Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді до іспиту з предмету Політекономія

 
Відповіді до іспиту з предмету Політекономія

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії.
2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами.
3. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політична економія.
4. Закони і категорії політичної економії.
5. Методи економічних досліджень.
6. Функції політичної економії.
7. Політична економія і обгрунтування економічної політики.
8. Виробництво та його основні фактори.
Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.
10. Економічні потреби суспільства.
11.Корисність продукту в економічній теорії.
12. Економічні інтереси. Єдність і суперечність в системі інтересів.
13. Економічна система: її сутність та структурні елементи.
14. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
17. Суть і структура економічних відносин.
18. Механізм дії і використання економічних законів.
19. Типи економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації економічних систем. Типи ек. систем:
20. Власність як економічна категорія.
21. Структура власності: типи, види і форми.
22. Відносини власності на фактори виробництва і характери їх поєднання. Права власності.
23. Тенденції розвитку відносин власності.
24. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва.
25.Товарне виробництво і його роль у розвитку суспільного виробництва.
26. Товар і його властивості.
27. Вартість (цінність): альтернативні теорії.
28. Проста і розвинена форми товарного виробництва.
29. Виникнення і еволюція грошових відносин.
30. Суть грошей та функції грошей: альтернативні теорії грошей.
31. Грошовий обіг та його закони.
32.Суть витрат виробництва та їх класифікація.
Класифікація витрат виробництва.
33.Прибуток як економічна економічна категорія.
34. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
35.Інституціональні основи ринкової економіки.
36.Ринок: суть, функції, суб’єкти та об’єкти.
37.Інфраструктура ринку.
38. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
39. Ринкова ціна: механізм формування та функції.
40. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції.
41. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.
42. Конкуренція і моделі ринків.
43. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання.
Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.
Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.
44. Позичковий капітал. Процент та його економічна природа, межі коливання.
45. Банки, їх роль та функції. Банківський прибуток.
46. Суть кредиту. Його форми.
47. Капітал у сфері торгівлі.
48. Фінансово-кредитні установи.
49. Роль ринкової інфраструктури у регулюванні ринкових відносин.
50. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.
51. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.
52. Кругооборот і оборот капіталу підприємства.
53. Суть підприємництва. Його види та функції.
54.Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.
55. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.
56. Перетворення грошей у капітал.
57. Характер взаємозв’язку капіталу і найманої праці.
58. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
59. Заробітна плата та її теорії.
60.Підприємництво в аграрній сфері.
61. Земельна рента та її форми.
62.Економічне зростання: типи і фактори.
63. НТР та її роль в економічному зростанні.
64. Держава як суб’єкт економічних відносин.
65. Економічні функції держави та їх класифікація.
66. Суспільний продукт(с.п.): форми та методи обчислення.
67. Суть і види економічного відтворення.
69. Національний дохід та його концепції.
Створення національного доходу
Розподіл національного доходу
Перерозподіл національного доходу
Використання національного доходу
70. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Характеристика тіньової економіки в Україні.
71. Національне бошатство і його структура.
72. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі.
73. Диференціація доходів населення. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення.
74.Споживання і заощадження. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.
75. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.
76. Економічне зростання і економічні цикли. Теорії циклів: дискусійні проблеми.
77. Економічні кризи та їх причини.
78. Теорія зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
79. Безробіття: причини, види, форми.
80.Господарський механізм та його роль в системі регулювання суспільного відтворення.
81.Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
82.Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
83. Фінансова система і фінансова політика в державі. Фіскальна політика.
84. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.
85. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
Форми монополій:
86. Фінансово-монополістичний капітал та сучасні проблеми йогофункціонування і розвитку.
87. Змішана економічна ситсема та її структура.
88. Теорія та практика економічної системи соціалізму.
89. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки.
90. Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об”єктивні чинник перехідного стану.
91. Встановлення різних форм власності в перехідній економіці.
92. Закономірності та особливості розвитку перехідної економіки
93. Особливості економічних відносин при переході до ринкової економіки.
94. Необхідність ринкової трансформації економіки України.
95.Світове господарство: його суть та структура.
96. Міжнародний поділ, праці міжнародні економічні відносини.
97.Міжнародна економічна інтеграція.
97.Міжнародна економічна інтеграція.
98.міжнародні валютно-фінансові організації.
99.Необхідність і методи державного регулювання зовнішьно-економічної діяльності.
100. Економічні аспекти глобальних проблем.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді до іспиту з предмету Політекономія

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 2. Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 3. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 4. Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
 5. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 6. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 7. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 8. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 10. Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -