Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі
8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст.
9. Загальна характеристика періоду перебування українських земель під владою Литви й Польщі (кінець 14 – 1 половина 17 століть)
12.Міське населення на українських землях у складі Литви та Польщі. Магдебурзьке право
15.Джерела права на українських землях у складі Литви та Польщі. Литовські статути
16.Право власності й зобов’язальне право на українських землях у складі Литви та Польщі
17.Кримінальне право та судовий процес на українських землях Литви й Польщі
19.Виникнення і формування Козацької Запорозької Республіки
20.Апарат управління Запорізького Війська
23.Склад Війська Запорозького
24.Характеристика обов’язків військової старшини Війська Запорозького низового
25.Функції курінного отамана Війська Запорозького низового
26.Функції військових служителів в адміністративному управлінні Запорізькою Січчю
27.Держава і право України в період національно-визвольної війни й утвердження гетьманщини
Гетьманщина
28.Перехід України під протекторат російського царя
29.Входження України в склад Росії. «Березневі статті» Б. Хмельницького
30.Автономія України в складі самодержавної Росії
31.Обмеження царизмом автономії України. Перша Малоросійська колегія та Правління гетьманського уряду
32.Друга Малоросійська колегія й розгром царизмом Запорозької Січі
33.Політика самодержавства до українських гетьманів. Ліквідація автономії України
34.Розповсюдження правової системи Росії на Україну
35.Формування українського етносу: його основні ознаки й рання історія в складі Великого князівства Литовського
8.Племінний союз сарматів у Північному Причорномор’ї
Суспільний устрій сарматських племен
15.Племенні об’єднання венедів й антів
16.Зародження класового устрою в східних слов’ян
25.Аналіз норманської й пантюрської теорії про походження державності слов’янами
23.Княжіння Святослава Ігоровича й Володимира Святославовича
22.Княжіння Олега, Ігора й Ольги в Києві
21.Утворення держави Київська Русь
20.Виникнення державності в східних слов’ян
19.Княжіння як перехідна форма правління в союзах племен східних слов’ян
18.Соціально-політична структура східних слов’ян напередодні утворення держави
17.Розташування східнослов’янських союзів племен на території сучасної України
12.Суспільний лад Боспорського царства
13.Державний устрій Боспорського царства
14.Право Боспорського царства

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

релевантные научные источники:
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську

Другие источники по дисциплине История государства и права:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по Истории государства и права России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.76 Мб
 2. История отечественного государства и права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. История государства и права России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.3 Мб
 4. Административно-судебные подразделения в структуре Государственного Совета 1906-1917 гг. (историко-правовое исследование)
  Алиева Зульфия Ибрагимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.66 Мб
 5. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли
  Болдырев Олег Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 6. Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии
  Калякина Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 7. Система национально-регионального управления в Российской империи (вторая половина XVII - начало XX вв.)
  Красников Николай Иванович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 8. Правовое обеспечение благотворительной деятельности по сохранению историко-культурного наследия России в XVIII - ХХ вв. (историко-правовое исследование)
  Медведева Екатерина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.09 Мб
 9. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 10. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Эволюция структуры и функций правительствующего сената в Российской империи (1711-1917 гг.): историко-правовое исследование
  Соколов Дмитрий Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 12. Организация государственной власти в либеральной и консервативной правовой мысли в России второй половины XIX-начала XX века
  Сурков Олег Сергеевич | Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 14. История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
 15. Эволюция форм судебного процесса в Московском государстве в конце XV - первой половине XVII вв
  Хащина Эллина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Курск -2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 16. Создание и становление системы государственных учреждений Таврической области (1784-1796)
  Кошман Владимир Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 17. Правовое регулирование деятельности отдельного корпуса пограничной стражи (1893 - 1917)
  Парсуков Владимир Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 18. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: вторая половина XIX-начало XX вв
  Сапунков Андреи Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.01 Мб
 19. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект
  Газизова Лейсан Махмутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 20. Государство и власть в основных христианских доктринах: сравнительно-правовое исследование
  Киселева Елена Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -