Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень

Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Всесвітня історія вчень про право і державу
Принцип, або загальний метод діалектики
3.У Древньому Китаї фундаментальну роль у всій історії політичної й етичної думки зіграло навчання Конфуція /551-479 до н.е./ "учитель Кун"
5. Ведучими напрямками в політичної і правової ідеології Стародавній Індії були брахманізм і буддизм.
7.Поява держави в Єгипті відноситься приблизно до IV тисячоліття до н.е.
9. моїзм — заснував Мо Цзи (479— 400 до н. e.).
10.Подальший розвиток античної політичної думки пов'язаний з іменем знаменитого філософа Платона.
11.Початок широкого обговорення політико-правової тематики пов'язаний з іменами софістів, діяльність яких припадає на V ст. до н.е
13.Мислителі античної Греції відіграли визначну роль в історії формування і розвитку всієї духовної культури людства.
12. Політико-правова думка Стародавньої Греції ІХ-VІ ст.до н.е
13. Державно-правове вчення Піфагора.
14. Сутність держави і права в поглядах Геракліта.
15. Держава і право в навчанні Арістотеля.
16. Політичне і правове навчання Полібія.
17. Політичне і правове вчення Епікура.
18. Політичні і правові навчання древніх юристів.
19. Вчення Цицерона про державу і право
20.Вчення Сенеки.
21. Політико-правові погляди Аврелія Августина
22. Політичні і правові ідеї раннього християнства
23. Погляди середньовічних юристів на державу та право. Школа постглосаторів, легістів, коментатарів.
Сократ
24.Політико-правова теорія Ф. Аквінського
25. Політичний трактат«Слово про Закон і Благодать» Іларіона(сер ІХ ст)
26. Роль православ’я в становленні державності та права в Киівській Русі.
27.Політична програма Володимира Мономаха.
28.Політико-правові навчання періоду утворення і розвитку періоду Київської Русі.(ХІ- до друг пол. ХІІ ст)
29. Теологічна теорія держави і права.
30.Політико правове вчення Марсилія Падуанського.
31. Політичні та правові погляди В.Н. Татищева.
32. Навчання Макіавеллі про державу і право.
33.Політико правові ідеї Мартіна Лютера.
34.Вчення Ж. Бодена про державу і право.
35. вчення про державу і право Гуго Гроція.
36. Політичне і правове вчення Т. Гобса
37. Політичне і правове вчення Б Спінози.
38. Вчення Джона Локка про державу і право
39. Державно-правова концепція Давида Юма.
40. Навчання Вольтера про державу і праву.
41.Політичні і правові навчання Ж.-Ж. Руссо
48.Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля.
50.Політичні й правові погляди І.Бентама
51.Вчення про державу і право Дж.С.Мілля
52. Політико-правові погляди С.Десницького
53. Політико-правові навчання І.С.Пересвєтова
55. Державно-правові навчання О.М.Радіщева
56. Політико правові ідеї П.І.Пестеля
57.Політичні й правові погляди І.Т.Посошкова
58. Політичне навчання « не користолюбців « Ніл Сорський
60. Теорія правової держави: історія і сучасність
61. Політичне вчення Л. А. Кропоткіна.
62. Вчення про державу и право Б. Чичеріна.
63. Конституційні проекти М. Муравйова.
64. Вчення про державу й право Н. М. Коркунова
65. Державно – правові теорії юридичного позитивізму (Дж. Остін, Г. Кельзен)
66. Політико-правові погляди М. Грушевського.
67. Політичні погляди М.Костомарова.
68. Державно-правова доктрина А.М. Курбського (XVIст.).
69. Політична платформа йосифлянства («корисловості») Й. Волоцький.
70. Українська суспільна думка ХУІ-ХУІІ ст. Л. Баранович, І. Галятовський, І. Гізель, М. Смотрицький .
71. Психологічна теорія права Л. Петражинського.
72. Політичні й правові ідеї Т. Шевченко Тарас Шевченко (1814-1861)
73. Розвиток доктрини правової держави в політико-правовій думці України кінця 19 по. 20ст
74.Суспільно політичні погляди С. Сковороди
75.Політичні і правові погляди І. Франка
76. Вчення про державу і право С.Полоцького17ст.
77. Державне-правове навчання М. Щербатова17ст.
78. Правова концепція В.Соловйова 19ст
79.Концепція права П Новгородцева
80. Проект Державних перетворень М. Сперанського
81. Політика-правова концепція С. Ореховського-Роксолана 16ст.
82. Новгородцев был представителем нормативно-этической концепции права.
83. Видатним мислителем першої половини XVI ст., політико-правові концепції якого вплинули на розвиток ідей права і держави в Україні, був Станіслав Оріховський-Роксолан (1515—1567)
84. І. Вишенський творив свій суспільний ідеал, основними аспектами якого були питання рівності, свободи людини й народу.
85. В означений період гетьманська влада, суди, громади й суспільні верстви Війська Запорозького використовували велику кількість джерел прав
86. П. Орлик був сподвижником І. Мазепи і прибічником ідеї незалежності Української держави.
87. Г. Андрузький був прибічником обмеженої монархії, а потім дійшов висновку про необхідність її заміни.
88. Багато уваги проблемам політики і права, державі та її формам, національній і політичній свободі, способам її досягнення приділила українська поетеса і громадська діячка Леся Українка (Лариса Петрівна Косач; 1871—1913)
89. У своїх поглядах політик Винниченко відстоював національно-визвольні питання, вільного національного розвитку, зокрема у формі української державності
90. Держава і право, за вченням філософа, є засобами культури, яка постає як світова за своїми масштабами боротьба сил і воль

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та

Другие источники по дисциплине История политических и правовых учений:

 1. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 2. Шпаргалка по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.27 Мб
 3. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 4. Ответы на вопросы для подготовки к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Ответы на экзаменационные вопросы по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 6. Відповіді до іспиту з історії зарубіжних політичних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.16 Мб
 7. История политических учений. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 8. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.09 Мб
 10. Учение о праве Адольфа Райнаха
  Архипов Сергей Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx | 0.39 Мб
 11. Учение о преступлении и наказании в Пятикнижии Моисея
  Беспалько Виктор Геннадиевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 4.57 Мб
 12. Идеи конституционализма в отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX - начала ХХ века
  Кочетков Владимир Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. МОСКВА - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.41 Мб
 13. Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова
  Пегова Нина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Таганрог - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 14. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 15. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Ответы по Истории политико - правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 17. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 18. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 19. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
 20. Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -