Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді - Розміщення продуктивних сил

Відповіді - Розміщення продуктивних сил

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами.
2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки.
3. Місце регіональної економіки в системі наук.
4. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер.
5. Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть.
6. Основні фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть.
7. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів.
8. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.
9. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування.
10.Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.
11. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем.
12. Критерії, принципи та чинники економічного районування.
13. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування.
14.Типи економічних районів та їхні цільові функції.
15. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
16. Суть, мета і концепція державної регіональної економічної політики.
17. Основні завдання державної регіональної економічної політики.
18. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики України.
19.Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики.
20. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.
21. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка.
22. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка.
23. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.
24. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання.
25. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах.
26.Рекреаційні ресурси України, їхня структура,регіональні особливості розміщення та використання.
27. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва.
28. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування.
29.Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні.
30. Регіональні особливості формуванняміського та сільського населення України. Урбанізація.
31. Класифікація та функціональні типи міст України. Проблеми розвитку крупних, середніх, малих міст.
32. Трудовий потенціал та регіональні особливості його структури та розподілу за видами зайнятості в Україні.
33. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні.
34. Особливості формування ринку праці в Україні та раціональної зайнятості населення в а регіонах.
35.Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів Україні, їхня суть та складові.
36. Фінансовий потенціал країни
37. Інноваційно-інвестиційний потенціал рег України, його суть та складові.
38. Господарський комплекс Ук. Його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах.
39. Територіальна структура господарського комплексу України.
40. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування.
41. Паливно-енергетичний комплекс: суть, струк­тура, зна­чимість в н/г.
42. Вугільна промисловість України. Значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
43.Сучасний стан та перспективи розвитку наф­тової пром-ті України. Основні нафтопроводи.
44. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан т перспективи розвитку.
45. Значення, основні принципи розм. електроенергетики України. Суча­сна структура вир-ва електроенергії
46. Теплові електростанції України. Ії місце у вир-ві електро­енергії, особливості розміщення. Ос­новні ТЕС України.
47. Атомна електроенергетика України, особли­вості розміщ. та місце в сучасному паливно-ене­ргетичному балансі України.
48. Гідроенергетика України, її місце в енергетич­ному балансі. Каскади ГЕС в Україні.
49. Металургійний комплекс, його структура та районоутворююча роль.
50. Чорна металургія України, сучасний рівень розвитку, металургійні райони та основні центри Укрїни.
51. Підрайони чорної мелалургії Укр природні передумови їх розвитку та основні металургійні центри.
52. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей.
53. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри.
54. Машинобудівний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення.
55. Основні принципи і фактори розвитку і розмішення галузей машинобудування в Ук
56. Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура і особливості розміщення.
57. Хімічний комплекс України, його структура , сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей.
58. Лісова пром: значення, райони розміщення, проблеми рац використання і охорони лісів.
59.Будівельний комплекс, його стр-ра та н/г-ке значення
60. Цементна та скляна прм-ть У.: значення, структура, сучасний стан.
61. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
62. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення.
63. Технічні культури України, їх структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
64. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
65. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
66. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
67. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
68. Залізничний транспорт України: регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі.
69.Трубопровідний транспорт України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи.
70. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні та розвитку міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі
71. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території.
72.Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їх розміщення.
73.Вугільна промисловість Донецького економічного району, особливості розміщення та основні центри
74. Металургійний комплекс Донецького економічного району, передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри
75. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
76. Металургійний комплекс Придніпров’я, передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри
77. Машинобудівний комплекс Придніпровського економічного району, галузева структура та центри основних галузей.
78. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
79. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
80. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення і центри основних галузей.
81. Машинобудування Центрального регіону: його галузева структура, принципи розміщення і центри основних галузей.
82. Агропромисловий комплекс Центрального регіону, основні галузі та особливості їх розміщення.
83. Подільський регіон, його роль в економічному розвитку України, галузі спеціалізації та особливості їх розміщення.
84. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
85. АПК Подільського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
86 Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
87. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку.
88. АПК Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку.
89. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
90. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
91.Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи розвитку.
92.Курортно-туристичний комплекс Карпатського економічного району, передумови його формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
93. Східний (Пн-Сх) ек. р-н, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їх розміщення.
94. Промисловий комплекс Східного(Пн-Сх) ек. р-ну, його галузева структура, принципи розміщення та центри осн. галузей
95. Машинобудівний комплекс Східного (Пн-Сх) ек. р-ну, його галузева структура, особливості розміщення та центри осн. галузей.
96. Агропромисловий комплекс Східного (Пн-Сх)ек. р-ну, його галузева структура та особливості розміщення осн. галузей.
97.Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
98.Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку.
99.Транспортний комплекс Причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі та порти.
100.Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України.
101.Економічні зв’язки України з країнами світу.
102.Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України.
103.Значення і структура експортного потенціалу регіонів України.
104.Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України.
105.Конкурентні переваги регіонів України у світовій економічній системі.
106.Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнам ЄС: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.
107.Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ): здобутки і втрати (ваші міркування).
108.Мета та завдання екології економістів.
109.Екосистеми та їх структура. Види екосистем.
110.Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи.
111.Основні етапи природокористування.
112.Особливості сучасного етапу природокористування Україні.
113.Затратно-результативна концепція економічної оцінки природних ресурсів.
114.Екологічний моніторинг. Види та рівні моніторингу.
115) Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля
116) Принцип економічної зацікавленості та його використання у практиці управління
117) Відповідність антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалу як принцип природокористування
118) Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування
119) Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування
120) Принцип «нульового рівня» споживання природних ресурсів
121) Екологічні проблеми гідравлічних електростанцій
122) Екологічні проблеми теплових електростанцій
123) Екологічні проблеми атомних електростанцій
124) Екологічні проблеми водного господарства
125) Екологічні проблеми хімічної промисловості
126) Екологічні проблеми гідромеліорації сільського господарства
127) Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання
128) Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою
129) Особливості середовища проживання у великих містах
130) Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні
131) Екологічне законодавство України та механізм його чинності
132) Платежі за ресурси, їх види та нормативи
133) Платежі за забруднення природного середовища та критерії їх нарахування
134) Економічні збитки від забруднення атмосфери, їх види та методи обрахування
135) Економічні збитки від забруднення гідросфери, їх види та методи нарахування
136) Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їх нарахування
137) Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
138) Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді - Розміщення продуктивних сил

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Розміщення продуктивних сил
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами. 2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки. 3. Місце регіональної економіки в
 • Регіональна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  1.Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”. 3.Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 4. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 5.
 • Ответы по предмету Региональная экономика
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.86 Мб
  Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка» Загальносистемні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів Основні принципи, фактори
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження. Особливості праці як об'єкта дослідження 2. Еволюція та

Другие источники по дисциплине Размещение производительных сил:

 1. Ответы по курсу «Экономическая география и регионалистика РФ»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 2. Распределение производительных сил. Экономическая география России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 3. Розміщення продуктивних сил
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -