Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з історії зарубіжних політичних вчень

Відповіді до іспиту з історії зарубіжних політичних вчень

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон
2) Франсуа-Марі-Шарль Фур'є
3) 3.Роберт Оуен
4.Ідея буржуазного індивідуалізму Б. Константа
5. Теорія утилітаризму Бентама
6. Проблема свободи Міля
7. Проблема демократії у працях Токвіля.Алексіс де Токвіль (1805-1859).
8) Закон народонаселення Мальтуса
9) Обгурунтування ідеологічної доктрини консерватизму Е. Берком
10) Консерватина концепція Местра
11) Політ. Думка Ніцше
12) Позитивістське вчення О.Конта
13)Органічна теорія держави Г. Спенсера
15.Типологія влади і теорія раціональної бюрократії М. Вебера
16,17,18
19.
20.
21.Проблема взаємовідносин маси і влади у політичній думці Е. Канетті.
22. Зародження геополітичних вчень у дослідження Ф. Ратцеля.
23.Теорія геополітики Р. Челлена.
24.Теорія циклічного розвитку к-р у політ.думці О.Шпенглера.
25.Обгрунтування німецьких геополітичних інтересів в теорії К.Гаусгофера.
26.Геополітична структура світу за Г. Дж. Маккіндером.
27.Цивілізаційна теорія А.Дж.Тойнбі.
28.Теорія геополітики Н.Спайкмена.
29.Концепція таласократії А Т Мехена.
30.Теорія «зіткнення цивілізацій» С. П. Хантінгтона.
31.Завдання американського глобального лідерства у політичній думці З.К,Бжезинського.
32.Російська геополітична теорія євразійства.
34.Радикальний націоналізм М.О.Барреса.
35.Державно-правова концепція Г.Єллінека.
36.Принцип самовизначення націй у політ.думці В.Вільсона.
37.Національно-державна концепція Т.Г.Масарика.
38.Політична стратифікація суспільств у дослідженнях П.О.Сорокіна.
39.Проблеми етногенезу в політ.вченні Л.М.Гумільова.
40.Концепція нації як «уявленої спільноти»у теорії Б.Андерсона.
Неодмінним елементом існування нації є її обмеженість.Кожна ж має свої кордони.,поза якими є інші нації.Нація ж має право і мусить бути незалежною.І нарешті нація уявляється як цілісність.,об*єднана системою міцних зв*язків. O 41.Теоріякласової боротьби К.Маркса і Ф.Енгельса.
42.Концепція пролетарської революції В.І.Леніна.
43. Розвиток теорії марксизму в політ думці Плеханова
44.Ліворадикальні погляди Р. Люксембург
45.Пристосування марксистської ідеології до західно-європейських умов у політ погляд. А Грамші
46. Лев Дави?довичТро?цький більшовицький політичний діяч
47. Мико?лаІва?новичБуха?рін — російський економіст, радянський політичний, державний і партійний діяч.
48.Теорія ”Культурної революції” Сталіна
49.Теорія культурної революції Мао Цзе-дуна
50.Ідеологія перебудови Горбачова
51.Зародження концепції ревізіонізму в політичній думці Лассаля
52.Ревізіоністська доктрина Бернштейна
53. Соціал-демократична концепція Каутського
54.Австромарксистська концеція О. Бауера
55)Соціал-демократична доктрина Адлера
56)Проблеми комуністичного тоталітаризму у політ. Думці М. Джіласа
57)Проблеми міжнародного співробітництва у політ думці В. Брандта
58) Зародження доктрини анархізму в політ. Думці М. Штірнера
59) Обгрунтування концепції анархізму в політичній думці П. Ж. Прудона
60)Теорія радикального анархізму Бакуніна
61. Концепція анархічного комунізму П. О. Кропоткіна
62. Концепція синдикалізму у політ теорії Ж. Сореля
64. Концепція психології народів В.М Вундта
65. Расова теорія Губіно
66.Расовий детермінізм і теорія натовпу Лє Бона
67.Доктрина фашизму в політ думці Дж. Джентіле
68. Ідеологія соціал-націоналізму Гітлера
69.Расова теорія Розенберга
70. Критика самодержавного устрою у політ. Думці О.Радіщева
71)Проблема державного устрою у програма декабристів
72.Теорія селянського соціалізму Герцена
73.Теорія Культурно-історичних типів Данилевського
74.Радикально-демократичні ідеї Чернишевського
75.Петро Лаврович Лавров (1823-1900), керівник журналу «Вперед», основний і найважливішим завданням соціалістів в Росії вважав зближення з народом для «підготування перевороту, що повинна здійснити краще майбутнє».
76Ліберальна концепція Чичеріна
77.Теорія культурних типів Леонтьєва.Подальше переосмислення слов'янофільськоїпроблематики продовжив консервативний мислитель, творець теорії "російського візантизму" К.Н. Леонтьєв (1831-1891).
78)Соціологічна школа права Муромцева
79)Соціально-психологічна теорія права і влади Коркунова
80)Концепція соц. Держави Соловйова
81. Теорії природного права Новгородцева
82. Лібералізм Струве
83.Критика марксизму в релігійно-моралістичному вченні Булгакова
84.Соціально-критична філософія Бердяєва
85. Тепер кілька витягів з творів Франка, щоб ви склали собі уявлення про його стиль мислення.
86.На ролі індивідуальної правосвідомості у досягненні ідеалів правової держави наголошував видатний російський політико-правовий мислитель першої половини ХХ століття, історик філософії права І. Ільїн.
87 Сахаров Андрій Дмитрович (1889-1921)-політ. діяч деседент.
88. Солженіцин критикувався за різкі суперечності між цифрами репресованих, що він наводив, та архівними даними, які стали доступними в період перебудови .
89.Концепція польської історії Шуйського
90.Еволюція польської системи влади у політ думці. Бобжінського
91.Неоромантична концепція польської політ. Історії Закшевського.
92. Психологічна теорія права Петражицького
93. Леон ВАСИЛЕВСЬКИЙ - польс. політ. діяч, дипломат, публіцист, історик. Н. в м. Санкт-Петербург. Батько в.Василевської.
94. Роман Дмовський.
95 Доктрина "санації" у політичних поглядах Пілсудського.
96 «ВОЛИНСЬКА ПРОГРАМА» Г.ЮЗЕВСЬКОГО.
97 Концепція «прометеїзму» у політичній думці В. Бончковського.
102. Після Другої світової війни Польща пережила кілька суспільно-політичних криз ( 1956, 1968, 1970, 1976 рр.), які мали свої джерела і причини.
103. Проблеми демократії у політ думці Поппера
104. Економічна теорія Шумпетера
105.Риси тоталітарного режиму у політ. Думці Г.Арендта
106. Неоліберальні ідеї Ф фон Хаєка
107. Проблеми демократії у політ. Теорії С.М Ліпсета
108. Питання постіндустріального суспільства у політ. Вченні У. Ростоу
109. Теорія третьої хвилі Тофлера
110. Географічний детермінізм Р. Пайпса
111. Політ ідеї Г. Кісенджера
112. Принцип лібералізму Д. Ролза
113. Ліберальна демократія як остаточний стан суспільста за Ф. Фукуямою
114.Теорія соціальної солідарності Е. Дюркгейма
116.Системно-функціальна теорія Т. Парсонса
117.Політичний психоаналіз Г. Ласуела
118. Теорія індустріального суспільста Р. Арона
120. Девід Істон (нар. 1917 р.).
121. Німецький соціолог Ральф Дарендорф (нар. у 1929 p.),
Ознаки постіндустріалізму за Беллом
123. У працях «Учення про проблеми суверенітету», «Граматика політики» він сформулював такі поняття, як плюралістична теорія держави й політичний плюралізм.
124. М.Дюверже продовжує формування політичної соціології як самостійної галузі знань.
125. Творцем сучасної суспільно-політичної доктрини католицизму вважають Папу Лева XIII (1878–1903 pp. понтифікату)
126. Папа Іван Павло II видав 14 енциклік.
приділено критиці марксизму-ленінізму. O 127. Мартін Лютер Кінг (1929—1968) — один із керівників боротьби за громадянські права негрів у США.
128.Хомейні.
132. Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганді (1869—1948)

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з історії зарубіжних політичних вчень

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине История политических и правовых учений:

 1. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 2. Шпаргалка по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.27 Мб
 3. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 4. Ответы на вопросы для подготовки к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Ответы на экзаменационные вопросы по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 6. История политических учений. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 7. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 8. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.09 Мб
 9. Учение о праве Адольфа Райнаха
  Архипов Сергей Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx | 0.39 Мб
 10. Учение о преступлении и наказании в Пятикнижии Моисея
  Беспалько Виктор Геннадиевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 4.57 Мб
 11. Идеи конституционализма в отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX - начала ХХ века
  Кочетков Владимир Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. МОСКВА - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.41 Мб
 12. Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова
  Пегова Нина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Таганрог - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 13. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 14. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 15. Ответы по Истории политико - правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 16. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 17. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 18. Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб
 19. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
 20. Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -