Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)

Слабан Марта Михайлівна

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017

Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 3.3 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12. 00. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Содержание

АНОТАЦІЯ
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДУ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Правові позиції: загальна характеристика
Загальнотеоретичні аспекти дослідження правових позицій суб’єктів інтерпретації та застосування норм права.
Правові позиції суду як суб’єкта інтерпретації та застосування норм права.
Правова аргументація як форма вираження правової позиції.
Правові позиції Європейського суду з прав людини як засоби балансування соціальних інтересів і цінностей
Охоронювані правом інтереси та цінності у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Балансування приватних і публічних інтересів та цінностей в аргументації правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя.
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОБСЯГ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя
Сімейне життя як об’єкт юридично значущої «поваги».
Співвідношення права на повагу до сімейного життя і права на сімейне життя.
Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо співвідношення права на повагу до сімейного життя з правом на повагу до приватного життя
Взаємозв’язок потреб, інтересів і цінностей «сімейного життя» та «приватного життя» у правових позиціях Європейського суду з прав людини.
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОВАГИ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ» У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ВРАХУВАННЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Концепція «поваги до сімейного життя» у практиці Європейського суду з прав людини та форми її еволюції
Моделі реалізації права людини на повагу до сімейного життя в європейських правових системах та їхня сучасна динаміка
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 3.3 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПравові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)

релевантные научные источники:
 • Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві
  Корецький Ігор Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.87 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АНОТАЦІЯ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ

Другие источники по дисциплине Права человека:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по дисциплине «Права человека» «международное право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.67 Мб
 2. Права человека
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 3. Теория, история и практика прав и свобод человека
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.17 Мб
 4. Права человека
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.04 Мб
 5. Организационно-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации
  Киричёк Евгений Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. МОСКВА –2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 0.8 Мб
 6. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
  Александр Михайлович Смирный | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. МОСКВА 2001 | Диссертация | 2001 | Россия | docx/pdf | 3.64 Мб
 7. Политические права и свободы граждан и механизм их реализации в Российской Федерации
  Златопольский Антон Андреевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 1993 | Диссертация | 1993 | Россия | docx/pdf | 4.31 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -