Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Выдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України

Выдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Перелік питань
ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
ВІДНОСИНИ, ЩО ТІСНО ПОВ'ЯЗАНІ З ТРУДОВИМИ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЇХ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРАЦІВНИКИ ЯК СУБ'ЄКТИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОБОТОДАВЦІ ЯК СУБ'ЄКТИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У ТРУДОВ ПРАВОВІДНОСИНАХ
Джерела трудового права України: поняття, види, особливості
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА
ЗАКОНИ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела труд права
КОЛЕКТИВНІ УГОДИ ТА КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
Локал нормативно-правові акти як джерела трудового права
Розд II СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ 18. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПОНЯТТЯ, СТОРОНИ ТА ЗМІСТ КОЛЕКТИВНИХ УГОД
ПОНЯТТЯ, СТОРОНИ ТА ЗМІСТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
СФЕРА ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Розділ III УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 23. ПОНЯТТЯ, СТОРОНИ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ФАКТИЧНИЙ ДОПУСК ДО РОБОТИ
Гарантії для працівників при укладенні трудовогодоговору
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК
Строковий трудовий договір та особливості його укладення
КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІСТ, ФОРМА ТА СФЕРА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З СЕЗОННИМИ ТА ТИМЧАСОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
Правове регулювання сумісництва, суміщення і заступництва
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ
Особливості укладення трудового договору з держ службовцями і посадовими особами органів місцевого самоврядування
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ
Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми
Особливості укладення трудового договору з інвалідами
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З РОБОТОДАВЦЯМИ - ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ПОНЯТТЯ, ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ІНШУ ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ІНШУ ТИМЧАСОВУ РОБОТУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕДЕНЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
РОЗДІЛ IV ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 45. Умови і підстави припинення труд договору і їх класифікація
Припинення труд договору у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов труд договору
ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є СТОРОНОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
РОЗІРВАННЯ ТРУД ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУУ ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ
ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ ПРИ СКОРОЧЕННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ
РОЗІРВАННЯ ТРУД ДОГОВОРУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА СИСТЕМАТИЧНЕ НЕВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКОМ СВОЇХ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ПРОГУЛ
Розірвання труд договору з працівником за появу на роботі у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп'яніння
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАЙНА НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ
ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЗА ОДНОРАЗОВЕ ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ КЕРІВНИМ ПРАЦІВНИКОМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З КЕРІВНИКОМ ВНАСЛІДОК НЕВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Звільнення з роботи у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності
ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ПРАЦІВНИКА ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ
Порядок розірвання труд договору з ініціативи роботодавця
ЗГОДА ПРОФСПІЛКОВОГО ОРГАНУ ЯК УМОВА РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Гарантії для працівників при розірванні трудового договору
ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА
ВИХІДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА
ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТИ: ПІДСТАВИ і УМОВИ
Розділ V РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ 66. Поняття робочого часу і його види за труд законодавством
Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ
Режим робочого часу та його види за трудовим правом
СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
ПЕРЕРВА ПРОТЯГОМ РОБОЧОГО ДНЯ
ЩОДЕННИЙ І ЩОТИЖНЕВИЙ ВІДПОЧИНОК
Порядок залученя працівників до роботи у святков і нероб дні
ПОНЯТТЯ І ВИДИ ВІДПУСТОК ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЩОРІЧНА ОСНОВНА ВІДПУСТКА
ДОДАТКОВІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ: ТРИВАЛІСТЬ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ
Додаткові щорічні відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці: тривалість, підстави і порядок надання
ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ
ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ
ІН ВИДИ ЩОРІЧН ВІДПУСТОК, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ
СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Розділ VI ОПЛАТА ПРАЦІ 85. Поняття, структура та джерела виплати заробітної плати
ТАРИФНА СИСТЕМА
СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ДЕРЖАВНЕРЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Мінімальна заробітна плата як держ гарантія оплати праці
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ГАРАНТІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
ГАРАНТІЇ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ОБМЕЖЕННЯ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Розділ VII ДИСЦИПЛІНАРНА і МАТ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 94. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Заохочення працівників за добросовісну працю: правові засади
ПІДСТАВИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Заг дисциплінарна відповідальність за труд законодавством
СПЕЦ ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУД ПРАВОМ
ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Відмінність мат відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом
ОБМЕЖЕНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
Повна мат відповідальність працівників за майно і інші цінності, одержані працівником під звіт за разовими документами
Мат відповідальність працівників за шкоду, завдану діями, які мають ознаки діянь, що переслідуються у кримінальному порядку
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ РОБОТОДАВЦЮ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ
МАТЕР ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ РОБОТОДАВЦЮ НЕ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Матеріальна відповідальність службових осіб, винних у незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу
Мат відповідальність керівника п-ва, установи всіх форм власності за несвоєчасну виплату зарплати понад 1 місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, за умови, що Держ бюджет У і місцеві бюджети, юр особи держ форми власності не мають . заборгованості перед цим п-вом
ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ШКОДИ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ПРАЦІВНИКА ДО МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Порядок покритя шкоди, заподіяної роботодавцю працівником
КОЛЕКТИВНА (БРИГАДНА) МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Кратна матеріальна відповідальність за трудовим правом
Розділ VIII ОХОРОНА ПРАЦІ 114. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК
Особливості правового регулювання праці неповнолітніх
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розділ IX ТРУДОВІ СПОРИ 117. ПОНЯТТЯ, ВИДИ і ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КТС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ
РОЗГЛЯД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ В КТС
РОЗГЛЯД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ
ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТА ЗА ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ
ПОНЯТТЯ, ВИДИ і СТОРОНИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУД СПОРІВ
УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ У ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКУ

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВыдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України

релевантные научные источники:
 • Трудове право України. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття трудового права, як галузі права в системі права України. Функції трудового права Система трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Поняття і класифікація суб’єктів
 • Сравнительное и международное трудовое право
  Киселев И.Я. | Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999. — 728 с. | Учебник | 1999 | Международное | docx | 1.25 Мб
  В учебнике на основе применения сравнительно-правового метода рассмотрены национальные системы зарубежного трудового права и меж-дународные стандарты труда, как универсальные (акты ООН и МОТ), так и
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
  Сформулируйте определение трудового права. Раскройте предмет трудового права. Опишите характерные черты метода трудового права. Назовите источники трудового права. Дайте общую характеристику

Другие источники по дисциплине Трудовое право:

 1. Влияние доктрины трудового права на формирование института трудового договора
  Балицкий Кирилл Степанович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 2. Защита прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя
  Суханова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 3. Электронное взаимодействие субъектов трудовых и непосредственно связанных с ними отношений: правовой аспект
  Туманов Александр Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.25 Мб
 4. Правовое регулирование обеспечения безопасности и гигиены труда актами мот
  Воронцов Дмитрий Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.21 Мб
 5. Правовое регулирование оплаты труда медицинских работников
  Желомеева Наталья Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 6. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных государств
  Ханукаева Тофа Эльдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2017 | Диссертация | 2017 | Сравнительное | docx/pdf | 1.9 Мб
 7. Влияние концепции достойного труда Международной организации труда на развитие трудового законодательства стран Евразийского экономического союза
  Леньшин Артём Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.54 Мб
 8. Трудоправовая интеграция государств Европейского союза и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-правовой анализ
  Mpих Александр Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 2.23 Мб
 9. Системы источников трудового права государств - членов ЕАЭС: теория и практика
  Томашевский Кирилл Леонидович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 4.62 Мб
 10. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени
  Белицкая Ирина Яковлевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности
  Белоколодова Татьяна Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург — 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.74 Мб
 12. Аттестация как способ определения квалификации работников: проблемы правового регулирования и практика применения
  Егошина Любовь Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.25 Мб
 13. Особенности охраны труда работников, занятых у работодателей - физических лиц и в религиозных организациях
  Корючина Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск -2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.05 Мб
 14. Изменение условии трудового договора: проблемы правового регулирования
  Прокофьев Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.22 Мб
 15. Специальная дисциплинарная ответственность
  Яхина Мария Рафаиловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 16. Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы к экзамену по Трудовому праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.18 Мб
 18. Ответы к экзамену по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.29 Мб
 19. Ответы на экзамен по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 20. Ответы на вопросы к экзамену по трудовому договору (контракту)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -