Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Організація праці менеджера

 
Організація праці менеджера

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем
2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством.
3. Призначення, зміст та вимоги до написання «Характеристики на працівника»
4. Суть, призначення, правила формування та використання номенклатури справ у структурному підрозділі.
5. Встановлення для керівника оптимальної структури витрат робочого часу – основа ліквідації його витрат.
1. Поняття «процесу управління» та сфера його застосування.
2. Правові вимоги до структури і змісту складання та оформлення документів.
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до написання документів з «Планування діяльності»
4. Формування руху потоків документів на підприємстві та їх виконання.
5. Суть, значення і потреба розподілу та кооперації праці управлінського персоналу.
1. Управлінська праця як складова процесу управління підприємством.
2. Поняття та зміст реквізитів офіційних документів.
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до складання «Інструкцій» з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, тощо.
4. Організація системи діловодства та документообороту в структурному підрозділі.
5. Сутність поняття «делегування повноважень».
1. Основні характеристики управлінської праці
2. Суть і зміст реквізитів та реєстраційних шифрів підприємства на документах.
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до складання актів
4. Організація особистого архіву та бази даних керівника
5. Суть, зміст та критерії делегування і розподілу обов’язків, прав (повноважень) та відповідальності управлінського персоналу
1. Об’єкти управлінського впливу.
2. Правила та вимоги застосування ділової письмової мови при складанні документів
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до ведення «Протоколів»
4. Суть, призначення та організація на підприємстві єдиної бази (банку) даних.
5. Критерії розподілу праці та їх характеристика
1. Предмет управлінської праці
2. Правила дотримання адміністративної етики та етикету при складанні документів
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до підготовки «Ухвали», «Постанови», «Рішення» тощо.
4. Організація зберігання документів та порядок їх підготовки і передачі в архів
5. Суть і зміст функціонального розподілу управлінської праці
1. Основні завдання управлінського впливу
2. Вимоги та етапи погодження проекту документу: візування, фірмовий бланк, підпис, печатка, гриф затвердження
3. Методи уніфікації і трафаретизації документів та скорочення часу на їх підготовку
4. Призначення і методи контролю за якістю ведення діловодства та документообороту на підприємстві.
5. Суть і зміст професійного розподілу управлінської праці
1. Кінцевий продукт управлінської праці та діяльності.
2. Види додатків до документів та вимоги до їх складання
3. Технологія обробки вхідних документів.
4. Методи контролю за дотриманням вимог з виконання документів.
5. Сутність і зміст вертикального розподілу управлінської праці за рівнями управління.
1. Критерії якості та ефективності управління
2. Вимоги до оформлення копій документів
3. Призначення та технологія роботи з внутрішніми документами на підприємстві
4. Призначення, види та характеристика технічних засобів групування, збереження і пошуку документів та інформації.
5. Суть і зміст горизонтального розподілу управлінської праці.
1. Зв'язок науки управління з іншими навчальними дисциплінами та галузями знань
2. Класифікація документів за ознаками
3. Призначення, суть, зміст та вимоги до підготовки та відправлення вихідних документів
4. Шляхи автоматизації процесів діловодства та документообороту на підприємстві
5. Фактори, котрі перешкоджають активному делегуванню повноважень управлінському персоналу
1. Сутність і зміст поняття «інформація».
2. Класифікація документів за видами.
3. Види та характеристика технічних засобів аудіо-теле-радіозв_язку для прийому-передачі інформації.
4. Призначення та роль секретаря-реферанта
5. Функції і напрямки діяльностікерівника, які не підлягають делегуванню підлеглим.
1. Вимоги до інформації та система контролю її достовірності
2. Види і призначення обліково-фінансових документів
3. Види та характеристика технічних засобів обробки інформації та її документування: складання, обчислення, виготовлення, копіювання, множення та ін
4. Основні напрямки та методи вдосконалення і оптимізації діловодства та документообороту на підприємстві
5. Переваги та недоліки делегування повноважень
1. Поняття і структура інформаційного забезпечення процесу управління підприємством
2. Види і призначення довідково-інформаційних документів
3. Види та характеристика технічних засобів для використання креслярських робіт
4. Особливості часу, як головного ресурсу в процесі управління
5. Суть, потреба і значення кооперації управлінської праці.
1. Види та характеристика потоків інформації на підприємстві.
2. Види і призначення організаційно-розпорядчих документів.
3. Види та характеристика засобів наочного відображення інформації.
4. Основні причини непродуктивних витрат робочого часу управлінським персоналом.
5. Способи підвищення освітньо-професійного рівня управлінського персоналу.
1. Поняття та характеристика вхідної, внутрішньої та вихідної інформації.
2. Структура розділів статуту підприємства та їх зміст.
3. Види та характеристика технічних засобів знищення документів.
4. Суть і значення обліку та аналізу робочого часу управлінського персоналу.
5. Методи формування в трудовому колективі атмосфери взаємодії та взаємодопомоги.
1. Джерела утворення вхідної інформації
2. Структура розділів «Положення про структурний підрозділ» та їх зміст.
3. Види та характеристика технічних засобів передачі інформації та документів.
4. Суть, роль та об’єктивна потреба в нормуванні управлінської праці та виробленні норм часу.
5. Шляхи підвищення стимулювання персоналу до підвищення якості і ефективності праці.
1. Джерела утворення вихідної інформації та організація і контроль її передачі.
2. Структура розділів «Посадові інструкції управлінського працівника» та їх зміст.
3. Сутність і зміст поняття «управлінська документація». Її види.
4. Завдання науково-обгрунтованих норм управлінської праці та вимоги до тих.
5. Стимулювання праці персоналу через оплату праці.
1. Методи оптимізації потоків інформації в процесі управління підприємством.
2. Призначення, суть та зміст вимоги до написання «Заяви».
3. Сутність і зміст поняття «діловодство на підприємстві».
4. Види нори управлінської праці.
5. Стимулювання праці персоналу через порядок дисципліну і справедливість.
1. Суть і зміст координації керівником інформаційних потоків.
2. Призначення, суть, зміст та вимоги до складання ділових листів.
3. Суть, поняття та форми організації діловодства на підприємстві
4. Суть і значення норми виробітку та її застосування в процесі управління.
5. Зміст, значення і вплив обґрунтованості «Положення про оплату праці» на ефективність роботи управлінського персоналу.
1. Критерії встановлення періодичності прийому – передачі інформації та методи їх контролю.
2. Призначення, суть , зміст та вимоги до складання «Довідки».
3. Етапи повного технологічного циклу процесу діловодства на підприємстві.
4. Суть і значення норми керованості та її застосування в процесі управління.
5. Недоліки і переваги децентралізації повноважень.
1. Види носіїв інформації та характеристика їх ефективності.
2. Призначення, суть, зміст та вимоги до складання «Доповідної записки».
3. Основні вимоги і правила раціональної організації документообороту на підприємстві.
4. Суть і значення норми обслуговування та її застосування в процесі управління.
5. Недоліки і переваги централізації повноважень.
1. Суть і зміст поняття «документ».
2. Призначення, суть, зміст та вимоги до складання «Пояснювальної записки»
3. Фактори, які впливають на успішність роботи управлінського персоналу з документами.
4. Методи обліку і аналізу використання робочого часу управлінським персоналом та нормування його праці.
5. Критерії врівноваження централізації і децентралізації повноважень.
1. Нормативно-правові акти: державні, галузеві, підприємства, і підрозділу, котрі регламентують вимоги до складання документів та ведення діловодства і документообороту на підприємстві.
2. Призначення, суть, зміст та вимоги до написання «Наказу».
3. Призначення та порядок складання технологічної карти документу.
4. Суть і значення методу хронометражного вимірювання витрат робочого часу управлінським персоналом.
5. Призначення, зміст і структура «Штатного розкладу».
1. Суть, поняття та організація процесу документування управлінської інформації.
2. Призначення, суть, зміст та вимоги до написання «Розпорядження».
3. Необхідність поділу документів на групи.
4. Суть і значення вимірювання витрат робочого часу управлінського персоналу методом фотографії.
5. Критерії оцінки рівня організації управлінської праці структурного підрозділу та підприємства.
1. Суть і призначення документів в процесі управління.
2. Види, призначення, зміст та вимоги до оформлення документів з особового складу підприємства.
3. Суть, призначення, правила формування та використання номенклатури справ на підприємстві.
4. Методи скорочення непродуктивних витрат робочого часу управлінського персоналу.
5. Механізми життєдіяльності природних та штучних (людських) систем.
1. Суть і значення наукової організації праці (НОП) управлінського персоналу
2. Суть і характеристика основних вимог до якостей сучасного менеджера: фізіологічних, психічних, психологічних, професійних, організаторських, ділових, творчих.
3. Характеристика якості менеджера - «Стати над собою директором та вміння керувати самим собою».
4. Правила та вимоги до підготовки публічних виступів менеджера.
5. Суть і призначення ділових бесід та технологія їх підготовки, організації і проведення.
1. Основні завдання НОП
2. Суть, зміст і характеристика основних складових елементівіміджу (репутації, авторитету) менеджера.
3. Види цілей та вимоги, критерії і технології їх формування менеджером.
4. Види та характеристика публічних виступів менеджера.
5. Суть, зміст і ціль проведення ділових переговорів, їх класифікація та етапи, методи і технологія їх підготовки, організації і успішного проведення.
1. Суть і зміст економічних завдань НОП
2. Критерії оцінки компетентності та роль тестових методів в доборі менеджерів.
3. Як уникати «конфлікту цілей».
4. Вимоги до змісту публічної доповіді менеджера та правила ефективного її виголошення і контакту з аудиторією.
5. Правила управління потоками відвідувачів та їх прийому менеджером.
1. Суть і зміст соціальних завдань НОП
2. Види ресурсів, якими наділяється менеджер для виконання своїх обов'язків та шляхи їх оптимального використання.
3. Процес розробки плану досягнення цілей.
4. Види і класифікація ділових нарад та їх суть, зміст і призначення.
5. Робота менеджера з незапланованими відвідувачами.
1. Суть і зміст психофізіологічних завдань НОП
2. Кінцеві продукти діяльності менеджера, їх характеристика та критерії оцінки.
3. Роль, значення і практична потреба планування роботи менеджера.
4. Етапи планування, підготовки, організації та проведення ділової наради на підприємстві.
1. Суть і зміст техніко-технологічних завдань НОП
2. Головні ролі (функції), які виконує менеджер, їх суть, зміст та характеристика.
3. Види планів роботи менеджера та їх часові інтервали.
4. Суть, зміст і технологія проведення наради методом «мозкової атаки».
5. Правила поведінки менеджера при неможливості задовольнити прохання відвідувача.
1. Основні принципи НОП
2. Суть, зміст і характеристика міжособистісних ролей менеджера.
3. Вимоги та правила планування робочого дня менеджера: початку, ходу, завершення.
4. Суть, зміст і технологія проведення «наради без наради».
5. Шляхи підвищення оперативності, ефективності і культури управління підприємством.
1. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
2. Суть, зміст і характеристика інформаційних ролей менеджера.
3. Методи планування роботи менеджера.
4. Етапи планування, підготовки, організації та проведення засідань.
5. Складові елементи іміджу керівника.
1. Характеристика впливу виробничого середовища та умов праці на розумову і фізичну працездатність управлінського персоналу.
2. Суть, зміст і характеристика ролей менеджера з прийняття ним управлінських рішень.
3. Етапи, стадії та логічна послідовність складання плану роботи менеджера.
4. Етапи планування, підготовки, організації та проведення зборів.
5. Поняття, суть і зміст «духовності» керівника.
1. Антропометричні та ергономічні вимоги до облаштування робочих місць управлінського персоналу засобами (меблями, зв'язком, освітленням, інше).
2. Суть і характеристика основних категорій менеджерів за рівнями управління та розподілу між ними стратегічних, тактичних і оперативних задач.
3. Особливості складання оперативного плану робочого дня менеджера.
4. Методи підготовки,організації проведення аудіотеленарад -зборів, - засідань,- конференцій та їх ефективність.
5. Поняття, суть і зміст «професійного рівня» керівника.
1. Характеристика впливу інтер'єру, дизайну, оформлення приміщення та робочих місць на продуктивність праці управлінського персоналу.
2.Зміст і характеристика задач менеджерів вищого рівня.
3. Характеристика технічних засобів, інструментів та приладів для планування роботи менеджера.
1. Вплив ергономічності офісного обладнання на якість та ефективність роботи управлінського персоналу.
2. Зміст і характеристика задач менеджерів середнього рівня.
3. На яку частину робочого дня планувати найбільш важливі, складні та неприємні справи і чому?
4. Підготовка,організація і технологія проведення дискусій.
5. Презентабельність зовнішнього вигляду керівника.
1. Суть, значення і вплив режиму праці та відпочинку на ефективність роботи управлінського персоналу.
2. Зміст і характеристика задач менеджерів низового рівня.
3. Дії менеджера в результаті невиконання ним справ денного плану.
5. Мистецтво ділових стосунків та поведінки керівника.
1. Значення стандартів, типових проектів, норм, нормативів та інших в організації НОП управлінського персоналу.
2. Залежність пріоритету особистих, професійних і ділових якостей менеджера від рівня посади, яку він займає
3. Критерії визначення менеджером пріоритетності виконання завдань.
4. Позитивні і негативні сторони проведення ділових нарад, зборів і засідань.
5. Суть і значення наукової організації праці (НОП) управлінського персоналу
1. Основні вимоги до оптимальної організації робочого місця менеджера.
2. Типиі характеристика “проблемних” менеджерських стилів управління
3. Правила та технології взаємодії менеджера із секретарем - референтом та канцелярією.
4. Шляхи скорочення витрат робочого часу на проведення ділових нарад, зборів і засідань,та підвищення їх ефективності.
5. Основні завдання НОП
1. Суть і зміст паспорта робочого місця менеджера.
2. Критерії ув'язки оплати праці менеджера з якістю і ефективністю його роботи та рівнем рентабельності і фінансової стабільності підприємства.
3. Способи віддачі менеджером вказівок і розпоряджень персоналу.
4. Місце і роль ділових контактів в роботі менеджера.
5. Суть і зміст економічних завдань НОП
1. Вимоги типових проектів до організації робочих місць менеджерів.
2. Вплив темпераменту та стилю керівництва менеджера на якість і ефективність його праці.
3. Організація менеджером ефективної системи контролю виконання завдань підлеглими та зворотного зв'язку із зовнішнього середовища.
4. Види ділових контактів менеджера.
5. Суть і зміст соціальних завдань НОП
1. Фактори, які впливають на планування і розміщення сусідства кабінетів в адміністративно-управлінській будівлі.
2. Зміст і характеристика моделей поведінки менеджера.
3. Методи підтримання в трудовому колективі дисципліни: трудової, виконавчої, технологічної.
4. Типи комунікативної поведінки менеджера.
5. Суть і зміст психофізіологічних завдань НОП
1. Характеристика функціональних зон робочого місця менеджера.
2. Вимоги до раціональної організації праці менеджера.
3. Критерії га характеристика права управлінського працівника на ризик і помилку.
4. Суть і зміст ділової субординації менеджера.
5. Суть і зміст техніко-технологічних завдань НОП
1. Вимоги до планування приміщень для управлінського персоналу.
2. Поняття, суть і зміст впорядкованої особистої праці та комфорту робочого місця менеджера.
3. Суть, значення та сфери практичного застосування диспетчеризації в процесах управління підприємством.
4. Вимоги до культури і етики ділових контактів менеджера:вітання, представлення особи, спілкування, дискусії, переговорів, ділових бесід і.т.
5. Основні принципи НОП
1. Вимоги до планування робочого місця менеджера.
2. Методи оптимізації менеджером використання свого робочого часу.
3. Суть і зміст поняття «мистецтво управління».
4. Методи очищення менеджером себе від зустрічі з небажаними особами та від небажаних телефонних дзвінків.
5. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
1. Організація робочого місця менеджера.
2. Методи самоконтролю та самооцінки своєї праці менеджером.
3. Критерії і методи оцінки ефективності роботи менеджера.
4. Роль і значення міміки, жестів, поз та інших дій співрозмовника і врахування їх менеджером під час ділових контактів з ним.
5. Характеристика впливу виробничого середовища та умов праці на розумову і фізичну працездатність управлінського персоналу.
1. Організація автоматизованого робочого місця (АРМ).
2. Види самоосвіти та самовдосконалення менеджером свого професійного рівня.
3. Суть, зміст і призначення колективних форм управління; виробничих нарад, зборів, засідань, інше.
4. Правила, структура та оптимізація ведення менеджером телефонних розмов.
5. Антропометричні та ергономічні вимоги до облаштування робочих місць управлінського персоналу засобами (меблями, зв'язком, освітленням, інше).
1. Види і характеристика технічних засобів, котрі застосовуються в роботі керівника.
2. Методи підтримання та релаксації менеджером високого рівня своєї розумової і фізичної працездатності.
3. Критерії і вимоги до планування періодичності проведення виробничих нарад, зборів, засідань, інше.
4. Правила спілкування менеджера зі своїми підлеглими.
5. Характеристика впливу інтер'єру, дизайну, оформлення приміщення та робочих місць на продуктивність праці управлінського персоналу.
1. Суть, зміст і відмінності понять «лідер» і «менеджер».
2. Пріоритети місця та важливості відпочинку, роботи, сім'ї, спорту, хобі та інших занять в житті менеджера.
3. Рекомендовані регламенти часу, етапи та порядок організації і проведення виробничих нарад, зборів, засідань, інше.
5. Вплив ергономічності офісного обладнання на якість та ефективність роботи управлінського персоналу.

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Організація праці менеджера

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Организация труда менеджера:

 1. Організація праці менеджера
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Украина | docx | 0.03 Мб
 2. Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
 3. Шпаргалка - Организация труда менеджера
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.16 Мб
 4. Организация работы менеджера
  | Лекция | | docx | 0.52 Мб
 5. Самоменеджмент. Лекция
  | Лекция | | docx | 0.63 Мб