Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»

 
Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
Визначення предмета політичної економії.
Об'єктом полтичної економіки є
Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи.
Методи політичної економії
Спеціалыні (конкретні) методи пізнання.
2. Закони і категорії політичної економії та їх системи. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.
Закони і категорії політичної економії.
Економічна категорія
Економічний закон виявляє суттєві, стійки і необхідні причинно-наслідкові зв 'язки і взаємозалежності даного економічного процесу.
Функци політичної економії.
Завдання вітчизняної політичної економії:
3. Виробництво, потреби, і межа виробничих можливостей. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.
Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору.
Економічні потреби суспільства їх суть і класифікація. Економічні інтереси, їх сутність.
Сутність економічних потреб.
Безмежність потреб.
Економічна система: її сутність та структурні елементи і суб’єкти. Типи і еволюція економічних систем та критерії їх класифікації.
Сутність і основні структурні елементи економічної систе­ми.
Класифікація економічних систем та її критерії.
Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем.
Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем.
Власність як економічна категорія та її історичні типи, види і форми. Закон України «Про власність». Суб’єкти і об’єкти власності.
Сутність власності.
Суб'екти та об'екти власності.
Типи власності.
Види власності: приватна і суспільна.
Первинні форми власності.
Рабовласницька і феодальна власність.
Капіталістична власність.
Проблеми трансформації приватноі власності у суспільну.
Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.
Власність на засоби виробництва та способи з”єднання факторів виробництва.
Натуральна та товарна форми організації виробництва.
Сутшсть і риси натурального господарства.
Виникнення товарного виробництва і його сутність.
Основні риси товарного виробництва.
Суб'єкти та об'єкти товарних відносин.
Товарна форма продукту.
Товар та його властивості.
Властивості товару та його суперечность
Минова вартістъ
Проста та розвинена форми товарного виробництва. Функціонування товарного виробництва та його закони.
Проста форма товарного виробництва.
Розвинена форма товарного виробництва.
Функціонування товарного виробництва і його закони.
Виникнення і розвиток грошових відносин. Функції грошей.
Виникнення загальної, чи грошової форми вартості.
Повна, або розгорнута, форма вартості
Загальна, чи грошова, форма вартості
Сутність грошей та її трактування економістами.
Функції грошей.
Грошовий обіг та його закони. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
Еволющя і типи грошей.
Паперові гроші
Сутність закону грошового обігу.
Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцін­них грошей.
Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.
Перетворення грошей у капітал.
Загальна формула руху капіталу
Первісне нагромадження капіталу.
Сутність категорії «капітал».
Капітал
Капітал і робоча сила та її вартість.
Наймана праця і робоча сила як товар.
Властивості товару робоча сила.
Заробітна плата: сутність, форми і системи. Теорії заробітної плати.
Заробітна плата: неокласичний підхід.
Заробітна плата: марксистський підхід.
Основні форми заробітної плати.
Номинальна і реальна заробітна плата.
Мінімальна заробітна плата.
Ринок: суть, функції та умови формування.
Ринок і його сутність.
Попит і пропонування.
Конкуренція та її місце в ринковій економіці.
Конкуренція, ії сутність і функції.
Умови формування та особливості розвитку ринкових відносин в Україні.
Принципи класифікації ринків та їхня структура.
Принципи класифікації ринків.
Ринок предметов споживання.
Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу.
Поняття ринкової інфраструктури.
Основні елементи ринкової інфраструктури.
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин та його роль в економіці. Доходи домогосподарства та їх розподіл.
Сутність домогосподарства.
Функції домогосподарств.
Доходи домогосподарств та їх розподіл.
Трансфертна платежі
Розподіл доходів між домогосподарствами.
Особистий розподіл доходов
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки, форми і види підприємств. Закон України «Про підприємства в Україні».
Сутність, функції і форми підприємства.
Форми і види підприємств.
Класифжащя підприємств за розмірами.
Суть підприємництва та його роль в ринковій економіці. Закон України «Про підприємство».
Сутність підприємництва, його ознаки і функцн.
Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні.
Специфіка підприємництва в аграрній сфері. Рентні відносини і особливості формування доходів в сільському господарстві.
Аграрні відносини.
Диференціальна земельна рента.
Абсолютна земельна рента.
Монопольна земельна рента.
Орендна плата.
Витрати виробництва та їх види.
Сутність витрат виробництва та їх види.
Постійні і змінні витрати.
Прибуток як економічна категорія та фактори, що впливають на норму прибутку.
Сутність прибутку і його структура.
Держава та її економічні функції.
Поняття економічних функцій держави.
Економічні функції держави у розвинутих країнах.
Форми суспільного продукту та методи його обчислення.
Суспільний продукт і його структура.
Методи обчислення сусшльного продукту.
Метод балансу народного господарства (БНГ).
Сучасні форми суспільного продукту.
Економічне відтворення: суть і його види.
Сутність економічного відтворення та його основні елементи.
Види економічного відтворення.
Розширене відтворепня економіки
Тіньовий сектор в економічному відтворенні та його масштаби і особливості в економіці України.
Національне багатство: суть, структура та проблеми розширеного відтворення.
Нематеріальне багатство суспільства
Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.
Моделі розподілу національного доходу.
Споживання: сутність і функції.
Заощадження та його функцн.
Національні заощадження і норма заощаджень.
Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу та необхідність державного регулювання розподілу доходів.
Нормативний метод.
Економічне зростання та його типи і чинники. Економічні цикли.
Зміст і типи економічного зростання.
Рушійні сили економічного зростання (прогресу).
Сутність економічного циклу.
Економічний цикл та його фази.
Передумови (причини) циклу.
Зайнятість робочої сили і ефективність виробництва. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
Сутність зайнятості.
Повна і неповна зайнятість.
Ефективність зайнятості.
Форми зайнятості.
Сутшсть безробіття.
Природне безробіття та його чинники.
Циклічне безробіття.
Соціальні наслідки безробіття.
Фактори та показники розширеного відтворення робочої силиСпецифічність і фази відтворення робочої сили.
Ринок пращ і вщтворення робочоі сили.
Обливості вщтворення робочої сили на сучасному етапі.
Проблеми політики зайнятості в Україні.
Господарський механізм у системі управління економікою та його особливості в умовах ринкової економіки. Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Організаційно-економічні відносини та господарський механізм.
Функції господарського механізму.
Структура господарського механизму.
Основні напрями державного регулювання.
1. Державне програмування економіки.
2. Фіскальна політика
3. Грошово-кредитна політика
4. Інвестиції у виробничу і соціальну інфраструктуру, держав­ ні замовлення (закупівлі).
5. Регулювання грошової маси.
6. Проблема регулювання цін.
7. Державне регулювання інтеграційних процесів.
Проблеми удосконалення мехашзму господарювання в Україні.
Економічна система капіталізму в умовах вільної конкуренції, монополістичного капіталізму, змішаної економічної системи.
Ознаки капіталізму вільної конкуренції.
Капіталістична приватна власність.
Система найманої праці.
Свобода підприємництва і вибору.
Вільна (досконала) конкуренція
Економічна система монополістичного капіталізму
Сутність монополістичного капитализму.
Акціонерні товариства (корпорації).
Сутність і ознаки змішаної економіки
Причини виникнення змішаної економіки.
Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
Взаемодія двох механізмів господарювання.
Ринок у змішаній економіці
Держава у змішаній економіці.
Роль держави в економічній системі сучасного капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності в умовах змішаної економічної системи.
Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
Взаемодія двох механізмів господарювання.
Ринок у змішаній економіці
Держава у змішаній економіці.
Еволющя і перспективи розвитку сучасного капіталізму
Еволюція відносин власності.
Об'ективна необхідність соціальної оріентації.
Історичні перспективи змішаної економіки.
Соціалістична економічна система та механізм її функціонування.
Суперечності одержавленої адміністративно-командної економіки, їх загострення і розпад світової системи соціалізму.
Основш ознаки державного соціалізму.
Механизм функціонування «державного соціалізму»
Планомерна організація суспільного виробництва.
Централізоване управління народним господарством.
Ринок в одержавленій економіці.
Загальна криза державного соціалізму.
Історичні перспективи соціалізму
Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Особливості ринкової трансформації економіки України.
Сутність перехідної економіки.
Риси перехідної економіки.
Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до социально оріентованоі змішаної економіки
Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
Світове господарство: суть, структура та закономірності його розвитку.
Сутність світового господарства та віхи його розвитку.
Після Другої Світової війни почався процес якісної зміни системи
Класифікація груп країн світового господарства.
Світогосподарські зв’язки та форми міжнародних відносин.
Україна і світове господарство.
Економічне зростання і глобальні проблеми, їх суть і класифікація.
Зміст і типи економічного зростання.
Рушійні сили економічного зростання (прогресу).
Класифікащя глобальних проблем.
Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.
Класифікащя глобальних проблем.
Міжнародне співробітництво в розв'язанж глобалышх проблем та розвитку свггогосподарства
Необхідність співробітництва в планетарному масштабі.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 2. Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 3. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 4. Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
 5. Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 6. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 7. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 8. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 10. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -