Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді на іспит з предмету Політекономія

Відповіді на іспит з предмету Політекономія

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ
2.ПЕ, Обєкт, Предмет
3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія*
4.ЕК закони, Принципи Категорії
5. Методи ек досліджень
6. Функції політ економії. *
7. Політ економія та обгрунтування економічної політики.*
8.Виробництво. Фактори В-ва
9. Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.
9. Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.*
10.Ек потреби Суспільства, їх суть Класифікація
11.Корисність продукту.
12.Ек інтерес. Єдність і суперечності в системі інтересів
13.Ек система: її сутність та структурні елементи
14.Продуктивні сили як матреліальна основа політ системи
14. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.*
15. Сусп поділ праці і його роль в розвитку прод сил.*
16. Ек-чні відносини як суспільна форма функціонувння продуктивних сил.*
17. Суть і структура ек відносин
18. Ммеханізм дії і використання економічних законів.*
19. Типи і еволюція економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації ек с-м.
20. Власність як економічна категорія.
21. Структура власності: типи, види, форми.*
22. Відносини власності на фактори вир-ва і хар-р їх поєднання.Права власності
23.Тенденції розвитку відносин власності( структура?)
24.Натуральна( традеційна) форма організації в-ва
25.Товарна форма організації в-ва
26.Товар та його властивості.
27.Вартість(ціність): альтернативні теорії
28.Проста і розвинена форми товарного вир-ва. *
29. Виникнення і еволюція грошових відносин. ?
30. Суть грошей та функції грошей. Альтернати-вні теорії грошей.*
31. Грошовий обіг та його закони.*
32. Сутність витрат в-ва та їх класифікація.
33.Прибуток, його види фактори і функції
34. Норма прибутку і фоктори що на неї впливають
35.Інституціональні основи ринкової економіки.*
36.Ринок: суть, функції, субєкти та обєкти.
37.Інфраструктура ринку.
38. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага
39. Ринкова ціна: механізм формування та функції.*
40. Ек конкуренція: суть, функції та форми.
42.конкуренція і моделі ринків
43. Принципи класифікації ринків
44.Позичковий капітал. Процент та його економічна природа.
45.Банки їх роль та функції. Банківський прибуток.
46. Суть кредиту та його форми.
47. Капітал у сфері торгівлі
48. Фінансово кредитні установи
49. Роль ринкової інфраструктури в регулювані ринкових відносин.
50. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.
51. Підприємництво як субєкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.
52. Кругооборот і оборот капіталу
53. Суть підприємництва, його види та функції.*
54. Роль підприємства і підприємництва в риноковій економіці.
55. Первісне нагромадження капіталу, його собливості в Україні.*
56. Перетворення грошей у капітал. *
57. Характер взаємозв’язку капіталу і найманої праці.*
58. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.*
59. Заробітна плата її теорії.
60. Підприємництво в аграрній сфері.
61. Земельна рента та її форми.
62. Економічного зростання: типи і фактори.
63. НТР та її роль в економічному зростанні.
64. Держава як суб’єкт ек відносин
65. Економічні функції держави.
66. Суспільний продукт: форми та методи обчислення.
67. Суть і види економічного відтворення
68. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.*
69. Національний доход та його концепції
70. Тіньовий сектор в економіці
71. Національне багатство та його структура.
72. Розподільчі відносини.
73. Диференціація доходів населення.
74. Споживання і заощадження.
75. Заощадження та інвестиції.
76. Економічне зростання та ек-чні цикли. Роль циклів: дискусійні проблеми.
77. Ек-чні кризи та їх причини.
78. Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової ек.
79. Безробіття:причини, види, форми.
80. Господарський механізм та його оль у сис-мі регулювання сусп відтворення
81. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.*
82. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
83. Фін с-ма і політика.Фіскальна політика.
84. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.
85. Концентрація і централізація вир-ва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
86. Фінансово-монополістичний капітал та сучасні проблеми його функціонування і розвитку.
87. Змішана економічна ситсема та її структура.
88. Теорія і практика ек системи соціалізму.
89. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної ек-ки: директивне планування та централізоване управління.
90. Зміст перехідної ек-ки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану.
91. Становлення різних форм власності в перехідній економіці.
92. Закономірності та особливості розвитку перехідної економіки
93. Особливості ек відносин при переході до ринкової ек-ки.
94. Особливості ринкової трансформації ек-ки України.
95. Світове господарство: його суть та структура.
96. Міжнар поділ праці. Міжнар ек відносини.
97.Міжнародна економічна інтеграція.
98. Міжнародні валютно-фінансові організації.
99. Необхідність і методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики.
100. Економ азпекти глобальних пробле.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді на іспит з предмету Політекономія

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економічна теорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 4.ЕК закони, Принципи Категорії 54. Економ азпекти глобальних пробле. 11 12 10. Виробництво та його основні фактори. 38. Концентрація і
 • Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Продуктивні сили та виробничі відносини. Діалектика взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин. 2. Економічні категорії та економічні закони. 3. Еволюція товарного виробництва. Властивості
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економтеорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка античного світу Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 2. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 3. Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
 4. Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 5. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 6. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 7. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 8. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 10. Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -