Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Контроль та ревізія

Контроль та ревізія

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1 Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин.
2 Економічна сутність предмету і методу контролю, його об’єкти.
3 Економічний контроль у системі наук
4 Принципи та категорії фінансового контролю
5 Організаційні форми контролю та функції контролюючих органів.
6 Господарський контроль власника, його види, мета і завдання.
7 Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб‘єкти фінансового контролю.
8 Види та планування податкових перевірок.
9 Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції та правові засади діяльності
10 Ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Принципи ревізії.
11 Основні завдання та види ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств.
12 Підготовка до ревізії та етапи її проведення
13 Акт ревізії, його зміст та порядок складання
14 Реалізаціяматеріалів ревізії. Методика прийняття за результатами фінансово-господарського контролю.
15 Органолептичні методичні прийоми контролю.
16 Інвентаризація як важливий методичний прийом фінансово-господарського контролю. Види інвентаризації, порядок проведення та роль в ревізії.
17 Інвентаризаційна робота як об’єкт ревізійного дослідження.
18 Суть і зміст документальних методичних прийомів контролю.
19 Документальна перевірка як основний методологічний прийом ревізії. Способи перевірки документів.
20 Техніка та способи ревізійного дослідження документів.
21 Техніка вилучення документів в процесі ревізії
22 Матеріальна шкода: поняття і види
23 Принципові відмінності та взаємозв’язок ревізії і аудиту
24 Аудит як система незалежного контролю. Класифікація аудиту
25 Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.
26 Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма
27 Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє
28 Професійна етика аудиторів та її функціональні засади.
29 Поняття про аудиторські докази та порядок їх отримання
30 Поняття помилки і обману. Рівні суттєвості (матеріальності) помилок і обману.
31 Відповідальність аудитора за некваліфіковане надання аудиторських послуг
32 Аудиторський висновок: зміст, структура і види
33 Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств
34 Завдання, послідовність і джерела контролю основних засобів
35 Контроль фактичної наявності і збереження основних засобів
36 Контроль надходження і вибуття основних засобів
37 Контроль операцій по ремонту основних засобів і оцінка ефективності їх використання
38 Контроль і ревізія нематеріальних активів
39 Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.
40 Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.
41 Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів.
43 Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві.
44 Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП)
45 Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг
46 Ревізія незавершеного виробництва у промисловості
47 Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукції
48 Перевірка якості продукції і ритмічності її випуску.
49 Завдання та джерела ревізії грошових коштів
51 Ревізія касових операцій та їх документального оформлення
52 Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку
53 Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками
54 Контроль розрахунків по оплаті праці.
55 Ревізія розрахунків з органами соціального страхування
56 Ревізія розрахунків із підзвітними особами
57 Ревізія розрахунків із покупцями і замовниками
58 Ревізія розрахунків за претензіями та відшкодуванням завданих збитків
59 Контроль і ревізія розрахунків за податками і платежами
60 Контроль і ревізія кредитних операцій
61 Ревізія розрахунків із різними дебіторами та розрахунків з іншими операціями
62 Завдання, методи та джерела контролю і ревізії доходів і фінансових результатів
63 Контроль фінансових результатів діяльності підприємства
64 Оцінка системи внутрішнього контролю
65 Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.
66 Контроль і ревізія капіталу, резервів та коштів цільового фінансування
67 АУДИТ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
68 Контроль фінансового стану підприємства.

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКонтроль та ревізія

релевантные научные источники:
 • Державний фінансовий контроль України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб
  6. Організаційні форми в Україні. 7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. 8. Класифікація та характеристика видів К. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 • Організація обліку, контролю й аналізу
  Фаріон І.Д., Перевозова І.В. | Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб
  Вступ 3 Тема 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Організаційні передумови створення підприємства . 5 1.2. Порядок реєстрації підприємства 18 Контрольні вправи до теми 1 . 27 Тема 2.
 • Государственный финансовый контроль Украины (на русском языке)
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Які завдання ДКРС. 5. Назвіть права Служби безпеки України при участі у заходах з державного фінансового контролю. 9. Якими нормативно-правовими актами керуються перевіряючі при проведенні
 • Бюджетний менеджмент України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі 2. Методи управлінської діяльності в бюджетному процесі 3. Складові бюджетного менеджменту 4. Фінансове планування та його складові частини
 • Митний аудит
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Місце та значення пост-митного аудиту(ПМА) в системі фінансовго контролю(ФК) в Україні 2. Історія розвитку аудиту та митного аудиту 3. Основні принципи здійснення митного контролю на основі методів
 • Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави 2. Кошторисно-бюджетне фінансування ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України 4.
 • Відповіді на іспит з дисципліни Аудит
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.5 Мб
  Зміст АУДИТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ. Сутність аудиту, його зміст, мета та завдання. Світова історія розвитку аудиту: характеристика тенденцій його становлення та фактори впливу. Аудит в

Другие источники по дисциплине Аудит, контроль и ревизия:

 1. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Ответы к экзамену по предмету Аудит банков РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 3. Аудит денежных средств. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.01 Мб
 4. Відповіді до іспиту з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
 5. Відповіді на завдання з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 6. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Шпаргалка - Аудит банков РФ
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 8. Бюджетний менеджмент
  Погріщук Г. Б. та інші | Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 522 с. | Учебник | 2015 | Украина | pdf | 2.48 Мб
 9. Государственное регулирование аудиторской деятельности
  Синельникова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 6.45 Мб
 10. Экологический аудит
  Гапоненкова Татьяна Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | doc/pdf | 8.79 Мб
 11. Контроль в системе государственного управления
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 12. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 13. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 14. Ответы на вопросы Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.4 Мб
 15. Контроль и ревизия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.11 Мб
 16. Контроль и ревизии бюджетных учреждений
  | Лекция | | Россия | docx | 0.51 Мб
 17. Контроль и ревизия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.35 Мб
 18. Аудит (Международные стандарты аудита). Лекция
  | Лекция | | Международное | docx | 0.05 Мб
 19. Ответы по дисциплине «Международные стандарты аудита»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.02 Мб
 20. Ответы к экзамену по предмету Международные стандарты аудита
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.03 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -