Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Історія економіки та економічно думки

Історія економіки та економічно думки

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки.
2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні типи.
4.Порівняйте історичні типи господарських систем за критеріями: назва типу, рівень розвитку, мета виробництва господарських одиниць, суспільний поділ праці, історична форма власності.
5.Розкрийте суть та значення системно-синергетичного підходу у дослідженні суспільства. Охарактеризуйте положення цивілізаційної парадигми.
6.Порівняйте положення формаційної та цивілізаційної парадигм у дослідженні суспільства.
7. Охарактеризуйте суспільний поділ праці як фактор розвитку господарської системи: суть, етапи, функціональна диференціація суспільства.
8.Охарактеризуйте власність на ресурси як фактор розвитку господарської системи: суть, етапи, соціальна диференціація суспільства.
9.Розкрийте методи аналізу наукового рівня економічних знань дослідження історичного розвитку господарської системи.
10.Порівняйте критерії та етапи періодизації історичного розвитку господарської системи, розроблені С. Десницьким, Ф. Лістом, Б. Гільдебрантом, Д. Беллом, Е. Тоффлером.
11.Охарактеризуйте особливості привласнювального та виробничо-відтворювального типів господарств.
12.Розкрийте зміст «неолітичної революції». Визначте її вплив на розвиток первісного суспільства.
13. Охарактеризуйте общину, як історичну форму господарських одиниць та її соціально-економічну роль в первісному суспільстві.
14. Охарактеризуйте фактори розвитку та вкажіть причини занепаду господарства суспільства трипільської культури.
15. Дайте характеристику господарській сфері суспільства Месопотамської цивілізації. Окресліть закони Хаммурапі про явища і процеси господарського життя.
16. Господарська сфера суспільства Давнього Єгипту. Особливості пам’яток економічної думки.
17. Порівняйте характерні риси господарств Месопотамської та Кріто-Мікенської цивілізацій.
18. Порівняйте особливості суспільств Східної і Західної цивілізацій та їх підсистем в осьовий час.
19. Дайте характеристику основних проблем розвитку господарства Афін та спробам їх розв’язання в реформах Солона.
20. Охарактеризуйте основні форми господарств Давньої Греції та їх відображення в економічній думці.
21. Дайте характеристику розвитку господарства та економічної думки Китаю в осьовий час.
22. Охарактеризуйте давньоримські рабовласницькі господарські форми та окресліть їх суть за працями римських мислителів.
23. Охарактеризуйте еволюцію поглядів римських мислителів (Катона, Варрона, Колумелли) на організацію сільськогосподарського виробництва Давнього Риму.
24. Порівняйте риси господарської системи суспільств Західної цивілізації доби середньовіччя на першому (V – XI ст.) та другому (XI – XV ст.) етапах.
25. Дайте характеристику основним формам феодального землеволодіння в Західній Європі та українських землях.
26. Окресліть умови виникнення середньовічних міст Західної Європи та охарактеризуйте особливості їх господарського устрою.
27.Охарактеризуйте господарський розвиток Київської Русі – як складової Європейської цивілізації.
28. Дайте характеристику основним господарським формам в українських землях доби середньовіччя.
29. Порівняйте основні риси господарської системи середньовічних міст Західної Європи та Київської Русі.
30. Охарактеризуйте зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХV-ХVІ ст.)
31. Розкрийте вплив цивілізаційнихфакторів на становленняринковогогосподарства в країнахЗахідної Європи (ХVІ – перша пол. ХVІІ ст.).
32.Розкрийте передумови та сутність Великих географічнихвідкриттів та розкрийте значення їх наслідків у становленніринковогогосподарствасуспільствЄвропейської цивілізації.
33. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.
34. Проаналізуйте особливості форм господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.
35. Розкрийте суть ринкової системи вільної конкуренції та концепцію лібералізму А. Сміта.
36. Охарактеризуйте фізіократизм: передумови виникнення, суть та внесок в розвиток економічної теорії. «Економічна таблиця» Ф. Кене.
37. Дайте характеристику меркантилізму: передумови виникнення, суть та особливості на різних етапах його розвитку.
38. Охарактеризуйте особливості господарського розвитку українських земель у ХVІ-ХVІІ ст.
39. Охарактеризуйте економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.
40. З’ясуйте суть і значення демократичної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
41)Промислова революція: передумови, суть та значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації.
42 ) Порівняйте риси промислового перевороту в Англії та Німеччині (передумови, періоди, особливості та наслідки).
43) Порівняйте риси промислового перевороту в Англії і США (передумови,періоди, особливості та наслідки.
44) Охарактеризуйте закономірності та особливості формування ринкової господарської системи в провідних країнах Європейської цивілізації (друга половина ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.).
45)Порівняйте риси меркантилізму і класичної школи політичної економії (історичні умови виникнення, суть, представники та трактування ними основних економічних категорій)
46) Порівняйте методологічні засади класичної політичної економії і національної політичної економії.
47)Охарактеризуйте ринкове господарство в Англії у другій пол. ХVІІ – 60-тих роках ХІХ ст.: виникнення, становлення нових форм господарства. Теорії А. Сміта та Д. Рікардо про ці процеси
48) Особливості розвитку ринкового господарства у Франції та виникнення (становлення) нових форм господарювання (друга пол. ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б. Сея та Ф. Бастіа.
49)Охарактеризуйте риси становлення ринкового господарства в США та виникнення (становлення) нових форм господарювання. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні.
Порівняйте погляди представників «старої» та «нової» історичних шкіл.
Економічна теорія К. Маркса і сучасність
Охарактеризуйте господарський розвиток українських земель в ХV – першій половині ХVI ст. як передумови Визвольної війни українського народу (1648-1676).
53)Охарактеризуйте економічну політику Б. Хмельницького та її основні напрями. Визначте її меркантилістські засади.
54) Охарактеризуйте економічну політику Петра І та її вплив на господарство України.
55) Охарактеризуйте господарську систему Західної України та особливості її еволюції під впливом реформ Йосипа ІІ.
56) Охарактеризуйте зародження елементів ринкового господарства в господарській системі України наприкінці XVIII — початку ХІХ ст.
57)Дайте характеристику кризи кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В. Каразіна, М. Балудянського, І. Вернадського
58) Охарактеризуйте вплив нових цивілізаційних чинників на господарський розвиток держав Європи (70-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
59)Дайте характеристику причинам та змісту промислового зростання Німеччини наприкінці ХІХ ст. Розкрийте ознаки соціального напрямку політичної економії як передумови ґенези інституціоналізму.
60) Охарактеризуйте фактори лідерства економіки США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Теоретичні досягнення американської школи маржиналізму
61) Охарактеризуйте загальні риси господарської системи Англії в період монополістичної конкуренції. Теоретичні досягнення кембриджської школи.
62) Економічний розвиток Франції в кінці ХІХ – на початку ХХст. Математична школа маржиналізму
63) Розкрийте історичні умови виникнення, сутність, етапи та основні риси маржиналізму.
64)Охарактеризуйте внесок А. Маршалла в економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії. .
65) Друга науково-технічна революція (остання чверть ХІХ – початок ХХст.): суть та значення для розвитку господарств провідних країн світу. Ґенеза маржиналізму.
66) Порівняйте господарські системи країн Західної Європи та США в 70-ті роки ХІХ – початку ХХ ст.
67) Охарактеризуйте зміст та значимість реформ: 1848 р. (в межах Австро-Угорщини) та 1861 р. (в межах Російської імперії) для утвердження ринкових форм господарювання в Україні
68) Розкрийте сутність та дайте оцінку результатам столипінської аграрної реформи.
69)Розкрийте внесок Є.Є. Слуцького у розвиток світової економічної науки.
70) Розкрийте суть та значення Київської психологічної школи в українській економічній думці
71) Охарактеризуйте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в господарстві Російської імперії.
72) Проаналізуйте основні напрями української економічної думки в пореформений період (друга половина ХІХ ст.) .
73) Охарактеризуйте внесок представників української економічної думки (М. Туган-Барановський, Є. Слуцький, С. Подолинський) в розвиток економічної теорії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
74) Розкрийте проблеми ринкового розвитку у науковій спадщині М. Тугана-Барановського.
75) Охарактеризуйте особливості господарського розвитку України в пореформений період та їх відображення в українській економічній думці.
76) Розкрийте зміст Версальської угоди та її вплив на розвиток економік провідних європейських країн.
Версальський мирний договір
77) Охарактеризуйте причини та зміст світової економічної кризи 1929-1933 рр. у США та шляхи виходу з неї.
78)Порівняйте економічні програми та дії урядів щодо виходу з Великої депресії в США та Німеччини.
79) Дайте характеристику наслідкам Першої світової війни для провідних країн світу – Англії, Франції, Німеччини, США.
80) Дайте порівняльну характеристику: Версальської угоди, плану Дауеса, плану Юнга
81. Визначте економічні причини і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
82. Порівняйте шляхи виходу з «Великої депресії» США та Німеччини
83. Розкрийте особливості методології раннього інституціоналізму та вкажіть на відмінності від методології класичної політичної економії
84.Розкрийте сутність раннього інституціоналізму: причини виникнення, основні напрями, спільні риси і відмінності.
85. Визначте відмінності у розумінні ролідержави в теоретичних розробках представників німецького ордолібералізму та кейнсіанства.
86.Зміни в ринковому господарстві на етапі державно-монополіст розвитку та їх відображення в теоріях конкуренції Е.Чемберліна, Дж. Робінсон, Й. Шумпетера.
87. Становлення світового господарства. Концепції Імперіалізму як відображення зовнішньополітичної політики країн Західної Європи.
88. Порівняйте провідні напрями економічної думки (50-80-ті роки ХХ ст.).
89. Розкрийте суть впливу плану Маршалла, Бреттон-Вудської та Ямайської систем на трансформацію фінансово-торговельної системи у повоєнний період (50-80-ті роки ХХ ст.).
БРЕТТОН-ВУДСЬКА І ЯМАЙСЬКА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ.
90.Охарактеризуйте нові тенденції у господарському розвитку країн Європейської цивілізації в 1970 – 80-х роках та формування теорії монетаризму.
91.НТП і НТР як фактори розвитку світової системи господарства та її підсистем у 50-80-ті роки ХХ ст. Аналіз НТР в економічній думці.
92. Охарактеризуйте причини, зміст та наслідки економічного зростання провідних господарств світу. Проаналізуйте позитивні зрушення соціального характеру.
93. Визначте основні цілі та структурний зміст змішаних економічних систем 1950 – 70-х років. Розкрийте сутність концепції соціального ринкового господарства
94 . Порівняйте нові типи та форми корпоративних організацій та визначте їх роль у процесі глобалізації світового господарства (друга половина ХХ ст.).
95.Велику роль у формуванні неокейнсіанства та у створенні теорій макроекономічної динаміки і зростання відіграли англ Рой Харрод (20ст) та американець О. Домар.
97. Кризи світової і національних економік у 70-80-ті роки ХХ ст. та їх аналіз у економічній думці. Феномен стагфляції.
98.Визначте причини виникнення та охарактеризуйте зміст і основні теорії економічного неоконсерватизму.
99. Визначте причини та охарактеризуйте заходи неоконсервативних реформи: «тетчеризму» та «рейганоміки».
100. Розкрийте причини та зміст еволюції кейнсіанської теорії: теорія Дж. М. Кейнса, неокейнсіанство, посткейнсіанство.
101.Інтернаціоналізація та глобалізація світового гос-ва останньої третини ХХ-почат.ХХІст. та її відображення в економічній думці.
102. Охарактеризуйте особливості діяльності транснаціональних корпорацій та їх вплив на світогосподарський розвиток в кінці ХХ – початку ХХІ ст
103. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр.ХХ-ХХІ ст.на роз-к гос-ва провідних країн світу.
104. Розкрийте основні тенденції економічного розвитку США на етапі інформаційно-технологічної революції та її відображення в сучасній економічній думці.
105. Зміна ролі факторів економічного роз-ку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ-Ххі ст.
106. Трансакційний сектор ек-ки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.
107. Охарактеризуйте етапи становлення та розвитку командно-адміністративної системи в радянській Україні.
108. Охарактеризуйте нову економічну політику та її місце в еволюції радянської системи господарства.
109. Охарактеризуйте основні напрями теоретичних досліджень в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. (ортодоксальний марксизм та немарксистський напрям).
110.Радянська індустріалізація, її джерела і соц-економіч.наслідки.
111. Форми господарювання в аграрному секторі Украіни в 20-30 роки ХХст. Суцільна колективізація та її наслідки.
112. Розкрийте становлення директивної системи планування та соціально-економічний зміст довоєнних п’ятирічних планів. Охарактеризуйте дискусію щодо природи планової системи наприкінці 20-х років ХХ ст.
113.Спроби лібералізації адміністративно-командної сис-ит гос-ва в період „хрущовської відлиги”.
114. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х рр.”Косигінська” реформа(1965р), її суть та реалізація в Укр.
115. „Горбачовська перебудова” як спроба трансформції радянської сис-ми.
116. Розкрийте причини кризи ортодоксальної марксистської політичної економії та основні напрями теоретичних досліджень в Україні другої половини 80-х років ХХ ст.
117. Застійні явища в радянській економіці 70-х –перш.половини 80-х рр та проблеми вдосконалення гос-го механізму в радянській економічній літературі.
118. Основні напрямки ринкових перетворень в ек-ці Незалежної Укр. на першому етапі незалеж-го роз-ку(1991-1994рр)
119. Основні напрями теоретичних досліджень в укр. ек-ній літературі 90-х рр ХХ ст.
120. Дайте загальну характеристику теорії та практики структурної перебудови української економіки за часів незалежності.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderІсторія економіки та економічно думки

релевантные научные источники:
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Філософія античності: космоцентризм 2. “Лінія Платона” і “лінія Демокріта” в філософії античності. 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 4. Л. Українка про синтез вічних проблем і сучасних
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне
 • 93 відповіді з Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.27 Мб
  1. Філософія як світогляд. Предмет філософії. 2. Філософія в системі духовної культури людства. Філософія як самосвідомість епохи. 3. Походження філософії. Проблемність цього питання з

Другие источники по дисциплине История экономических учений, история экономики:

 1. История экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Кандидатский минимум по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 3. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 4. Питання та відповіді на іспит - Економічна історія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 6. Ответы по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 7. Экономическая история России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 8. Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 9. Вопросы - ответы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 10. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 11. Ответы по предмету История экономических учений РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 14. Ответы к экзамену по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 15. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
 17. Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
 18. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -