Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Шпаргалка з Політекономії

 
Шпаргалка з Політекономії

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії.
2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами.
3. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політична економія.
4. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів.
5. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
6. Функції політичної економії. Політична економія та обгрунтування економічної політики.
7. Виробництво та його основні фактори. Межа виробничих можливостей.
8. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація.
9. Корисність продукту. Гранична корисність продукту.
10. Економічний інтерес, його об’єкти і функції.
11. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.
12. Економічна система: її сутність та структурні елементи.
13. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.
14. Домогосподарства, підприємства і держава як суб’єкти економічної системи.
15. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.
16. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини.
17. Організаційно-економічні та техніко-економічні відносини.
18. Економічний лад суспільства, його суть та структура.
19. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.
20. Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально – цивілізаційний підходи до типізації суспільства.
21. Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, види, форми.
22. Суб’єкти та об’єкти власності.
23. Відносини власності на засоби виробництва і природні ресурси. Права власності.
24. Власність на засоби виробництва та способи з”єднання факторів виробництва.
25. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі.
26. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки, роль у розвитку суспільства.
27. Товар та його властивості. Суперечності товару.
28. Вартість і ціна: альтернативні теорії.
29.Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.
30. Виникнення і розвиток грошових відносин.
31. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.
32. Грошовий обіг та його закони.
33. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція.
34. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
35. Суть витрат виробництва. Види витрат виробництва.
36. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.
37. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку.
38. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
39. Інституціональні основи ринкової економіки.
40. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.
41. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
42. Ринкова ціна: механізм формування та функції.
43. Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку.
44. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції.
45. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.
46. Конкуренція і моделі ринків.
47. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання.
48. Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.
49. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.
50. Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.
51. Поняття та основні риси інфраструктури ринку.
52. Позичковий капітал. Процент та його економічна природа, межі коливання.
53. Банки, їх роль та функції. Центральні та комерційні банки.
54. Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.
55. Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Торговельний прибуток.
56. Роздрібна та оптова торгівля. Товарні біржі.
57. Роль ринкової інфраструктури врегулювання економічних процесів.
58. Домогосподарства як суб’єкти ринкової економіки.
59. Об’єктивні основи формування доходів населення.
60. Податки і соціальні виплати.
61. Підприємство як суб”єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.
62. Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація і централізація капіталу.
63. Кругообіг капіталу, його сталі та функціональні форми.
64. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал.
65. Суть підприємництва і умови його інування. Види та функції підприємництва.
66. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.
67. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.
68. значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства та підприємництва в риноковій економіці.
69. Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.
70. Перетворення грошей у капітал. Загальна формуда руху капіталу та її суперечності.
71. Капітал і праця. Наймана праця.
72. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
73. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Теорії зарплати.
74. Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата.
75. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу та праці.
76. Відносини власності в с/г.
77. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.
78. Важливу роль відіграє в розвитку с/г аграрна політика.
79. Типи економічного зростання.
80. НТР та її роль в економічному зростанні.
81. Державна політика.
82. Підприємництво в державному секторі.
83. Економічні функції держави.
84. Роль держави в кругообігу продукту
85. суспільний продукт та його форми. Методи обчислення суспільного продукту.
86. Валовий внутрішній продукт, його суть та відтворювальна структура.
87. Чистий національний продукт. Національний дохід. Концепції національного доходу.
88. Продуктивність сусп. Праці
89. Суть і види економічного відтворення: просте та розширене.
90. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.
91 Тіньовий сектор в ек-номц відтворенні.
92. Національне багатство та його структура.
94. Суть розподілу національного доходу.
95. Диференціація доходів населення. Проблема багатих та бідних. Межа бідності; абсолютна і відносна.
93. Економічні функції держави
96.Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення.
97. Роль державного бюджету у перерозподілі національного доходу.
98. споживання і заощадження. Доходи населення та споживання. Схильність до споживання та заощадження.
99. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.
100. Заощадження та інвестиції.
101. Ек-не зростання та ек-ний розвиток
103=102. Економічне зростання та економічні цикли.
104. Економічні кризи та їх причини.
105. Продуктивністьпраці та економічне зростання.
106. Теорії циклів: дискусійні проблеми.
107. Повна зайнятість, виробничий потенціал та ефективність виробництва.
108. Зайнятість та відтворення сукупної робої сили.
109. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.
110. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
111. Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили.
112. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
113. Госп. механізм. Суть та елементи
114. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
115. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
116. Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.
117. Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.
118=120. Економічна система капіталізму вільної конкуренції, суть і основні ознаки.
119. Фактори підвищення прод праці
122. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
123 Фінансово-монополістичний капітал і його суть.
124 Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і державний сектори економіки.
125. Методи державного регулювання змішаної економіки.
126=121. Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.
127. Теорія і практика економічної системи соціалізму.
128. Соціалізм і адміністративно-командна економіка. Державна власність.
129. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування та централізоване управління.
130. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму
131. Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об”єктивні чинники перехідного стану.
132. Державне регулювання щайнятості та його методи.
133. Становлення різних форм власності в перехідній економіці. Роздержавлення та приватизація власності.
134. Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки.
135. Особливості ринкової трансформації економіки України.
136. Світове господарство: його суть та структура.
137. Міжнародний поділ праці й спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.
138. Інтернаціоналізація господарських відносин та продуктивних сил.
139. Транснаціональні корпорації та їх роль в економічному розвитку.
140. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Протекціонізм і вільна торгівля.
141. Сутність та форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія.
142. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
143. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс.
144. Міжнародна міграція робочої сили.
145. Необхідність і методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
146. Причини виникнення та суть глобальних проблем.
147. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.
148. Екологічна криза та форми її прояву.
149. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія.
150. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Шпаргалка з Політекономії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 2. Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 3. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 4. Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 5. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 6. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 7. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 8. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 10. Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -