Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ

 

Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш.

Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ

навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ: РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка, 2014. - 416 с.

Учебное пособие | 2014 | Украина | docx/pdf | 9.6 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

У навчально-практичному посібникові розкриваються процесуальні основи, форми та організаційно-тактичні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх інформаціїїно-аналіттинсго забезпечення, а також способів використання їх результатів у кримінальному' провадженні.
Призначений дчя курсантів, студентів і слухачів вищих навчачьних закладів України юридичного профілю, викладачів, а також дчя счідчих і практичних працівників оперативних підрседщів органів внутрішніх справ.

Содержание

Зміст
Передмова
Процесуалізація та трансформація заходів І засобів оперативно-розшукової діяльності в негласні слідчі (розшукові) дії: історично-правовий огляд
Пізнання як визначальна властивість оперативно-розшукової діяльності
Негласні слідчі (розшукові) дії, їх кримінальний процесуальний статус і місце в ряду інших слідчих (розшукових) дій, а також відмінність від заходів і засобів ОРД
Загальноправова характеристика та визначальні процесуальні основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Поняття, правова сутність, різновиди негласних слідчих (розшукових) дій
Основні особливості нормативно-правової регламентації проведення окремих різновидів негласних слідчих (розшукових)
Забезпечення оперативними підрозділами досудового розслідування доказовою Інформацією: форми, нормативно-правові засади
Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
3.2. Діяльність оперативних підрозділів OBC щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією після початку кримінального провадження
Загальні методичні й організаційно-тактичні передумови проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні
Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення негласних слідчих (розшуковнх) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
Особливості засобів, методів, способів проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
Використання спеціальних знань при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
Використання в кримінальному провадженні результатів,отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Розділ 11 Психологія проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Психологічні особливостіпроведення окремих негласних слідчих ('розшукових) дій у досудовому слідств/.
Пізнання та вирішення конфліктів у кримінальному провадженні
Структура та різновиди конфліктів у злочинних групах
Додатки

Учебное пособие | 2014 | Украина | docx/pdf | 9.6 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ

релевантные научные источники:
 • Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.)
  Цвєткова Юліанна Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2003 | Диссертация | 2003 | Украина | doc/rtf | 0.22 Мб
  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. Кожна держава, що бажає мати гідну, цивілізовану та заможну долю у майбутньому, повинна вшановувати

Другие источники по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность:

 1. Приграничное сотрудничество территориальных органов мвд россии с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативнорозыскной деятельности
  Ондар Алдын-Херел Эзир-оолович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.22 Мб
 2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности
  Шатохин Иван Дмитриевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 3. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: теоретико-прикладные и законодательные аспекты
  Шкабин Геннадий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.52 Мб
 4. Понятие и виды ОРМ
  Новикова М.Е. | | Автореферат диссертации | 2018 | docx | 0.05 Мб
 5. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики
  Потапов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Взаимодействие следователей и органов дознания
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції
  І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко | навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с. | Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб
 10. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-западного федерального округа РФ)
  Родичев Максим Леонидович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 11. Оперативно-разыскное обеспечение противодействия коррупции в пограничных органах ФСБ России
  Сколотнев Максим Александрович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Люберцы - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 12. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
  Бандурка О. М. | монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. | Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб
 13. Оперативно-розшукова діяльність
  Є. М. Моісеєв, О.М. Джужа | Навч. посіб. / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність, 2009. -310с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx/pdf | 4.06 Мб
 14. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение)
  Дидоренко Э.А., и др. | Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы, 2007. - 264 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 0.5 Мб
 15. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов
  Ястребова Татьяна Ивановна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 16. Раскрытие и расследование фактов взяточничества c использованием результатов оперативно-розыскной деятельности
  Машков Сергей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 17. Основи оперативно-розшукової діяльності
  С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др. | навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с. | Учебное пособие | | Украина | docx | 2.08 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -