Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції

І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко

Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції

навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.

Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВикладено сутність, правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів під час провадження у межах оперативно- розшукових справ та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження. Окремий розділ присвячено контролю за законністю під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Посібник є виданням, у якому враховано зміни у чинному законодавстві, відповідає програмам дисциплін «Оперативно- розшукова діяльність», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Негласні слідчі (розшукові) дії», що викладаються студентам юридичних спеціальностей та курсантам ВНЗ МВС України та інших правоохоронних органів.
Для курсантів та слухачів навчальних закладів правоохоронних органів, студентів юридичних спеціальностей інших вищих навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів та науковців.

Содержание

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1 ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІ
1.1. ПОНЯТТЯ МЕТА ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1.2.ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА
ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ СПРАВАМИ
Розділ 2 ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ У МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ СПРАВ
2.1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ АБО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ АБО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА
2.4. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
Розділ 3 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
3.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
Розділ 4 КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НСРД ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.2. ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
4.3. СУДОВИЙ контроль за оперативно- розшуковою діяльністю
ЗМІСТ АЛГОРИТМУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО СУДДІ під час надання ухвали на здійснення спостереження за особою
АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО СУДДІ
Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНІ та психологічні засади ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРА- ТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ПІСЛЯМОВА
Рекомендована література нормативна:

Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПравові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції

релевантные научные источники:
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Правова робота в організаціях і установах
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Предмет, система, завдання, джерела курсу 'Правова робота в організаціях і установах" Поняття правової роботи та юридичної служби. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби. Поняття та види
 • Організація обліку, контролю й аналізу
  Фаріон І.Д., Перевозова І.В. | Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб
  Вступ 3 Тема 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Організаційні передумови створення підприємства . 5 1.2. Порядок реєстрації підприємства 18 Контрольні вправи до теми 1 . 27 Тема 2.
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Специфіка управлінської діяльності 2. Ролі та функції менеджера. Вимоги до сучасного менеджера Зміст та завдання наукової організації праці. Принципи наукової організації праці. Розпорядча
 • Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917)
  Балух Валерій Сергійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.18 Мб
  Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І Передумови створення та організаційно-нормативне забезпечення діяльності
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Характеристика основних функцій менеджменту. Види управлінських посад в організації, їх характеристика та сучасні приклади. Специфічні особливості роботи менеджера в організації. Вимоги до менеджерів
 • Питання на іспит з дисципліни Теорія держави і права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук. § 2. Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві. § 3. Виникнення (походження) держави. § 4. Поняття
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Відповіді до державного іспиту по предмету Організація торгівлі
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.02 Мб
  Формування асортименту товарів та визначення попиту населення на роздрібних торгівельних підприємствах. Загальні правила розміщення та викладки товарів у торговельному залі. Мерчендайзинг. Основний

Другие источники по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность:

 1. Приграничное сотрудничество территориальных органов мвд россии с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативнорозыскной деятельности
  Ондар Алдын-Херел Эзир-оолович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.22 Мб
 2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности
  Шатохин Иван Дмитриевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 3. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: теоретико-прикладные и законодательные аспекты
  Шкабин Геннадий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.52 Мб
 4. Понятие и виды ОРМ
  Новикова М.Е. | | Автореферат диссертации | 2018 | docx | 0.05 Мб
 5. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики
  Потапов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Взаимодействие следователей и органов дознания
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-западного федерального округа РФ)
  Родичев Максим Леонидович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 10. Оперативно-разыскное обеспечение противодействия коррупции в пограничных органах ФСБ России
  Сколотнев Максим Александрович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Люберцы - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 11. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
  Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. | навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ: РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка, 2014. - 416 с. | Учебное пособие | 2014 | Украина | docx/pdf | 9.6 Мб
 12. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
  Бандурка О. М. | монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. | Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб
 13. Оперативно-розшукова діяльність
  Є. М. Моісеєв, О.М. Джужа | Навч. посіб. / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність, 2009. -310с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx/pdf | 4.06 Мб
 14. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение)
  Дидоренко Э.А., и др. | Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы, 2007. - 264 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 0.5 Мб
 15. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов
  Ястребова Татьяна Ивановна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 16. Раскрытие и расследование фактов взяточничества c использованием результатов оперативно-розыскной деятельности
  Машков Сергей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 17. Основи оперативно-розшукової діяльності
  С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др. | навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с. | Учебное пособие | | Украина | docx | 2.08 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -