Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Прадмет гісторыі дзяржавы і права Беларусі, яго асаблівасці і задачы
2. Гісторыяграфія гісторыі дзярж. і права Беларусі. Праблема айчыннай гісторыка прававой навукі (прычыны і перыяд узнікнення дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі паходжанне назваў “Беларусь, Літва”, канцэпцыі утварэння ВКЛ і інш)
3. Дзяржавы на тэрыторыі Беларусі у IX – XII ст. Грамадскі і палітычны лад. Службовыя асобы.
4. Права старажытных беларускіх дзяржаў і яго асноўныя рысы. Адлюстраванне звычаёвага права у пісаным заканадаўстве.
5. Міжнародныя пагадненні і вассальныя дагаворы-крыніцы старажытнага беларускага права.
6. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Фарміраванне тэрыторыі дзяржавы. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне ў ХIII–ХVI
7. Дзяржаўны лад ВКЛ в 13-16в. Вышэйшыя органыдзяржаўнай ўлады. Службовыя асобы цэнтральнай адміністрацыі.
8. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ў Беларусі ў ХIII–ХVI ст.
9. Органы кіравання ў гарадах Беларусі ў ХIII–ХVI ст. ст. Магдэбургскае права ў гарадах Беларусі.
10. Крэўская унія ВКЛ з Польшчай. Востраўскае пагадненне (гісторыка-прававая характарыстыка: прычыны заключэння, сутнасць, значэнне, наступствы).
11. Віленска-Радамская і Гарадзельская уніі (гісторыка-прававая характарыстыка).
12. Клас феадалаў і саслоўе шляхты ў Беларусі ў ХІV–ХVІІ ст. ст.
13. Прававое і сацыяльнае становішча сялян Беларусі. Змены ў прававым і сацыяльным становішчы сялян ў ХVІ ст.
14. Прававое і сацыяльнае становішча гараджан Беларусі ў ХІV–ХVІІ ст. ст
15. Люблінская унія (гісторыка-прававая характарыстыка).
16. Берасцейская царкоўная унія (гісторыка-прававая характарыстыка).
18. Палітыка- прававая думка ў Беларусі ў ХІІ – ХVІ ст. ст
20. Агульназемскія граматы (прывілеі) – крыніцы права Вялікага княства Літоўскага.
21. Абласныя граматы: прычыны прыняцця, змест ізначэнне.
22. Валасныя граматы: прычыны прыняцця, змест і значэнне
23. Граматы беларускім гарадам на Магдэбургскае права (сутнасць, змест, значэнне). Крыніцы Магдэбургскага права
24. Судзебнік Казіміра 1468г. : крыніцы, структура, змест
25. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529г. : крыніцы, структура, змест, значэнне
26. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566г. : прычыны распрацоўкі, важнейшыя палажэнні і асноўныя змены ў параўнанні з Статутам 1529г
27. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588г. : працэдура распрацоўкі і прыняцця, новыя нормы і важнейшыя палажэнні, значэнне
28. Канстытуцыйнае права Вялікага княства Літоўскага
29. крымінальнае права ВКЛ 15-16
30. Грамадзянскае права ВКЛ
31. Працэсуальнае права ВКЛ.
32. Брачно-сямейнае права Беларусі. Сацыяльнае палажэнне жанчын.
33. Судебная реформа 16 в. в ВКЛ. Состав компетенція новых судов.
34. Центральныя судовыя установы ў ВКЛ. Галоўны суд (трыбунал).
35. Замкавыя суды (гродскія) суды ў Беларусі.
36. Мясцовыя суды для шляхты: склад, кампетэнцыя, значэнне.
37. Суды для гарадскога насельництва Беларусі ў 13-17 ст.
38. Суды для сялян Беларусі.
40 Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Сойм і яго дзейнасць
41. Дзяржаўна – прававое становішча ВКЛ у складз РП.
42. Генрыхавы артыкулы. Пакта канвента.
43. Спробы правядзення рэформаў у РП у 2-ой палавіне 18 ст. Першы падзел Рэчы Паспалітай у святле міжнароднага права.
44. Чатырохгадовы сойм РП, яго законадаучыя акты. Канстытуцыя РП 1791.
45. Таргавіцкая канфедэрацыя. 2-гі падзел РП.
46. Паустанне 1794. 3-і падзел РП. Прычына распада РП.
47. Сістэматызацыя права Беларусі у 19 ст. Праект Зводу мясцовых законау у заходніх губерніях.
48. прававое становішча насельніцтва Беларусі пасля далучэння да Расійскай Імперыі. Русіфікатарская палітыка царызму. Закрыццё Віленскага універсітэту.
49. Адміністрацыйна-тэрэтарыяльнае дзяленне Беларусі кон 18- нач 19. Органы улады, мясцовае упрауленне, суды.
50. Скасаванне прыгоннага права ў Беларусі. Рэформа мясцовых органаў
51. Судовая рэформа 1864. і асаблівасці яе правядзення у Беларусі.
52. Земская реформа 1864 і асаблівасці правядзення у Беларусі.
53. Беларусь у пачатку ХХ ст. Дзейнасць беларускіх нацыянальных арганізацый. Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі і яе значэнне для Беларусі.
54. Устануленне савецкай улады на Беларусі. Аблвыканкам заходняй вобласці і фронта. Савет народных камісараў Заходняй вобласці.
55. Спробы ажыццяўлення “права нацый на самавызначэнне” у Беларусі. Усебеларускі з’езд 1917.
56. Брест-літоускі мірны договор. Абвяшчэнне БНР. Устауныя граматы.
57. 1-ы з’езд компартыі бальшывікоу. Дзяржауна-правое значэнне яго пастаноу. Межы БССР.
58. Першы урадіБеларускай ССР і яго маніфест.
59. Першы з’езд саветаў Бел. Дэкларацыі з’езда.
60. Першая канстытуцыя БССР.
61. Літоўска – Беларуская ССР: утварэнне, дзейнасць, ліквідацыя.
62. аднаўленне Беларускай ССР у 1920 г. Дэкларацыя аб незалежнасці ССРБ.
63. Другі з’езд Саветаў Беларускай ССР. Дапаўненні да Канстытуцыі БССР.
64. Дзяржаўна – прававыя адносіны Беларускай ССР з РСФСР і іншымі савецкімі рэспублікамі. Дагаворы паміж БССР і РСФСР. Рыжскі мірны дагавор.
65. утварэннен дзяржаўнага апарату у БССР у 1921 – 1922 г. Уваход БССР у склад СССР.
66. ПАЛІТЫКА НАЦЫЯНАЛЬНА – ДЗЯРЖАЎНАГА БУДАЎНІЦТВА У БССР
67. Вяртанне у склад Беларускай ССР усходніх раёнаў Беларусі
68. Судовыя органы Беларусі у 1920 – 1930 г.
69. крымінальнае і крымінальна – працэсуальнае права Беларускай ССР у 1920 – 1930 г.
70. грамадзянскае і грамадзянска-працэсуальнае права Беларускай ССР у 1920 – 1930 г.
71. Канстытуцыя Беларускай ССР 1927 г. (прычыны прыняцця, змест). Вышэйшыя і мясцовыя органы улады.
72. парушэнні законнасці ў Беларусі ў 1920 – 1950 г. (прычыны і сутнасць). Дзуйнасць НКУС, органаў пракуратуры і суда.
73. канстытуцыя Беларускай ССР 1937 г: прычыны прыняцця, агульная характарыстыка. Змены ў сістэме і кампетэнцыі органаў дзяржаўнай улады.
74. Мясцовыя органы кіравання і самакіравання на тэрытрыі Зах Бел ў 1921-39. Прававое становишча насельніцтва. Канстытуцыя Польскай дзяржавы 1921 і 1935.
75. Пачатак Другой сусветнай вайны, разгром Польскай дзяржавы.
76. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусі і яго дзяржаўна прававыя акты. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР і стварэнне органаў савецкай улады у заходніх абласцях Беларускай ССР.
77. Савецкая дзяржава і права ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Нямецкі акупацыйны рэжым у Беларусі. Партызанскі рух.
78. Вызваленне Беларусі ад немцка-фашысцкай акупацыі і адбудова дзяржаўнага апарата БССР.
79. Беларуская дзяржава і права ў пасляваенны перыяд. Змены ў дзяржаўным апараце. Пашырэнне правоў рэспублікі ў канцы 50-х пачатку 60-х г. ХХст.
80. Беларуская дзяржава і права ў 60-я г. ХХ ст. Кадыфікацыя заканадаўства
81. канстытуцыя Беларускай ССР 1978 г. прычыны прыняцця, агульная характарыстыка
82. узнаўленне знешне-палітычнай дзейнасці Беларускай ССР. Удзел БССР у стварэнні ААН.
83. міжнародная дзейнасці Беларускай ССР у 50-80 г. ХХст.
84. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту БССР і распад СССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверынітэце БССР.
85. утварэнне СНД. Дзяржаўна – прававыя сувязі Рэспублікі Беларусь з Расіяй і краінамі бліжняга замежжа. Дагавор аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ад 8 снежня 1999 г.
86. Пераход РБ да дзярж. самастойнасці. Рэарганізацыя дзярж. органаў. Змены ў канстытуцыйным праве ў 1990.
87. Актывізацыя міжнароднай дзейнасці РБ у канцы ХХ ст.
88. Канстытуцыя РБ 1994г. : прычыны распрацоўкі, гісторыя прыняцця, хар-ка. Змяненні і дапаўненні да Канстытуцыі РБ, прынятыя на рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.
89. актывізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў РБ у 1990 г. Стварэнне і дзейнасць палітычных партый.
90. Развіццё права РБ у канцы ХХ ст. Кадыфікацыя заканадаўства.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderГісторыя дзяржавы і права Беларусі

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине История государства и права:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по Истории государства и права России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.76 Мб
 2. История отечественного государства и права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. История государства и права России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.3 Мб
 4. Административно-судебные подразделения в структуре Государственного Совета 1906-1917 гг. (историко-правовое исследование)
  Алиева Зульфия Ибрагимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.66 Мб
 5. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли
  Болдырев Олег Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 6. Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии
  Калякина Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 7. Система национально-регионального управления в Российской империи (вторая половина XVII - начало XX вв.)
  Красников Николай Иванович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 8. Правовое обеспечение благотворительной деятельности по сохранению историко-культурного наследия России в XVIII - ХХ вв. (историко-правовое исследование)
  Медведева Екатерина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.09 Мб
 9. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 10. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Эволюция структуры и функций правительствующего сената в Российской империи (1711-1917 гг.): историко-правовое исследование
  Соколов Дмитрий Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 12. Организация государственной власти в либеральной и консервативной правовой мысли в России второй половины XIX-начала XX века
  Сурков Олег Сергеевич | Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 14. История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
 15. Эволюция форм судебного процесса в Московском государстве в конце XV - первой половине XVII вв
  Хащина Эллина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Курск -2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 16. Создание и становление системы государственных учреждений Таврической области (1784-1796)
  Кошман Владимир Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 17. Правовое регулирование деятельности отдельного корпуса пограничной стражи (1893 - 1917)
  Парсуков Владимир Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 18. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: вторая половина XIX-начало XX вв
  Сапунков Андреи Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.01 Мб
 19. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект
  Газизова Лейсан Махмутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 20. Государство и власть в основных христианских доктринах: сравнительно-правовое исследование
  Киселева Елена Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -