Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді до іспиту з екологічного права

 
Відповіді до іспиту з екологічного права

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання.
Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права.
Принципи екологічного законодавства і права.
Система екологічного права.
Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.
Конституційні основи екологічного права України та їх основоположне значення для розвитку природоохоронного законодавства.
Спеціальні закони як джерела екологічного права.
Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права.
Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.
Суб'єкти екологічного права.
Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.
Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.
Основні принципи природокористування.
Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів.
Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.
Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Правовий механізм забезпечення ефективності природоохорони: форми екологічного контролю та їх здійснення.
Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохороною.
Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці, їх види.
Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження
Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.
26.Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.
Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.
Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.
Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
32.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.
Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.
Система заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх правове закріплення.
Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.
Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.
Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.
40. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.
Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.
Особливості правового регулювання використання надр виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України.
Право користування надрами — це інститут екологічного права, що регулює за допомогою правових норм суспільні відносини, які виникають з приводу використання надр.
Призупинення та припинення надрокористування за порушення вимог чинного гірничого законодавства.
Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.
Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і воднихоб'єктів та їх законодавче закріплення.
Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.
Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.
Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.
Особливості правової охорони підземних вод та об'єктів питного і комунально-побутового водопостачання.
Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.
Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення природоохоронних вимог лісового і земельного законодавства.
Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.
Правовий статус служби лісової охорони: основні права й обов'язки лісової охорони та гарантії їх здійснення.
Особливості вирішення спорів в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.
Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.
Правове забезпечення охорони рослинного світу та його ресурсів при здійсненні виробничо-господарської та науково-дослідної діяльності: збереження умов місця росту об'єктів рослинного світу.
Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин; правила створення і збереження ботанічних колекцій.
Особливості охорони рідких і зникаючих видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.
Вирішення спорів стосовно застосування флористичного законодавства та юридична відповідальність за порушення його вимог .
Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу.
Особливості здійснення спеціального природокористування об’єктами тваринного світу
Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст.
Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду.
66. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та відтворення тваринного світу.
Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.
Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Правовий режим охорони штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду.
Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та її види.
Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів.
Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль.
Лікувально-оздоровчі території й об'єкти та їх правовий статус.
Правові вимоги щодо управління та контролю в галузі охорони курортних й оздоровчих територій та об'єктів, ведення моніторингу та кадастру природних територій курортів і лікувально-оздоровчих об'єктів.
77. Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.
Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму.
Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.
Правові засоби боротьби із забрудненням середовища міст і населених пунктів.
Особливості правової охорони зеленої і захисної рослинності в містах та інших населених пунктах.
Поняття та класифікація відходів.
Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.
Правові заходи охорони довкілля на транспорті.
Правові заходи охорони довкілля в сільському господарстві.
Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус та характеристика правового режиму: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної екологічної небезпеки і зони екологічного лиха.
Правові вимоги стосовно попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій.
Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.
Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.
Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону "Про охорону атмосферного повітря".
Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу, заходи запобігання хімічному та фізичному впливу на повітря.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.
Умови і порядок проведення екологічної експертизи.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді до іспиту з екологічного права

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экологическое право:

 1. Эколого-правовой режим арктической зоны Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития
  Барамидзе Давид Давидович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.36 Мб
 2. Правовое регулирование недропользования в арктической зоне Российской Федерации
  Муштакова Екатерина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 3. Правовая охрана окружающей среды посредством технических регламентов
  Шакирова Диана Ильдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 4. Ответы к экзамену по экологическому праву РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.16 Мб
 5. Экологическое право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.1 Мб
 6. Ответы к экзамену по Экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Экологическое право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 8. Ответы по экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб
 10. Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
 11. Эколого-правовое регулирование отношений в нефтегазовом комплексе России
  Блажеев Ярослав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.56 Мб
 12. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской Федерации
  Садовников Николай Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 2.29 Мб
 13. Правовое регулирование недропользования на северных территориях Российской Федерации
  Тельхигова Малика Шамельевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 14. Проблемы правовой охраны окружающей среды от радиационного загрязнения на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
  Избасарова Айгуль | Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Алматы - 2014 | Диссертация | 2014 | Сравнительное | docx/pdf | 1.49 Мб
 15. Эколого-правовые основы регулирования застройки земель зданиями и сооружениями в России
  Болтанова Елена Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Томск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.73 Мб
 16. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.04 Мб
 17. «Экологическое право»
  Лапина М.А | Реализация экологической функции государства органами внутренних дел (опыт Москвы и Московской области). М.: ВНИИ МВД России: М., 2002, 174 с. | Тесты с ответами | 2010 | Россия | pdf | 1.74 Мб
 18. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской Федерации
  Анисимов Алексей Павлович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | doc | 0.41 Мб
 19. Правовые проблемы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду
  Гришин Николай Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -