Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до запитань Теорії держави і права

Відповіді до запитань Теорії держави і права

Шпаргалка | 2018 | Украина | doc | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Поняття науки теорії держави і права.
2. Предмет і методи теорії держави і права.
3. Функції теорії держави і права.
4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
5. Основні причини виникнення держави. Теорії походження держави.
6. Поняття та ознаки держави, її сутність і призначення в суспільстві.
7. Основні підходи до розуміння держави.
8. Типологія держав. Поняття типу держави, їх види.
9. Поняття та види функцій держави.
10. Правові форми здійснення функцій держави.
11. Поняття і елементи форми держави.
12. Поняття, ознаки та види монархій.
13. Поняття, ознаки та види республік.
14. Характеристика унітарної форми державного ладу.
15. Характеристика федеральної форми державного ладу.
16. Конфедерація як форма об'єднання держав
17. Державно-політичний режим: поняття і види.
18. Поняття механізму та апарату держави. Принципи організації і діяльності апарату сучасних держав.
19. Орган держави: поняття, ознаки, види. Державний службовець: поняття, види.
20. Поняття та основні риси громадянського суспільства.
21. Співвідношення держави і громадянського суспільства.
22. Поняття та ознаки соціальної держави.
23. Поняття та ознаки правової держави.
24. Формування соціальної правової держави в Україні.
25. Політична система суспільства: поняття і структура.
26. Поняття і види прав людини. Поняття правового статусу особи.
27. Основні підходи до розуміння права.
28. Поняття і сутність права.
29. Ознаки права.
30. Соціальна цінність права.
31. Поняття і види функцій права.
32. Поняття і види принципів права.
33. Соціальні норми: поняття, ознаки, види.
34. Поняття та ознаки норм права.
35. Структура норми права. Види елементів правових норм.
36. Класифікація норм права.
37. Способи викладу норм права в статтях нормативно-правових актів.
38. Поняття правотворчості і його ознаки.
39. Види правотворчості.
40. Принципи правотворчості.
41. Правотворча техніка: поняття та елементи.
42. Законотворчий процес: поняття та стадії.
43. Поняття та види форм права.
44. Поняття та ознаки нормативно-правових актів.
45. Види нормативно-правових актів.
46. Структура нормативно-правових актів.
47. Поняття юридичної сили нормативно-правових актів.
48. Поняття, ознаки та види законів.
49. Дія нормативно-правових актів у часі.
50. Дія нормативно-правових актів у просторі і за колом осіб.
51. Поняття та елементи системи права.
52. Предмет і метод правового регулювання як критерії будови системи права.
53. Поняття та види галузей та інститутів права.
54. Співвідношення системи права і системи законодавства.
55. Систематизація законодавства: поняття, способи і значення.
56. Поняття та види кодифікації законодавства.
57. Поняття та види інкорпорації законодавства.
58. Поняття та ознаки правовідносин.
59. Види правовідносин.
60. Суб'єкти правовідносин: поняття, юридичні властивості та види.
61. Суб'єктивне юридичне право і юридичний обов'язок: поняття, елементи, види.
62. Об'єкти правовідносин: поняття і види.
63. Юридичні факти: поняття, види і значення.
64. Поняття і форми реалізації норм права.
65. Поняття та ознаки застосування норм права.
66. Основні стадії процесу застосування норм права.
67. Поняття прогалин у законодавстві. Аналогія закону і аналогія права як способи подолання прогалин у процесі застосування норм права.
68. Основні вимоги до правильного застосування норм права.
69. Поняття та ознаки актів застосування норм права.
70. Поняття і значення тлумачення норм права.
71. Способи тлумачення норм права.
72. Види тлумачення норм права за суб'єктами.
73. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту.
74. Поняття та ознаки актів тлумачення норм права.
75. Види актів тлумачення норм права.
76. Поняття, склад і види правомірної поведінки.
77. Правопорушення: поняття, ознаки та склад.
78. Види правопорушень.
79. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності.
80. Цілі та функції юридичної відповідальності.
81. Поняття, значення і принципи законності.
82. Поняття правопорядку та його співвідношення з законністю.
83. Поняття і структура правосвідомості.
84. Види правосвідомості.
85. Поняття та елементи правової культури особи, її значення для формування правової держави в Україні.
86. Поняття і засоби правового виховання особи.
87. Поняття та елементи правової системи. Основні сім'ї (типи) правових систем.
88. Характеристика основних родин (типів) правових систем світу.
89. Поняття, стадії і типи правового регулювання.
90. Поняття та елементи механізму правового регулювання.

Шпаргалка | 2018 | Украина | doc | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до запитань Теорії держави і права

релевантные научные источники:
 • Питання на іспит з дисципліни Теорія держави і права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук. § 2. Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві. § 3. Виникнення (походження) держави. § 4. Поняття
 • Теорія Держави та Права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
  Поняття та класифікація юридичних наук. В системі суспільних наук розрізняють: 3. Предмет теорії держави та права і його особливості. 4. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди. 5.
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і
 • Ответы к государственному экзамену по Теории государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
  Предмет и метод теории государства и права Основные теории происхождения государств Государственная власть. Понятие и характерные черты. Принцип разделения властей. Органы государственной власти
 • Ответы к государственному экзамену по Теории государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2015 | Россия | docx | 0.47 Мб
  Вопросы 1. Предмет и методы теории государства и права 2. Организация власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе 3. Место теории государства и права в системе общественных и юридических
 • Теория государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.64 Мб
  1. Предмет и методы теории государства и права 2. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды 3. Организация власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе 4. Толкование права: понятие,
 • Теория государства и права. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.45 Мб
  1. Теория государства и права как развивающаяся гуманитарная наука 2. Теория государства и права и другие гуманитарные науки. 3. Методология теории государства и права и ее современное понимание 4.
 • Ответы к экзамену по Теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.26 Мб
  Бюрократия и бюрократизм в государственном аппарате. Власть и ее виды. Особенности государственной власти. Глобальные проблемы и их влияние на функции современного государства. Государственная
 • Ответы к госэкзамену по Теории государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.5 Мб
  1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 3. Система науки «Теория государства и права». 5. Система методов науки «Теория государства и права». 6. Функции науки «Теория

Другие источники по дисциплине Теория государства и права:

 1. Статусное публичное право как комплексный институт в правовой системе
  Крупеня Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3 Мб
 2. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 3. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.72 Мб
 4. Статусное публичное право как комплексный институт в правовой системе
  Крупеня Елена Михайловна | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.96 Мб
 5. Правовые формы реализации миграционной функции современного российского государства (вопросы общей теории и юридической техники)
  Косарева Владислава Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.79 Мб
 6. Общая теория права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.3 Мб
 7. Ответы к экзамену по ТГП
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 8. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.06 Мб
 9. Теория государства и права. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 10. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.3 Мб
 11. Теория государства и права. Ответы на билеты к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 12. Ответы к государственному экзамену по дисциплине Теория государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 13. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.11 Мб
 14. Ответы к экзамену по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 15. Ответы га государственный экзамен по Теории государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.25 Мб
 16. Ответы к экзаменну по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 17. Ответы на экзаменационные вопросы по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.08 Мб
 18. Теория государства и права. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.16 Мб
 19. Ответы по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.36 Мб
 20. Правотворческий процесс Р. Беларусь. Ответы на вопросы к зачету
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -