Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Екологічне право України

 
Екологічне право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань
2. Екологічна криза
3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і комплексність норм екологічного законодавства.
4. Основні критерії самостійності екологічного права як галузі законодавства і права, правової науки і навчальної дисципліни: особливе коло суспільних відносин, спеціальні способи їхнього регулювання, власні джерела регулювання і наявність відособлених принципів.
5. Принципи екологічного законодавства і права: правове забезпечення гармонізації взаємодії суспільства з природою; законодавчі вимоги охорони природних об'єктів та їх ресурсів; правовий зміст пріоритетності екологічних вимог; гарантованість екологічної безпеки для життя і здоров'я людей.
.6. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частини екологічного права, основні інститути екологічного права; прості (однорідні) та складні (комплексні) інститути і субінститути.
7. Виникнення й основні етапи становлення екологічного законодавства і права.
8. Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.
9. Конституційні основи екологічного права України та їх основоположне значення для розвитку природоохоронного законодавства.
10. Спеціальні закони як джерела екологічного права: закони "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про екологічну експертизу" та інші спеціальні закони й їх значення для регулювання екологічних суспільних відносин.
11. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як-джерела екологічного права: Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, положення й інструкції, накази,. розпорядження, правила і методики міністерств і відомств.
12. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
13. Екологічні правовідносини їх особливості, види і зміст: відмінні риси екологічних правовідносин від суміжних правовідносин.
14. Поняття і функції природних об'єктів природи: природні об'єкти, природні ресурси та природні комплекси їх інтеграція і диференціація.
15. Природне і соціальне середовище як інтегрований об'єкт екологічного права: матеріалізовані та нематеріалізовані об'єкти екологічного права; межі правового втручання в природне середовище.
16. Суб'єкти екологічного права: держава та її органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи. й організації, громадяни та їхні об'єднання як суб'єкти екологічного права.
18. Міжнародні об'єкти і,суб'єкти екологічного права й особливості їх правового статусу за національним законодавством.
19. Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.
20. Співвідношення інституту права природокористування із вимогами законодавства про охорону окремих природних об'єктів.
21 Основні принципи інституту права природокористування: цільове використання природних ресурсів: нормування природокористування; безоплатність загального і платність спеціального природокористування
22. Правоздатність та дієздатність природокористувачів: екологічна правосуб'єктність і природні права людини на користування природними об'єктами та їх ресурсами.
23.Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів: обмеження правомочностей природокористувачів і межі їх належного здійснення; охорона навколишнього-природного середовища та захист прав природокористувачів.
24.Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.
25.Основні, принципи управління природокористуванням та природоохороною: пріоритетність вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення
Система органів державного управління у сфері схорони навколишнього природного середовища: органи управління загальної і спеціальної компетенції та їх основні функції; правовий статус спеціального органу центральної виконавчої влади та його структурних формувань на місцях.
Правовий механізм забезпечення ефективності природоохоронні форми екологічного контролю та їх здійснення.
Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохороною: правовий статус громадських природоохоронних організацій та екологічних рухів.
Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці.
Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
33.Основні види екологічних стандартів і екологічних нормативів та зміст їх вимог.
34.Основні цілі та завдання спостереження, прогнозування й інформації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
35.Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.
Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.
Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.
40.Сучасний стан нормативно-правового закріплення екологічних прав, свобод та обов'язків людини, .громадянина й особистості в національному законодавстві та міжнародних документах.
41.Еколого-правова освіта та її значення для формування екологічної культури особистості й громадянина: проблема гармонізації взаємодії суспільства з природним середовищем.
42.Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.
Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу: види шкоди (співвідношення економічного збитку й екологічної шкоди); принципи відшкодування шкоди здоров'ю людини, заподіяної погіршенням якості навколишнього природного середовища.
47.Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.
Принципи державної політики в сфері охорони земель: державні стандарти і нормативи щодо охорони земельних ресурсів: заборона вивозу ґрунтової маси за межі України.
Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.
Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.
51.Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.
52. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.
53.Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення
Правова охорона водних ресурсів через охорону інших природних об'єктів: охорона земель водного фонду; охорона ділянок дна рік озер, водоймищ, морів та інших водних об'єктів.
Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів: обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж рік і навколо водойм, уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах.
56.Правова охорона вод від забруднення, засмічення і виснаження: умови розміщення; проектування, будівництва, реконструкції і запровадження в дію підприємств, споруджень та інших об'єктів, що можуть впливати - на стан вод і рибогосподарських водяних об'єктів: заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття; охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водостоків, морів, їх заток і лиманів; охорона вод від утрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин; запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту рослин; особливості охорони внутрішніх морських вод і територіального моря.
Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.
Особливості правової охорони підземних вод та об'єктів питного і комунально-побутового водопостачання.
Законодавство про виключну морську економічну зону і континентальний шельф: легальне визначення морської економічної зони і континентального шельфу; делімітація кордонів та суверенні права прибережної держави на акваторію морської економічної зони і природні ресурси континентального шельфу.
Правове забезпечення охорони живих ресурсів морської економічної зони: особливості правового режиму охорони морського середовища та рибних ресурсів.
61.Правова охорона морської економічної зони і континентального шельфу при проведенні наукових досліджень і дослідницьких робіт
62. Правові вимоги щодо охорони економічної зони і континентального шельфу при створенні й експлуатації штучних островів, пошукового обладнання і морських споруджень.
63.Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення природоохоронних вимог лісового і земельного законодавства.
64. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів: організація і ведення лісового,господарства як способи забезпечення охорони лісів; розподіл лісів групи захисту: основні заходи даодо відтворення лісів і підвищення їх продуктивності.
65. Законодавство про охорону .рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
66. Правове забезпечення охорони рослинного світу та його ресурсів при здійсненні виробничо-господарської та науково-дослідної діяльності: збереження умов місця росту об'єктів рослинного світу.
67.Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин; правила створення і збереження ботанічних колекцій.
68.Особливості охорони рідких і зникаючих, видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.
69.Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу: структура та зміст Закону «Про тваринний світ»: співвідношення вимог Закону "Про тваринний світ" і Закону "Про мисливське господарство і полювання"; формування фауністичного законодавства і права в Україні.
70.Державне управління в галузі охорони та відтворення тваринного світу; повноваження центральних і регіональних органів виконавчої влади.
71.Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст: обмеження і заборони стосовно використання об'єктів тваринного світу; охорона середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції тварин.
72.Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду; охорона рідких і зникаючих видів наземних і водних тварин; Червона книга України та значення її ведення; переселення, акліматизація та схрещування тварин; правила створення біологічних колекцій, ввозу та вивозу об'єктів тваринного світу.
73. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу: державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
74.Загальна характеристика законодавства про природно-заповідний фонд України: поняття і класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду, умови і порядок їх створення і оголошення заповідними: правове й економічне забезпечення організації та функціонування природно-заповідного фонду.
Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду: склад і повноваження служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду: державний облік об'єктів природно-заповідного фонду і контроль за дотриманням режиму їх охорони.
Правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду: природних заповідників. Біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток природи та заповідних урочищ.
77.Правовий режим охорони штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду: ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків і парків-памяток садово-паркового мистецтва;
78. Особливості . охорони територій та об'єктів, - що мають особливу екологічну, наукову, естетичну й історико-культурну цінність, правовий режим їх охоронних зон: Закон "Про охорону архітектурної спадщини" та його зміст.
79.Поняття й особливості схорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів. Формування законодавства про курортні та оздоровчі території й об'єкти; співвідношення Закону "Про курорти" і Закону."Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення".
Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль; правові заходи щодо охорони природного середовища курортів та їх охоронних зон; санітарна охорона територій курортів.
Лікувально-оздоровчі території й об'єкти та їх правовий статус: охорона мінеральних джерел і кліматичних умов, що сприяють лікуванню й оздоровленню населення країни.
82 Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.
Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму і спорту.
Законодавчі вимоги щодо створення рекреаційних зон і територій: нормативи та стандарти в галузі рекреації.
Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.
86.Законодавство про охорону соціального і природного середовища урбанізованих територій: основні вимоги законодавства до екологічного та санітарно-гігієнічного стану міст і населених пунктів; співвідношення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища населених пунктів та окремих природних об'єктів і комплексів, розміщених у їх межах
Правові засоби боротьби із забрудненням середовища міст і населених пунктів шкідливими фізичними, хімічними, біологічними, промисловими і комунально-побутовими відходами та викидами: санітарна охорона середовища міст та інших населених пунктів.
Особливості правової охорони зеленої і захисної рослинності в містах та інших населених пунктах.
90.Роль і значення законодавства в екологізації матеріального виробництва: законодавчі вимоги щодо охорони навколишнього середовища від промислового, енергетичного і транспортного впливу: екологічний зміст Закону "Про транспорт", Закону "Про:використання ядерної енергетики та радіаційну безпеку і Закону "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання".
91. Правові вимоги стосовно очищення шкідливих речовин, удосконалювання технологічних процесів та утилізації відходів: правовий вплив на впровадження маловідходних технологій, енергозберігаючої техніки нових видів палива і виробництво безпечної продукції.
92. Екологічні вимоги шодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції й експлуатації промислових : підприємств: . екологічна служба .промислових підприємств і забезпечення екологічної безпеки на підприємствах.
Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища на підприємствах паливно-енергетичного комплексу та ядерної енергетики; особливості поводження з радіоактивними відходами.
Екологічні вимоги відносно експлуатації транспорту; контроль за діяльністю пересувних джерел забруднення навколишнього-середовища.
Умови обмеження та припинення діяльності промислових і енергетичних підприємств за порушення екологічного законодавства.
96.Основні напрями охорони навколишньої природного середовища у сільському господарстві: особливості правових вимог до охорони природного середовища при здійсненні аграрного виробництва.
Правове забезпечення охорони ґрунтів сільськогосподарських угідь: правові вимоги Закону "Про меліорацію земель" щодо охорони природного середовища при здійсненні меліоративних робіт у сільському господарстві.
Правові заходи щодо охорони природного середовища при хімізації сільськогосподарського виробництва; основні вимоги законодавства при поводженні з хімічними речовинами та засобами захисту рослин у сільському господарстві за Законом "Про пестициди й агрохімікати".
Охорона сільськогосподарських угідь в умовах розширення механізації, застосування нової техніки і технологій у виробництві: Закон "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".
Поняття підвищеного екологічного ризику й основні критерії надзвичайної екологічної ситуації.
101.Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус: зони екологічної катастрофи зони підвищеної екологічної небезпеки і зони екологічного лиха.
102.Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення, внаслідок Чорнобильської катастрофи: статус територій і зон відчуження, обов'язкового відселення й екологічного контролю.
103 .Законодавче , регулювання суспільних відносин щодо поводження з виробничими і побутовими відходами.
104.Функції та компетенція органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами: ведення державного обліку, здійснення моніторингу та. надання інформації про відходи.
105.3аконодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.
106.Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: специфіка повітреохоронного законодавства; структура і зміст Закону "Про охорону атмосферного повітря".
107.Правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання й охорони атмосферного повітря: гранично припустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосфері; юридичне значення дозволів на викиди забруднюючих речовин.
108.Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу: регулювання та регламентація викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних та пересувних джерел.
109.Правові заходи щодо запобігання хімічному впливу на атмосферне повітря: скорочення викидів хімічних сполук, заборона утилізації речовин, що не розпадаються, особливі вимоги поводження з хімікатами.
110.Заходи щодо зниження і запобігання фізичному впливу на атмосферу: шумовому, ультразвуковому, електричному, електромагнітному, іонізуючому та радіоактивному.
111.Види біологічного впливу на атмосферне повітря та заходи запобігання: бактеріальний, вірусний, грибковий та кислотний.
113. Екологічна експертиза
114.Форми екологічної експертизи: :державна й громадська екологічна експертиза та їх правовий статус.
115. Процедура проведення екологічної експертизи
116. Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст
117. Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.
118. Мета і основні завдання екологічного аудиту та визначення його об'єктів та суб'єктів.
119.Сфери проведення екологічного аудиту та його основні форми та методи.
120.Порядок проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.
121.Правовий статус замовника екологічного аудиту та вимоги до виконавця екологічного аудиту їх права та обов'язки.
122.Поняття-екологічної безпеки: основні вимоги Законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки.
123. Забезпечення екологічної безпеки населення при застосуванні хімічних речовин і токсичних препаратів: запобігання можливості застосування хімічної зброї.
Правове забезпечення біологічної і генетичної безпеки.
127.Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.
129.Адаптація законодавства України до європейського права навколишньої) середовища.
132.Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища.
134.Міжнародне екологічне судочинство.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Екологічне право України

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экологическое право:

 1. Эколого-правовой режим арктической зоны Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития
  Барамидзе Давид Давидович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.36 Мб
 2. Правовое регулирование недропользования в арктической зоне Российской Федерации
  Муштакова Екатерина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 3. Правовая охрана окружающей среды посредством технических регламентов
  Шакирова Диана Ильдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 4. Ответы к экзамену по экологическому праву РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.16 Мб
 5. Экологическое право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.1 Мб
 6. Ответы к экзамену по Экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Экологическое право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 8. Ответы по экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Відповіді до іспиту з екологічного права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб
 10. Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб
 11. Эколого-правовое регулирование отношений в нефтегазовом комплексе России
  Блажеев Ярослав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.56 Мб
 12. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской Федерации
  Садовников Николай Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 2.29 Мб
 13. Правовое регулирование недропользования на северных территориях Российской Федерации
  Тельхигова Малика Шамельевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 14. Проблемы правовой охраны окружающей среды от радиационного загрязнения на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
  Избасарова Айгуль | Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Алматы - 2014 | Диссертация | 2014 | Сравнительное | docx/pdf | 1.49 Мб
 15. Эколого-правовые основы регулирования застройки земель зданиями и сооружениями в России
  Болтанова Елена Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Томск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.73 Мб
 16. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.04 Мб
 17. «Экологическое право»
  Лапина М.А | Реализация экологической функции государства органами внутренних дел (опыт Москвы и Московской области). М.: ВНИИ МВД России: М., 2002, 174 с. | Тесты с ответами | 2010 | Россия | pdf | 1.74 Мб
 18. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской Федерации
  Анисимов Алексей Павлович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | doc | 0.41 Мб
 19. Правовые проблемы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду
  Гришин Николай Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -