Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді з Політекономії

 
Відповіді з Політекономії

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії.
2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами.
3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія.
4. Закони і категорії політ економії. С-ма економічних законів.
5.Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
6. Функції політ економії.
7. Політ економія та обгрунтування економічної політики.
8. Вир-во та його основні фактори.
9. Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.
10. Ек-чні потреби
11. Корисність продукту
12. Ек-чні інтереси.Єдність і суперечності в системі інтересів.
13. Економічна с-ма: її сутність та структурні елементи.
14. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
15. Сусп поділ праці і його роль в розвитку прод сил.
16. Ек-чні відносини як суспільна форма функціонувння продуктивних сил.
17. Структура економічних відносин.
18. Ммеханізм дії і використання економічних законів.
19. Типи і еволюція економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації ек с-м.
20. Власність як економічна категорія.
21. Структура власності: типи, види, форми.
22. Відносини власності на фактори вир-ва і хар-р їх поєднання.Права власності
24. Натуральна (традиційна) форма організації вир-ва.
25. Товарне вир-во його і роль у розвитку сусп вир-ва.
26. Товар та його властивості. Суперечності товару.
27. Вартість і ціна: альтернативні теорії.
28.Проста і розвинена форми товарного вир-ва.
29. Виникнення і розвиток грошових відносин.
30. Суть грошей та функції грошей. Альтернати-вні теорії грошей.
31. Грошовий обіг та його закони.
32. Суть витрат вир-ва. Види витрат вир-ва.
33. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку.
34. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
35. Інституціональні основи ринкової ек-ки.
36. Ринок: суть фії, суб’єкти та об’єкти.
37. Інфраструктура ринку.
38. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
39. Ринкова ціна: механізм формування та функції.
40. Ек конкуренція її суть, функції та форми
41. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.
42. Конкуренція і моделі ринків.
43. Принципи класифікації ринків.
44. Позичковий капітал. Процент та його економічна природа.
45. Банки, їх роль та функції. Центральні та комерційні банки.
46. Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.
47. Капітал у сфері торгівлі.
49. Роль ринкової інфраструктури в регулювання економічних процесів.
50. Домогосподарства як суб’єкти ринкової ек-ки.
50*. Об’єктивні основи формування доходів населення.
50**. Податки і соціальні виплати.
51. Підпр-во як суб”єкт ринкової ек-ки. Форми і види підприємств.
52. Кругооборот і оборот капіталу підпр-ва.
52*. Оборот капіталу підпр-ва. Основний та оборотний капітал.
53. Суть підприємництва, його види та функції.
53*. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.
53**. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.
54. Роль підпр-ва та підприємництва в риноковій економіці.
55. Первісне нагромадження капіталу, його собливості в Україні.
56. Перетворення грошей у капітал.
57. Хар-р взаємозв’язку капіталу і найманої праці.
58. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
59. Заробітна плата її теорії.
61. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.
62. Економічного зростання: типи і фактори.
63. НТР та її роль в економічному зростанні.
64. Держава як суб’єкт ек відносин
65. Ек-чні функції держави.
66. Сусп продукт форми та методи обчислення.
67. Суть і види економічного відтворення
68. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.
69. Національний доход та його концепції
70. Тіньовий сектор в економіці
71. Національне багатство та його структура.
72. Розподільчі відносини.
73. Диференціація доходів населення.
74. Споживання і заощадження.
75. Заощадження та інвестиції.
76. Економічне зростання та ек-чні цикли.
77. Ек-чні кризи та їх причини.
78. Теорії зайнятості.
79. Безробіття:причини, види, форми.
80. Господарський механізм та його оль у сис-мі регулювання сусп відтворення
81. Державне регулювання сусп відтворення та його форми.
82. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
83. Фін с-ма і політика.Фіскальна політика.
84. Економічна с-ма капіталізму вільної конкуренції, суть і основні ознаки.
85. Концентрація і централізація вир-ва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
86.фінансово-монополістичний капітал.
87. Змішана ек система, її структура.
88. Ек с-ма соціалізму.
89. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної ек-ки: директивне планування та централізоване управління.
90. Зміст перехідної ек-ки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану.
91. Становлення різних форм власності в перехідній економіці.
92. Закономірності та особливості розвитку перехідної ек-ки
93. Особливості ек відносин при переході до ринкової ек-ки.
94. Особливості ринкової трансформації ек-ки України.
95. Світове господарство: його суть та структура.
96. Міжнар поділ праці. Міжнар ек відносини.
97. Інтернаціоналізація господарських відносин та продуктивних сил.
98. Міжнародні валютно-фінансові організації.
99. Необхідність і методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
100. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді з Політекономії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 2. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 3. Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
 4. Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 5. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 6. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 7. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 8. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 10. Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -