1.31 Мб
  Питання Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу. Міжнародний
 • Шпаргалка з предмету Гроші та кредит
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 6.98 Мб
  1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. 2. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 3. Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета. 4. Причини та значення
 • Економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.71 Мб
  1. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії 2. Предмет економічної теорії 3. Методи та прийоми економічного аналізу 4. Функції економічної
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Міжнародна економіка
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх