Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка до іспиту Історія держави та права України

Шпаргалка до іспиту Історія держави та права України

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?
2. З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації.
3.На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні.
4.Державний устрій і система управління у Скіфській державі
17.Право успадкування у нормах руської правди
66. Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.р.
5.Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів.
6.Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі.
7.Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі.
8.Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі
9.Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі
10.Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте.
11. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі.
18.Види судів в КР, їх компетенція.
12.Судовий процес в Київській Русі.
13.Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”.
14.Види покарань в нормах “Руської Правди”.
15.Розвиток зобов¢язального права в “Руській Правді”.
16.Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення.
19.Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі.
20.Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол. 17 ст.ст.
21.Розкрийте зміст Кревської (1385) і Городельської (1413) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель.
22.Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії (1569р.) і прокоментуйте.
23. Зміст і значення Берестейскої унії (1596 р.)
25. Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій.
31. Державний устрій Великого князівства Литовського
72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки (1945-1950).
26. Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського
27. Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання.
32. Джерела права Великого князівства Литовського
55. Переяслівська Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України.
28.Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.
29.Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання.
30. Управління і адміністративний устрій в українських землях у складі Речі Посполитої
49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини.
33. Державний лад Речі Посполитої
35. Суди і процес в Речі Посполитій
36. Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.ст.)
52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).
75. Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х р.р.).
37. Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини.
38. Розкрити зміст і дати правову оцінку договору «Березневі статті» 1654 року
39. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу «Привілей війську Запорозькому» 1654 року + 40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу «Привілеї шляхти» 1654 року.
71. Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках.
41. Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)
42. Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні.
43. Правовий статус Запорізької Січі у другій половині 17 ст.
62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійськоїімперії
46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.
48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.
50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.
51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.
53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)
54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)
56. Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)
57. Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?
58. Зміст прав і обов¢язків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).
59. Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).
60. Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).
61.Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.
63. Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії.
64. Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.).
65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині
79. Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР.
67. Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.
68. Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.
69. Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика.
70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни
104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 рр.
73. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР.
74. Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського.
76. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського
77. Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х р.р. XX ст.
80. Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.).
82. Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.).
87. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х р.р. XX ст
83. Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 р.р.).
85. Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада.
86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії.
88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті самодержавної влади і самодержавного управління.
89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України.
90. Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії.
93. Державне будівництво УНР доби Директорії.
91. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.
99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 рр.
103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині 19 ст., їх зміст і вплив на українські землі.
92. Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього.
95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України.
96. Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.р.
100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 рр.
101. Розвиток права у західноукраїнських землях у 19 ст.
102. Юридичне оформлення СРСР. Декларація і договір.
105. Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х рр.
107.Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 р.р
108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.
120.Конституція України 1996 р., її загальна характеристика.
115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.
112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.
110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.
34. Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському.
44. Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст
45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)
40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року.
78. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 р.р.).
81. Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)
84. Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму(1917-1935 р.р.)
97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії.
98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.
94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.
106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.
109. Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність.
111. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках.
113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.
114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка до іспиту Історія держави та права України

релевантные научные источники:
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Судові та правоохоронні органи України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки. Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”, його місце і значення для вивчення інших
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні

Другие источники по дисциплине История государства и права:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по Истории государства и права России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.76 Мб
 2. История отечественного государства и права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. История государства и права России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.3 Мб
 4. Административно-судебные подразделения в структуре Государственного Совета 1906-1917 гг. (историко-правовое исследование)
  Алиева Зульфия Ибрагимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.66 Мб
 5. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли
  Болдырев Олег Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 6. Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии
  Калякина Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 7. Система национально-регионального управления в Российской империи (вторая половина XVII - начало XX вв.)
  Красников Николай Иванович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 8. Правовое обеспечение благотворительной деятельности по сохранению историко-культурного наследия России в XVIII - ХХ вв. (историко-правовое исследование)
  Медведева Екатерина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.09 Мб
 9. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 10. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Эволюция структуры и функций правительствующего сената в Российской империи (1711-1917 гг.): историко-правовое исследование
  Соколов Дмитрий Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 12. Организация государственной власти в либеральной и консервативной правовой мысли в России второй половины XIX-начала XX века
  Сурков Олег Сергеевич | Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 14. История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
 15. Эволюция форм судебного процесса в Московском государстве в конце XV - первой половине XVII вв
  Хащина Эллина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Курск -2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 16. Создание и становление системы государственных учреждений Таврической области (1784-1796)
  Кошман Владимир Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 17. Правовое регулирование деятельности отдельного корпуса пограничной стражи (1893 - 1917)
  Парсуков Владимир Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 18. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: вторая половина XIX-начало XX вв
  Сапунков Андреи Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.01 Мб
 19. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект
  Газизова Лейсан Махмутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 20. Государство и власть в основных христианских доктринах: сравнительно-правовое исследование
  Киселева Елена Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -