Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Питання та відповіді на іспит - Економічна історія

Питання та відповіді на іспит - Економічна історія

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ГОСПОДАРСЬКI ФОРМИ ЕКОНОМIКИ СТАРОДАВНЬОГО СВIТУ
ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПАДУРЮВАННЯ
МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРIОД СВIТОВОЇ ЕКОНОМIКИ
ЕПОХА ПЕРЕХОДУ ДО IНДУСТРIАЛЬНОГО СУСПIЛЬСТВА (КIНЕЦЬ 18СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА 19 СТ.)
ГОСПОДАРСТВО ПРОВIДНИХ КРАЇН СВIТУ В МIЖВОЄННИЙ ПЕРIОД ТА ПIСЛЯ ДРУГОВОЇ СВIТОВОЇ
1.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
2.Схiдне рабство (Єгипет,Межирiччя)
3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
4.Особливостi схiдного рабства
5.Господарство Стародавньої Грецiї
6. Античний Рим: економiчнi причини розквiту i занепаду
7.Господарство скiфiв, грецьких i римських колонiй Пiвнiчного Причорномор'я
8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
9. Форми землеволодiння та соц. – екон. вiдносини в епоху Середньовiччя.
10.Органiзацiя життя середньовiчнього мiста.
11. Внутрiшня i зовнiшня торгiвля та фiнанси в Середньовiччi.
12.Землеволодiння i сеньйорiально-селянськi вiдносини
13.Агрокультура i сiльськогосподарська технiка
14.Середньовiчне мiсто, розвиток ремесла
15. Торгiвля. Кредит. Фiнанси
16. Наукові та технологічні досягнення 16-18 ст. у Західній Європі
17. Найважливіша геогерафічні відкриття
18. Первісне нагромадження капіталу, його джелера, методи та результати. Мануфактура
19. Фінінси та грошовий обіг, кредит.
20.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи
21.Промисловий переворот
22.Промисловий переворот
23.Індустріалізація
24. НТР
25.Економiка Англiї на рубежi XIX - XX ст.
26. Францiя на рубежi XIX - XX столiть
27. Об'єднання нiмецьких земель
28. Перетворення США у провiдну iндустрiальну державу свiту
29. Економiчнi наслiдки Першої свiтової вiйни для США, Англiї, Францiї, Нiмеччини та їх роль у повоєнному розвитку європейських країн
30. Свiтова економiчна криза
31. Економiчнi наслiдки вiйни для свiтової економiки
32. План Маршалла
33.Друга світова війна (1939—1945 pp.)
34. Формування трьох центрiв свiтового капiталiзму. США, Японiя, ФРН - новi економiчнi лiдери
35. Після другої світової війни
36.Індустріальний розвиток аграрно-сировинних країн протягом 50—60-х років XX ст.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПитання та відповіді на іспит - Економічна історія

релевантные научные источники:
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Відповіді на запитання до іспиту з Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.32 Мб
  1. Світогляд та його історичні форми. Структура світогляду. Світогляд і філософія. 2. Предмет філософії. Основні функції філософії. 3. Становлення філософського знання. Передфілософія Індії. 4.
 • Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1.Світогляд. його структура та роль в житті людини. 2. Особливості міфологічного світогляду 3.Релігійний світогляд 4.Філософія як теоретична форма світогляду 5. Основне питання філософії 6.
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного
 • 93 відповіді з Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.27 Мб
  1. Філософія як світогляд. Предмет філософії. 2. Філософія в системі духовної культури людства. Філософія як самосвідомість епохи. 3. Походження філософії. Проблемність цього питання з
 • Філософія. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
  Філософське мислення та його специфіка. Своєрідність предмету філософії Історичні форми постановки основного питання філософії. Співвідношення філософських, загальнонаукових і спец-наук. методів.
 • Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії. 2. Філософське мислення та його специфіка 3. Своєрідність предмету філософії. 4. Історичні форми постановки основного питання філософії. 5. Структура
 • Відповіді до іспиту з предмету - Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії 2. Філософське мислення та його специфіка. 3. Своєрідність предмету філософії 4. Історичні форми постановки основного питання філософії. 5. Будова системи
 • Відповіді до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.44 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії. 2. Світогляд як поліструктурне утворення. 3. Предмет філософії. 4. Історичність основного питання філософії. 5. Структура філософського знання. 6. Поняття

Другие источники по дисциплине История экономических учений, история экономики:

 1. История экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Кандидатский минимум по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 3. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 4. Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
 5. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 6. Ответы по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 7. Экономическая история России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 8. Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 9. Вопросы - ответы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 10. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 11. Ответы по предмету История экономических учений РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 14. Ответы к экзамену по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 15. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
 17. Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
 18. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -