Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності

 

Бандурка О. М.

Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності

монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.

Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

У монографії викладається теорія і практика оперативно-розшукової діяльності, що ув’язана з практичними діями оперативних підрозділів з орієнтуванням на сучасне оперативно-розшукове законодавство та новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який набуває чинності з 19 листопада 2012 року. Книга, яка пропонується читачеві, є фактично першою спробою дати коментар застосування нового законодавства у сфері кримінально-процесуального права у поєднанні з ОРД. У роботі детально досліджуються стадії оперативно-розшукового процесу, підкреслюються особливості і специфіка оперативних заходів, завдання та принципи діяльності окремих оперативних підрозділів.
Книга буде корисною практичним працівникам органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції та інших правоохоронних служб, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю та, крім того, курсантам, студентам та слухачам вищих навчальних закладів правоохоронної галузі

Содержание

Слово до читача
Глава I Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
1.1. Розшукова діяльність античних часів
1.2. Розшукова діяльність в Київській Русі
1.3. Розшукова діяльність на території України в XIV- XVIII ст.
1.4. Організація поліцейського апарату та агентурно-оперативної роботи в XIX - на початку XX ст.
1.5. Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919 pp.
1.6. Оперативно-розшукова діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці
1.7. Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності карного розшуку УРСР
Глава II Завдання та поняття оперативно - розшукової діяльності
2.1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності
Глава III Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні
3.1. Конституційні основи оперативно-розшукової діяльності
3.2. Оперативно-розшукове законодавство України - правова база оперативно- розшукової діяльності
3.3. Підзаконне нормативно-правове регулювання оперативно- розшукової діяльності
3.4. Європейське співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності
3.5.Правове регулювання діяльності правоохоронних органів України з питань боротьби з міжнародною злочинністю
Глава IV Принципи оперативно-розшукової діяльності
4.1. Загально-правові принципи оперативно - розшукової діяльності
4.2. Г алузеві принципи оперативно - розшукової діяльності
5.1. Поняття, види і загальні ознаки оперативних підрозділів
5.2. Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів
Глава VI Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
Загальна характеристика
Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру — як підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності
Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли
Запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб
Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави
Глава VII Обов’язки оперативних підрозділів
Загальні обов'язки та специфічні обов'язки окремих оперативних підрозділів
Виконання оперативними підрозділами письмових доручень і запитів
Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав
Інформування органів державної влади
7.5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
7.6. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів
Глава VIII Права оперативних підрозділів та характеристика окремих оперативно- розшукових заходів
Загальна характеристика повноважень оперативних підрозділів
Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Характеристика окремих оперативно-розшукових заходів
8.3.1. Опитування осіб за їх згодою, отримання добровільної допомоги
8.3.2. Контрольована поставка та контрольована і оперативна закупка
Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності
8.3.4. Витребування, збирання та вивчення необхідних документів, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій
Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав
Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність
Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину
Проникнення в злочинну групу
Зняття інформації з каналів зв’язку
Оперативний контроль телеграфно-поштових відправлень
Спостереження за особою, річчю або місцем та аудіо-, відеоконтроль місця
Гласні і негласні штатні та позаштатні працівники оперативних підрозділів
Використання конфіденційного співробітництва
Отримання від юридичних та фізичних осіб інформації про злочин
Використання за згодою службових приміщень, транспортних засобів, житла, інших приміщень і майна юридичних і фізичних осіб.
Аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних та електронних інформаційних мереж та встановлення місця радіоелектронного засобу
Створення і застосування оперативними підрозділами автоматизованих інформаційних систем
Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї
Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів [81]
Глава IX 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності
Загальні положення
Контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності
Поновлення матеріальних і моральних збитків
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності
10.2. Використання оперативної інформації для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь
Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб - учасників кримінального судочинства
Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів
Глава XI Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності
Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативними підрозділом
Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом
Обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян
Забезпечення правового захисту осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
Соціальний захист осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно - розшукової діяльності
Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності
Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
Глава XIV Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації
Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
Використання оперативної інформації
Інформаційно-аналітичні системи
Глава XV Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
Загальна характеристика
Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності
Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником
Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями
Висновки
Список рекомендованої літератури

Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності

релевантные научные источники:
 • Программно-целевой принцип в теории и практике управления областной образовательной системой
  Репин Сергей Арсеньевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Челябинск - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 17.44 Мб
  13 00.01 - общая педагогика. Актуальность. Тенденции демократизации в обществе приводят к повышению роли личности в управлении образованием. В центр управления стали ставиться человеческие
 • Обеспечение конкурентоспособности высшего учебного заведения на региональном рынке образовательных услуг: теория и практика
  Романова Ирина Борисовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Ульяновск - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 7.87 Мб
  Специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Актуальность темы исследования. Высшее образование в России как специфическая отрасль всего
 • Гражданско-правовое положение паевых инвестиционных фондов (вопросы теории и практики)
  Иванова Екатерина Валентиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 3.95 Мб
  Специальность 12.00.03 - Гражданское право; семейное право; предпринимательское право; международное частное право Актуальность темы. Выходу российской экономики из инвестиционного кризиса на
 • Теория и практика конвергенции учета
  Владимирец Анастасия Анатольевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.76 Мб
  Специальность 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика» Актуальность темы исследования. Становление рыночных отношений в России, увеличение партнерских отношении с другими странами, организация
 • Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины: теория и практика правоприменения
  Альбиков Илдар Ростямович | ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2 Мб
  Специальность 12.00.03 -гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА В
 • Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики
  Тасаков Владимир Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Чебоксары - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
  12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Оглавление ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ СМЯГЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
 • Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)
  Бабаян Сергей Львович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
  Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Раздел I. Теория и правовая природа поощрительных институтов Глава 1. Понятие, содержание и

Другие источники по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность:

 1. Приграничное сотрудничество территориальных органов мвд россии с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативнорозыскной деятельности
  Ондар Алдын-Херел Эзир-оолович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.22 Мб
 2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности
  Шатохин Иван Дмитриевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 3. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: теоретико-прикладные и законодательные аспекты
  Шкабин Геннадий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.52 Мб
 4. Понятие и виды ОРМ
  Новикова М.Е. | | Автореферат диссертации | 2018 | docx | 0.05 Мб
 5. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики
  Потапов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Взаимодействие следователей и органов дознания
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції
  І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко | навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с. | Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб
 10. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-западного федерального округа РФ)
  Родичев Максим Леонидович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 11. Оперативно-разыскное обеспечение противодействия коррупции в пограничных органах ФСБ России
  Сколотнев Максим Александрович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Люберцы - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 12. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
  Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. | навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ: РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка, 2014. - 416 с. | Учебное пособие | 2014 | Украина | docx/pdf | 9.6 Мб
 13. Оперативно-розшукова діяльність
  Є. М. Моісеєв, О.М. Джужа | Навч. посіб. / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність, 2009. -310с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx/pdf | 4.06 Мб
 14. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение)
  Дидоренко Э.А., и др. | Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы, 2007. - 264 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 0.5 Мб
 15. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов
  Ястребова Татьяна Ивановна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 16. Раскрытие и расследование фактов взяточничества c использованием результатов оперативно-розыскной деятельности
  Машков Сергей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 17. Основи оперативно-розшукової діяльності
  С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др. | навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с. | Учебное пособие | | Украина | docx | 2.08 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -