Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Історія держави та права України

Історія держави та права України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Питання
Формування державності у східних слов'ян.
Суспільний лад Київської Русі.
Державний лад Київської Русі.
Джерела права Київської Русі та їх характеристика.
Походження, основні редакції та списки Руської Правди.
Цивільне право за Руською Правдою.
Кримінальне право за Руською' Правдою.
Характер та особливості судового процесу в Київській державі.
Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
Особливості суспільного ладу Галипько-Волинського князівства.
Характеристика дер-но-прав-го розвитку Галицько-Волинського князівства.
Правове положення українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
Суспільний устрій Великого князівства Литовського.
Органи влади та управління на українських землях в період ХІУ-ХУІ ст.ст.
Литовські статути та їх застосування в Україні.
Цивільне право за Литовськими статутами.
Кримінальне право за Литовськими статутами.
Судовий процес за Литовськими статутами.
Запорізька Січ. її організація і роль в історії України.
Апарат управління Запорізької Січі.
Формування Укр-кої держави в роки народно-визвольної війни 1648-1654рр.
Правове становище України за Березневими статтями 1654 року.
Механізм Гетьмансько-Козацької держави.
Судові органи Гетьманщини.
Конституція П.Орлика 1710р.: структура, зміст і значення.
Поступова ліквідація царизмом автономного устрою України.
Скл-ня, джерела, структура Прав, за якими судиться малорос-й народ 1743р
Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року, їх структура і зміст.
Цивільне право за Правами, за якими судиться малоросійський народ 1743р
Кримінальне право за Правами, за якими судиться малорос-ий народ 1743р
Процесуальн право за Правами, за якими судится малорос-кий народ 1743р
Звід законів Російської імперії та його поширення в Україні.
Уложення про покарання кримінальні та виправні, його редакції і характеристика
Декабристський рух в У-ні: таємні організації та їх держ.-правові; програми.
Зібрання малоросійських прав 1807р., його зміст і значення.
Селянська реформа 1861 року в Україні.
Зміни в суспільному устрої України після селянської реформи.
Земська реформа 1864 року в Україні.
Міська реформа 1870 року в Україні.
Особливості проведення судової реформи 1864 року в Україні
Реорганіз прокуратри і заснування адвокатури за судовою реформою 1864р
Апарат управління Галичиною (1772-1848рр.).
Галицьке намісництво, його структура і діяльність.
Галицький крайовий сейм, порядок формування, склад і компетенція.
Утворення Австро-Угорської монархії.
Австрійська конституція 1867 року та її характеристика.
Застосування кодексів австрійського права в Галичині і Буковині.
Адміністративне законодавство 1905-1906 років та його характеристика.
Особливості Столипінської аграрної реформи в Україні.
Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
Українська гетьманська держава 1918 року.
Дер жав ний лад і право Директорії.
Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.
Організація і структура державного апарату ЗУНР.
Об'єднання ЗУНР і УНР в єдиній соборній Українській державі.
Утворення Української радянської держави.
Конституція УРСР 1919 року, її структура ї зміст.
Утворення Союзу РСР та роль України в цьому процесі.
Державно-правовий статус України за конституцією СРСР 1924 року.
Конституція УРСР 1929 року, її структура і зміст.
Перебудова держ. апарату і демократиз. виборчої сист. за Конституцією УРСР 1937р
Перша кодифікація законодавства УРСР 1922-1927рр.
Друга кодифікація законодавства УРСР 1958-1984рр.
Проголошення самостійності Карпатської України з 1938-1939рр.
Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939рр.).
Входження Західної України до складу УРСР.
Державно-правові акти Народних Зборів Західної України.
Входження Північної Буковини до складу УРСР.
Перебудова державного апарату України в роки Другої світової війни.
Розчленуваня території У. і встановленя окупаційного режиму в період ІІ СВ.
Соціально-політичне становище Закарпаття в складі Чехословаччини.
Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України.
Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави.
Структура, основні положення і значення Конституції України 1996 року.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderІсторія держави та права України

релевантные научные источники:
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Судові та правоохоронні органи України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки. Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”, його місце і значення для вивчення інших
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні

Другие источники по дисциплине История государства и права:

 1. Судебное правотворчество в Российской империи второй половины XIX - начала XX веков в процессе применения норм обычного права
  Игнатьева Екатерина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2020 | Диссертация | 2020 | Россия | docx/pdf | 1.82 Мб
 2. Ответы на вопросы к экзамену по Истории государства и права России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.76 Мб
 3. История отечественного государства и права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.2 Мб
 4. История государства и права России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.3 Мб
 5. Административно-судебные подразделения в структуре Государственного Совета 1906-1917 гг. (историко-правовое исследование)
  Алиева Зульфия Ибрагимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.66 Мб
 6. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли
  Болдырев Олег Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 7. Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии
  Калякина Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 8. Система национально-регионального управления в Российской империи (вторая половина XVII - начало XX вв.)
  Красников Николай Иванович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 9. Правовое обеспечение благотворительной деятельности по сохранению историко-культурного наследия России в XVIII - ХХ вв. (историко-правовое исследование)
  Медведева Екатерина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.09 Мб
 10. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 11. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 12. Эволюция структуры и функций правительствующего сената в Российской империи (1711-1917 гг.): историко-правовое исследование
  Соколов Дмитрий Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 13. Организация государственной власти в либеральной и консервативной правовой мысли в России второй половины XIX-начала XX века
  Сурков Олег Сергеевич | Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 14. Ответы к экзамену по дисциплине История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 15. История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
 16. Эволюция форм судебного процесса в Московском государстве в конце XV - первой половине XVII вв
  Хащина Эллина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Курск -2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 17. Создание и становление системы государственных учреждений Таврической области (1784-1796)
  Кошман Владимир Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 18. Правовое регулирование деятельности отдельного корпуса пограничной стражи (1893 - 1917)
  Парсуков Владимир Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 19. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: вторая половина XIX-начало XX вв
  Сапунков Андреи Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.01 Мб
 20. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект
  Газизова Лейсан Махмутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -