Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Митний аудит

Митний аудит

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Місце та значення пост-митного аудиту(ПМА) в системі фінансовго контролю(ФК) в Україні
2. Історія розвитку аудиту та митного аудиту
3. Основні принципи здійснення митного контролю на основі методів аудиту за умовами Кіотської конвенції
4. Перевірки систем звітності та обліку товарів суб’єкта ЗЕД як одна з форм митного контролю
5 Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в митних органах
6. Суть пост-митного аудиту, його мета, завдання та функції.
7. ПРИНЦИПИ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ
8. Предмет, об’єкти та суб’єкти ПМА
9. Відміність пост-митного аудиту від ревізії та незалежного аудиту.
11.Міжнародний досвід розвитку і функціонування пост-митного аудиту
12. Організація пост-митного аудиту в ДМСУ
13. Функції та завдання Департаменту аналізу ризиків та аудиту ДМСУ.
14. Місце та значення Відділів організаційно-контрольної роботи митних органів під час здійснення перевірок систем звітності та обліку товарів суб`єктів ЗЕД.
15. ПЛАНУВАННЯ МИТНОГО АУДИТУ
16. Порядок взаємодії митних та податкових органів при здійсненні МА
17. Організація проведення перевірок субєктів ЗЕД митними органами
18. Основні етапи митного аудиту
19. Документування результатів і формування матеріалів перевірок суб’єктів ЗЕД.
20. Класифікація документації результатів митного аудиту.
21. Порядок вилучення документів, що містять докази порушень.
22. АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТА ІНФОРМАТИВНІ ДОДАТКИ: ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ
23. Порядок опису складу виявлених порушень
24. Права та обовязки посадових осіб митних органів під час митного аудиту.
25. Відповідальність посадових осіб митних органів під час митного аудиту
27. Залучення експертів при перевірці підприємств-суб’єктів ЗЕД
29.Об’єкти аналізу ризиків в митному аудиті.
30.Класифікація критеріїв ризику при здійсненні митного аудиту.
31. ТОВАРИ ГРУПИ «РИЗИКУ» ЯК ГРУПА КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ В МИТНОМУ АУДИТІ
32. Товари групи «прикриття» як група критеріїв ризику в МА.
33. Контроль за митним оформленням як група критеріїв ризику в митному аудиті
34. Особливості зовнішньоекономічної угоди як група критеріїв ризику в митному аудиті
35. Країна походження товарів, митна вартість товарів і митні платежі як групи критеріїв ризику в митному аудиті
36. Класифікація сфер ризику в митному аудиті.
38. ЗАВДАННЯ МИТНОГО АУДИТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
39. Класифікація джерел інформації для МА зовнішньоекономічних операцій
40. Перевірка змісту, порядку офрмлення та реєстрації зовнішньоекономічного договору.
41. Митний аудит формування статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями
43. Митний аудит імпортних операцій.
44. Митний аудит операцій з давальницькою сировиною на митній території України.
ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ЧАСТИНОЮ СИРОВИНИ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ АБО ВІДХОДІВ
47. Митний аудит бартерних (товарообмінних) операцій
48. Митний аудит гуманітарної допомоги та її цільового використання
49. Митний аудит митних ліцензійних складів
50. Митний аудит цільового використання товарів, ввезених на митну територію України.
51. Методика митного аудиту визначення митної вартості товарів
53. МЕТОДИКА МИТНОГО АУДИТУ ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУАВННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО РЕЖИМУ
54. Методика митного аудиту правильності нарахування ПДВ відповідно до митного режиму.
55. Методика митного аудиту законності та правильності надання пільг в оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій.
56. Аудит операцій з придбання та продажу інвалюти
57. Аудит розрахунків з іноземними постачальниками та покупцями
58. Методика митного аудиту експортного відшкодування з ПДВ
60. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕД

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМитний аудит

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Таможенное дело:

 1. Ответы по дисциплине Таможенные процедуры
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 2. Ответы по предмету Таможенная политика Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.06 Мб
 3. Ответы к ГОСам по таможенному делу и специализации таможенная логистика РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 1.26 Мб
 4. История таможенного дела и таможенной политики России
  Валентина Владимировна Пиляева | 1474K, 223 с. | Книга | 2013 | fb2 | 0.66 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -