Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Шпаргалка - Аграрне право України

Шпаргалка - Аграрне право України

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Завдання і зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави.
2. Предмет, основні методи правового регулювання та принципи аграрного права.
3. Поняття аграрного права і сг діяльності та їх особливості.
4. Аграрне право як галузь права та галузь юридичної науки.
5.Система аграрного права як навчальна дисципліна. Історія розвитку.
6.Поняття і класифікація джерел аграрного права та їх особливості.
7.Конституція і Закони України як джерела аграрного права.
8. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.
9. Урядові правові акти та акти органів державного управління у системі аграрного законодавства.
10. Види і юридична сила локальних правових актів як джерел аграрного права.
11. Роль і значення узагальнень судової та господарської практики у забезпеченні правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі економіки країни.
12. Поняття, класифікація і особливості суб аграрного права.
13. Правосубєктність кооперативних сг підприємств.
14. Правосубєктність акціонерних сг товариств.
15. Особливості правового статусу аграрних підприємців, заснованих на державній формі власності.
16. Особливості правосуб’єктності міжгосподарських підприємств і обєднань.
17. Правові підстави і особливості правового регулювання реорганізації та ліквідації суб аграрного підприємництва.
18.Аграрне право і законодавство періоду переходу до ринкових відносин.
19. Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення.
20. Правове регулювання ринку землів Україні.
22. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб’єктів аграрного підприємництва.
23.Загальна характеристика та поняття державно-правового регулювання сг.
24. Методи і форми державного регулювання сг.
25. Задачі і функції Міністерства аграрної політики України.
26. Органи державного управління сг та їхні повноваження.
27. Органи державного контролю та інспекції в сг.
28. Державно-економічне сприяння розвитку сг.
30. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, заснованих на недержавній формі власності.
31.Правовий режим майна сг підприємств, заснованих на державній формі власності (право повного господарського відання і оперативного управління).
32. Правовий режим майнових та грошових фондів сг підприємств.
33. Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК (сільськогосподарських, переробних тощо).
35.Характеристика організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель і інших природних ресурсів у сг.
36. Права та обов’язки аграрного підприємства стосовно використання земель сг призначення.
37. Охорона земель як об’єкта природного середовища.
38. Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних власникам землі і орендарям.
39. Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати.
40. Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам.
41. Поняття виробничо-господарської діяльності, її правове регулювання.
42. Поняття, види та особливості внутрішніх аграрних відносин.
43.Поняття, види та особливості зовнішніх аграрних виробничих правовідносин.
44. Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів.
45.Додержання законодавства щодо якості та безпеки харчових продуктів продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
46. Правове регулювання рослинництва.
47. Правове регулювання тваринництва.
48. Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання.
49. Принципи фінансової діяльності і фінансової правомочності сг підприємств.
50.Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та сг підприємств.
51. Поняття, особливості та правові основи кредитування суб’єктів аграрного підприємництва.
52. Правові основи страхування майна суб’єктів аграрного підприємництва.
53. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.
54. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.
55. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.
56. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення.
57. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
58. Поняття та правові ознаки фг.
59. Порядок створення фг та його державної реєстрації.
60. Державна підтримка фг.
61. Умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фг.
62. Правовий режим майна у фг, його особливості.
63. Правові основи господарського діяльності, матеріально-технічного забезпечення та реалізація виробленої продукції фг.
64. Трудові відносини у фермерському господарстві.
65. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.
67. Поняття, соціально-економічна значимість і юридична природа особистого селянського господарства.
68.Правовий режим землі та майна в особистому сг.
69. Права та обов’язки членів особистих сг.
70. Зайнятість членів особистих селянських господарств.
71. Підстави припинення ведення особистого сг.
72. Загальна характеристика законодавства у сфері сг кооперації.
73. Поняття та класифікація сг кооперативу, його основні юридичні ознаки.
74. Порядок створення сг кооперативу та його державної реєстрації.
75. Значення Статуту сг кооперативу як локального нормативно-правового акту.
76. Правові умови членства у сг кооперативі.
77. Система органів управління та контролю у сг кооперативі.
78. Правові підстави реорганізації та ліквідації сг кооперативу.
79. Поняття, особливості і види договірних відносин суб’єктів аграрного підприємництва.
80. Договори на матеріально-технічнезабезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.
81. Договори агрохімічного та меліоративного, а також виробничо-технічного сурвісу суб’єктів аграрного підприємництва.
82 Договори на реалізацію продукції суб’єктів аграрного підприємництва.
83. Договірні відносини з участю зарубіжних інвесторів за ЗУ «Про державне регулювання імпорту сг продукції» від 17 липня 1997 року.
84. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.
85. Поняття, класифікація й особливості аграрних правовідносин.
86. Правове регулювання паювання.
87. Правове регулювання ринку зерна.
88. Поняття соціального розвитку села. Аграрний протекціонізм.
89. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.
90. Особливості правового статусу найманих працівників у сг АТ та ТзОВ.
91. Особливості управління господарською діяльністю державними й комунальними сг підприємствами.
92. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сг продукції.
93. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сг.
94. Правове регулювання хімізації сг.
95. Правова охорона грунтів у сг.
96. Правовий інститут меліорації земель сг.

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка - Аграрне право України

релевантные научные источники:
 • Історія держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Питання Формування державності у східних слов'ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську

Другие источники по дисциплине Аграрное право:

 1. Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
 2. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу «Аграрное право»
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 3. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу Аграрное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 4. Тестовые задания с ответами по Аграрному праву
  | Тесты с ответами | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 5. Шпаргалка по аграрному праву России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 6. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 7. Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 8. Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
 9. Ответы к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 10. 90 відповідей з аграрного права України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.37 Мб
 11. Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб
 12. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 0.58 Мб
 14. Аграрное законодательство зарубежных стран и России
  Минина Е.Л. | отв ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — M.: Юстицинформ, 2013. — 320 с. | Монография | 2013 | Сравнительное | docx/pdf | 19.23 Мб
 15. Аграрне право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.12 Мб
 16. Аграрное право
  Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Под ред.Палладиной М.И., Жаворонковой Н.Г. | М.: Проспект, — 432 с. | Учебник | 2011 | Россия | doc | 0.47 Мб
 17. Аграрное право
  Демин В.В. | УМК / сост. В.В. Демин - Мичуринск : Изд-во Мичурин­ского госагроуниверситета,2010. - 70 с. | Учебно-методические комплекс | 2010 | Россия | docx/pdf | 0.59 Мб
 18. Аграрное право. Шпаргалки. М.: — 32 с.
  Завражных М. Л. | | Шпаргалка | 2008 | Россия | doc | 0.15 Мб
 19. Аграрное право. Конспект лекций
  Завражных М.Л. | М.: — 160 с | Лекция | 2007 | Россия | doc | 0.24 Мб
 20. АГРАРНОЕ ПРАВО (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
  Шингель Н.А. | | Лекция | 2007 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -