Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу.
Навести порівняльну характеристику основних форм післядипломного навчання працівників. Описати чинники, які потрібно враховувати під час розроблення навчальних програм для керівників.
Розкрити процедуру розроблення внутрішньо організаційних документів, які регулюють порядок використання робочого часу.
Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників. Дати характеристику основним напрямам роботи з резервом.
Розкрити економічне та соціальне значення плинності персоналу. Охарактеризувати заходи щодо зниження плинності персоналу в організації.
6. Розкрити методи і показники оцінювання ефективності програм підготовки та підвищення кваліфікації в організації.
7. Розкрити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на використанні норм праці.
8. Охарактеризувати зміст документів, які регламентують діяльність посадових осіб в організації.
9. Навести порівняльну характеристику джерел поповнення та оновлення персоналу організації. Сформулювати критерії вибору джерел для заповнення ключових посад в організації.
10. Розкрити сутність компенсаційного пакета. Охарактеризувати фактори, які визначають його зміст і структуру.
11. Навести характеристику документів, які входять до номенклатури справ з кадрового діловодства. Визначити посадових осіб в організації, які несуть відповідальність за їх належне оформлення.
12.Навести порівняльну характеристику методів і описати процедуру оцінювання персоналу під час зарахування до кадрового резерву та визначення потреби у професійному навчанні й підвищенні кваліфікації.
13. Розкрити взаємозв'язок між плануванням потреби у персоналі, професійним підбором та формуванням кадрового резерву. Навести показники, які характеризують ефективність роботи з кадровим резервом в організації.
14. Охарактеризувати умови ефективного використання гнучких режимів праці. Навести внутрішньоорганізаційні документи, які регламентують режими праці та відпочинку.
15.Охарактеризувати процедуру оцінювання персоналу. Навести напрями використання результатів оцінюванням персоналу.
17.Розкрити призначення, зміст і процедуру розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку.
18.Охарактеризувати чинники і засоби диференціації заробітної плати працівників.
19.Охарактеризувати процеси руху персоналу в організації.
20.Розкрити взаємозв'язок між економічною, соціальною та організаційною складовими ефективності менеджменту персоналу. Навести показники оцінювання ефективності менеджменту персоналу.
Охарактеризувати залежність політики менеджменту персоналу від типу генеральної стратегії організації. Навести приклади.
Розкрити варіанти пристосування персоналу до економічних змін в організації. Навести приклади.
Охарактеризувати процес професійного підбору персоналу.
Навести порівняльну характеристику методів вирішення трудових конфліктів у колективах.
25. Розкрити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на використанні норм праці.
26. Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників.
27.Розкрити економічне та соціальне значення плинності персоналу. Охарактеризувати заходи щодо зниження плинності персоналу в організації.
28.Назвати документи, які використовуються для обліку особового складу організації. Навести структуру особової справи працівника.
29.Охарактеризувати методи і процедуру визначення потреб організації у персоналі.
30.Навести порівняльну характеристику основних форм післядипломного навчання працівників. Описати чинники, які потрібно враховувати під час розроблення навчальних програм для керівників.
31.Навести порівняльний аналіз методів оцінювання персоналу під час вирішення різних завдань у галузі менеджменту персоналу.
32.Розкрити сутність соціального пакета. Охарактеризувати фактори, які визначають його зміст і структуру.+
33.Охарактеризувати методи підбору персоналу на вакантні посади. Навести приклади.
34.Розкрити зміст основних схем участі персоналу в прибутках організації.
35.Розкрити соціально-економічні наслідки зменшення плинності персоналу в організації.
36. Розкрити сутність і складові корпоративної культури.
37. Розкрити сутність, види та завдання політики менеджменту персоналу. Навести приклади.
Навести та прокоментувати формули розрахунку показників обороту, плинності та стабільності персоналу. Визначити завдання менеджменту персоналу, вирішення яких ґрунтується на їхньому аналізі.
39. Розкрити сутність управління персоналом на основі компетенцій.
40.Описати процес аналізу ефективності використання робочого часу працівників. Назвати управлінські рішення, які ухвалюються за його результатами.
16.Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу в
16.Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу в

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМенеджмент персоналу

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з менеджменту персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб
  1.Класична школа менеджменту 2. Теорія «людських відносин» Е.Мейо 3. Теорії Х і У Дугласа МакГрегора про мотивацію людей і поведінку при управлінні 4. Теорія «людськогокапіталу». 5. Теорія «А» і «Z»
 • Основы менеджмента
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.44 Мб
  1. Определение менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента. 2. Функция планирования в менеджменте. Понятие, сущность виды. 3. Функция организации в менеджменте. Типология, содержание, элементы.
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб
  1. Суть м/н фінансового менеджменту. 2. Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту. 3. Причини невизначеності в діяльності м/н менеджменту. 4. Функціонування світової валютної системи на сучасному
 • Ответы к гос. экзамену по менеджменту организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 5.21 Мб
  Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив Анализ и конструирование организации Анализ кадрового потенциала. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры
 • Відповіді на іспит з міжнародного менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1.Вплив культур на міжнародний менеджмент 2.Вплив національних культур на міжнародні переговори 3.Глобалізація і інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 4.Ера глобалізації в міжнародному бізнесі
 • Коммуникационный менеджмент. Шпаргалка
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
  1. Понятие коммуникационного менеджмента, сферы применения и основные функции. 2. Модели и базовые элементы коммуникационного процесса. 3. Основные помехи в коммуникационном процессе. 4. Гендерные
 • Ответы на Гос. экзамен - Менеджмент организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 0.36 Мб
  1.Закономерности управления различными системами 2. Управление социально-экономическими системами 3. Методологические основы менеджмента 4. Этапы и школы в истории менеджмента 5. Разнообразие моделей
 • Виробничий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Вартісний аналіз та вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту 2. Процес і види контролю в системі ОМ 3. Виробниче підприємство 4. Від управління кадрами до персонал-стратегії. 6.
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості

Другие источники по дисциплине Управление персоналом:

 1. Формирование стратегии профессионально-должностного продвижения управленческих кадров
  Коргина Ольга Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 2. Совершенствование коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом
  Сучкова Елена Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 3. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
 4. Организация труда персонала
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.05 Мб
 5. Основы управленческой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 6. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 7. Ответы на экзамен по управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 8. Ответы по предмету Мотивации трудовой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы по Управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.93 Мб
 10. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.91 Мб
 11. Ответы к экзамену по дисциплине управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.52 Мб
 12. Шпаргалка з менеджменту персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб
 13. Ответы по предмету Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 14. Участие персонала в управлении
  | Курсовая работа | 2016 | docx | 0.09 Мб
 15. Ответы на Гос.экзамен по специальности Управление персоналом
  | Ответы к госэкзамену | 2008 | Россия | docx | 0.31 Мб
 16. Мотивація персоналу
  Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків, ВД „ІНЖЕК” 2003 | Учебное пособие | 2003 | Украина | docx | 0.12 Мб
 17. Управление персоналом. Лекция
  | Лекция | | docx | 0.09 Мб