Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки.
Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”, його місце і значення для вивчення інших юридичних дисциплін.
Законодавчі джерела дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”.
Правосуддя: поняття та завдання.
Відмінні ознаки правосуддя.
Загальна характеристика конституційних принципів правосуддя.
Природа і поняття судової влади.
Ознаки судової влади.
Принципи, за якими побудована система судів загальної юрисдикції (територіальності спеціалізації та інстанційності).
Розкрийте принцип законності правосуддя
Розкрийте принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
Розкрийте принцип забезпечення доведеності вини.
Розкрийте принцип змагальності сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів.
Розкрийте принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Приклади обов’язкового закритого розгляду справи у суді.
Розкрийте принцип незалежності і недоторканності суддів.
Системи судів загальної юрисдикції:
17. Місцеві суди.
18. Апеляційні суди.
19. Вищі спеціалізовані суди.
20. Вимоги до кандидата у судді.
21. Порядок зайняття посади судді в системі судів загальної юрисдикції вперше.
22. Порядок зайняття посади судді в системі судів загальної юрисдикції безстроково.
23. Права і обов’язки суддів.
24. Гарантії діяльності суддів.
25. Дисциплінарна відповідальність суддів.
26. Статус, основні принципи та мета діяльності.
27. Повноваження Конституційного Суду України.
28. Форми звернення до Конституційного Суду України.
29. Провадження зі справ у Конституційному Суді України.
30. Прокуратура: поняття, завдання і основні принципи.
31. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора.
32. Підтримка державного обвинувачення в суді.
33. Представництво інтересів громадян і держави в суді.
34. Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
35. Нагляд за додержанням законів при виконання судових рішень у кримінальних справах.
36. Система та структура органів прокуратури.
37. Акти прокурорського реагування на правопорушення.
38. Основні завдання, які покладаються на Службу безпеки України.
39. Структура Служби безпеки України.
40. Повноваження (права) Служби безпеки України.
41. Обов’язки, які покладаються на Службу безпеки України.
42. Склад кадрів, які має Служба безпеки України.
43. Контроль за діяльністю Служби безпеки.
44. Державна податкова служба України: система, завдання і функції.
45. Органи Державної податкової служби України: права, обов’язки і відповідальність.
46. Посадові особи органів Державної податкової служби України.
47. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження.
48. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції.
49. Система органів внутрішніх справ.
50. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура.
51. Міліція: завдання, структура і повноваження.
52. Правовий та соціальний захист особового складу міліції.
53. Міліція як орган дізнання. Досудове слідство в органах внутрішніх справ.
54. Поняття та завдання досудового розслідування. Види досудового розслідування.
55. Система органів дізнання.
56. Досудове слідство. Завдання та компетенція органів досудового слідства.
57. Принципи діяльності досудового слідства. Структура органів досудового слідства.
58. Міністерство юстиції України.
59. Структура та повноваження Міністерства Юстиції.
60. Місцеві управління Міністерства юстиції.
61. Завдання управлінь юстиції, їх права.
62. Завдання та принципи діяльності органів охорони державного кордону (законність, гласність, додержання прав і свобод громадян, взаємодія з органами державної влади, населенням).
63. Структура органів охорони державного кордону.
64. Обов’язки і права органів охорони державного кордону.
65. Проходження служби. Соціальний захист. Контроль за діяльністю органів охорони державного кордону.
66. Організація і діяльність митних органів. Система органів. Цілі діяльності митних органів.
67. Повноваження митних органів.
68. Правоохоронна діяльність митних органів.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСудові та правоохоронні органи України

релевантные научные источники:
 • Конспект лекцій - Адвокатура в Україні
  | Лекция | | Украина | docx | 0.05 Мб
  Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Значення адвокатської діяльності Передумови здійснення адв діяльності Визначення правової природи адвокатури Закон України "Про адвокатуру" Система
 • Відповіді до іспиту по Криміналістиці
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.05 Мб
  Поняття, предмет, задачі і система криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. Виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан криміналістики в Україні. Поняття та

Другие источники по дисциплине Судебные и правоохранительные органы:

 1. Деятельность руководителя территориального органа МВД Республики Таджикистан по предупреждению дисциплинарных правонарушений и преступлений среди личного состава
  Мирзорустамов Мирзоалишер Мирзокосимович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Таджикистан | docx/pdf | 1.47 Мб
 2. Начальник территориального органа МВД России на районном уровне как организатор правоохранительной деятельности: правовые и организационные аспекты
  Болдырев Улюмджи Константинович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.73 Мб
 3. Межрегиональная координация правоохранительной деятельности территориальных органов МВД России (правовой и организационный аспекты)
  Иващук Александра Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.4 Мб
 4. Особенности реализации правоохранительной функции государства в условиях полиэтничности общества в Северо-Кавказском регионе
  Хажироков Валерий Ахиедович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.36 Мб
 5. Организация судебной власти в Российской Федерации (нормативно-правовое исследование)
  Мишакова Надежда Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.41 Мб
 6. Организация и правовые основы деятельности подразделений, выполняющих правоохранительные функции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков
  Дзамболат Артурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.23 Мб
 7. Адміністративно-правовий статус помічника судді в Україні
  Панчук Владислав Анатолійович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 2.14 Мб
 8. Адміністративно-правове забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України
  Шевченко Надія Леонідівна | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 2.15 Мб
 9. Правовое и организационное обеспечение работы с кадровым резервом в органах внутренних дел Российской Федерации
  Балкаров Арсен Январбиевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.86 Мб
 10. Совершенствование профессиональной подготовки курсантов войск Национальной гвардии РФ при помощи современных информационных технологий
  Козлов Олег Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 10.6 Мб
 11. Принципы правосудия как основа судебной деятельности
  Виноградова Станислава Анатольевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.06 Мб
 12. Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України
  Грітчіна Вікторія Юріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.49 Мб
 13. Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні
  Гуцалюк Олександр Володимирович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.76 Мб
 14. Адміністративно-правове забезпечення незалежності судової влади в Україні
  Кічмаренко Сергій Миколайович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.77 Мб
 15. Судоустройство Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.15 Мб
 16. Ответы к экзамену по курсу Правоохранительные органы России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
 17. Ответы к экзамену по курсу Правоохранительные органы России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 18. Теоретико-правовые аспекты организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в районных судах Российской Федерации
  Бухарев Антон Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Кострома - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.56 Мб
 19. Управление органами внутренних дел с учетом критики их деятельности в средствах массовой информации
  Намруева Эльвира Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.19 Мб
 20. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів
  Бойко В’ячеслав Петрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 0.89 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -