Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Екологічне право України

Екологічне право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Екологічна функція держави в сучасних умовах. Cтратегія національної екологічної політики.
2.Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на становлення екологічного права.
3.Предмет екологічного права. Поняття та види екологічних правовідносин.
4.Поняття і види об’єктів екологічного права.
5.Методи екологічного права. Імперативи та пріоритети екологічного права.
6.Принципи тафункції екологічного права.
7.Поняття та система екологічного права та його місце у національній системі права.
8.Поняття джерел екологічного права та їх види. Співвідношення екологічного права та законодавства.
9.Поняття та види екологічних прав громадян.
10.Механізм забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.
11.Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.
12.Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.
13.Правові форми захисту екологічних прав громадян.
14.Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.
15.Об’єкти, суб’єкти та зміст права власності на природні ресурси.
16.Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.
17.Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.
18.Поняття та види права природокористування.
19.Об’єкти, суб’єкти та зміст права природокористування.
20.Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.
21.Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.
22.Поняття, юридичні ознаки і зміст екологічного управління.
23.Види та правові форми екологічного управління.
24.Система екологічного управління за екологічним законодавством.
25.Система органів державного екологічного управління та їх компетенція.
26.Правові засади екологічного програмування та прогнозування.
27.Правові засади стандартизації та нормування в галузі екології.
28.Правові засади стратегічної екологічної оцінки.
29.Правові засади організації здійснення екологічної експертизи.
30.Правові засади екологічного ліцензування.
31.Правові засади екологічногоконтролю та моніторингу.
32.Правові засади екологічного інформаційного забезпечення.
33.Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів.
34.Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронювальних територій та об’єктів.
35.Вирішення спорів у галузі екології як функція управління.
36.Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.
37.Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.
38.Система фінансування природоохоронних заходів.
39.Правова природа фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення.
40.Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології.
41.Поняття відповідальності в екологічному праві. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення.
42.Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.
43.Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.
44.Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.
45.Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.
46.Правові форми еколого-правової відповідальності.
47.Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення.
48.Способи компенсації шкоди за екологічним законодавством України.
49.Особливості застосування таксового способу компенсації шкоди за законодавством України.
50.Поняття надр та корисних копалин, їх класифікація за законодавством України.
51.Особливості загального та спеціального надрокористування.
52.Правові засади управління в галузі використання та охорони надр.
53.Особливості кримінальної відповідальності за порушення надрового законодавства України.
54.Поняття вод та водних об’єктів, їх класифікація за законодавством України.
55.Поняття та види права водокористування.
56.Особливості управління в сфері використання, відтворення та охорони вод.
57.Особливості адміністративної відповідальності за порушення вимог водного законодавства.
58.Право власності та користування об’єктами рослинного світу.
59.Поняття та види рослинного світу як об’єкта правової охорони і використання.
60.Організація ведення Червоної та Зеленої книг України у системі функцій управління в галузі екології.
61.Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.
62.Особливості права власності на ліси.
63.Поняття та види прав лісокористування.
64.Підстави виникнення, зміни та припинення права спеціального лісокористування.
65.Відповідальність за порушення лісового законодавства.
66.Право власності та право користування об’єктами тваринного світу.
67.Тваринний світ як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони.
68.Особливості управління і контролю у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу.
69.Особливості юридичної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
70.Поняття та правове регулювання охорони атмосферного повітря.
71.Атмосферне повітря як об’єкт міжнародно-правової охорони.
72.Правові засади управління в сфері використання та охорони атмосферного повітря.
73.Порушення у галузі охорони атмосферного повітря як підстави юридичної відповідальності в галузі екології.
74.Особливості адміністративної відповідальності за порушення режиму використання та охорони природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
75.Поняття та структура природно-заповідного фонду України.
76.Особливості права власності та права використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.
77.Правовий режим біосферних заповідників.
78.Правові засади створення та оголошення курортних і лікувально-оздоровчих зон та курортів.
79.Особливості правового зонування територій лікувально-оздоровчого призначення.
80.Особливості права власності та права використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.
81.Правові та економічні засоби збереження природно-заповідного фонду.
82.Правова системанаціональної екологічної мережі.
83.Поняття та основні складові екологічної мережі України.
84.Правове регулювання охорони та використання природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
85.Континентальний шельф та виключна (морська) економічна зона України як об’єкти правовогорегулювання використання і охорони.
86.Особливості адміністративної відповідальності за порушення режиму використання та охорони природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
87.Юридична природа поняття екологічної безпеки.
88.Право екологічної безпеки України як комплексна галузь права: поняття та принципи.
89.Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України. Система та структура права екологічної безпеки України.
90.Юридична природа і ознаки екологічного ризику.
91.Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.
92.Особливості управління в сфері забезпечення екологічної безпеки: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.
93.Система та повноваження органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.
94.Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.
95.Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за законодавством України.
96.Поняття зони надзвичайної екологічної ситуації та її різновидів. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації
97.Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
98.Загальна характеристика Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderЕкологічне право України

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.

Другие источники по дисциплине Экологическое право:

 1. Эколого-правовой режим арктической зоны Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития
  Барамидзе Давид Давидович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.36 Мб
 2. Правовое регулирование недропользования в арктической зоне Российской Федерации
  Муштакова Екатерина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 3. Правовая охрана окружающей среды посредством технических регламентов
  Шакирова Диана Ильдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 4. Ответы к экзамену по экологическому праву РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.16 Мб
 5. Экологическое право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.1 Мб
 6. Ответы к экзамену по Экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Экологическое право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 8. Ответы по экологическому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Відповіді до іспиту з екологічного права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб
 10. Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
 11. Эколого-правовое регулирование отношений в нефтегазовом комплексе России
  Блажеев Ярослав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.56 Мб
 12. Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской Федерации
  Садовников Николай Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 2.29 Мб
 13. Правовое регулирование недропользования на северных территориях Российской Федерации
  Тельхигова Малика Шамельевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 14. Проблемы правовой охраны окружающей среды от радиационного загрязнения на примере Республики Казахстан, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
  Избасарова Айгуль | Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Алматы - 2014 | Диссертация | 2014 | Сравнительное | docx/pdf | 1.49 Мб
 15. Эколого-правовые основы регулирования застройки земель зданиями и сооружениями в России
  Болтанова Елена Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Томск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.73 Мб
 16. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.04 Мб
 17. «Экологическое право»
  Лапина М.А | Реализация экологической функции государства органами внутренних дел (опыт Москвы и Московской области). М.: ВНИИ МВД России: М., 2002, 174 с. | Тесты с ответами | 2010 | Россия | pdf | 1.74 Мб
 18. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской Федерации
  Анисимов Алексей Павлович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | doc | 0.41 Мб
 19. Правовые проблемы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду
  Гришин Николай Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -