Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Історія економічної думки

 
Історія економічної думки

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки.
Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи.
Охар-йте господарську систему: фактори розвитку, історичні типи.
Розкрийте суть та значення системно-синергетичного підходу у дослідженні сусп-ва. Охар-йте положення цивілізаційної парадигми.
Порівняйте історичні типи господарських систем за критеріями: назва типу, рівень розвитку, мета вир-ва господарських одиниць, суспільний поділ праці, історична форма власності.
Порівняйте полож формаційної та цивілізаційної парадигм у дослідженні сусп-ва.
Охар-йте сусп поділ праці як фактор розвитку господарської сис-ми: суть, етапи, функціональна диференціація сусп-ва.
Охар-йте власність на ресурси як фактор розвитку господарської системи: суть, етапи, соціальна диференціація сусп-ва.
Розкрийте методи аналізу наукового рівня економічних знань дослідження історичного розвитку господарської системи.
Порівняйте критерії та етапи періодизації історичного розвитку господарської системи, розроблені С. Десницьким, Ф. Лістом, Б. Гільдебрантом, Д. Беллом, Е. Тоффлером.
11.Охар-йте особливості привласнювального та виробничо відтворювального типів госп-в.
12.Розкр зміст «неоліт революції». Визначте її вплив на розвиток первісного сусп-ва.
13.Охар-йте общину, як істор форму госп одиниць та її соц-ек роль в перву сусп-ві.
14.Охар-йте фактори розв та вкажіть причини занепаду госп-ва сусп-ва трипільської культури.
15.Дайте хар-ку госп сфері сусп-ва Месопотамської цив. Окресліть закони Хаммурапі про явища і процеси госп. життя.
16.Госп сфера сусп-ва Давнього Єгипту. Особ-сті пам’яток ек думки.
17. Порівняйте характерні риси госп-в Месопотамської та Кріто-Мікенської цивілізацій.
18. Порівняйте особливості сусп-в Східної і Західної цивілізацій та їх підсистем в осьовий час.
19. Дайте хар-ку основних проблем розвитку госп-ва Афін та спробам їх розв’язання в реформах Солона.
20. Охар-йте основні форми госп-в Давньої Греції та їх відображення в ек думці
21. Дайте хар-ку розвитку госп-ва та економічної думки Китаю в осьовий час.
22. Охар-йте давньоримські рабовласницькі господарські форми та окресліть їх суть за працями римських мислителів.
23. Охар-йте еволюцію поглядів римських мислителів (Катона, Варрона, Колумелли) на організацію сільськогосп. вир-ва Давнього Риму.
24. Порівняйте риси господарської системи сусп-в Західної цивілізації доби середньовіччя на першому (V – XI ст.) та другому (XI – XV ст.) етапах.
25.Дайте хар-ку основним формам феодального землеволодіння в Західній Європі та українських землях.
26. Окресліть умови виникнення середньовічних міст Західної Європи та охар-йте особливості їх госп. устрою.
27.Охар-йте господарський розвиток Київської Русі – як складової Європейської цивілізації.
28.Дайте хар-ку основним госп формам в укр. Землях доби середньовіччя
29. Порівняйте основні риси господарської системи середньовічних міст Західної Європи та Київської Русі.
30. Охар-йте зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХV-ХVІ ст.).
31. Розкрийте вплив цив факторів на становлення ринкового госп-ва в країнах Західної Європи (ХVІ – перша пол. ХVІІ ст.).
32. Розкр передумови та сутність Великих географічних відкриттів та розкрийте значення їх наслідків у становленні ринкового госп-ва сусп-в Європейської цивілізації.
33. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового госп-ва.
34. Проаналізуйте особливості форм госп-в на етапі утвердження мануфактурного вир-ва в країнах Західної Європи та українських землях.
35. Розкрийте суть ринкової системи вільної конкуренції та концепцію лібералізму А. Сміта.
36. Охар-йте фізіократизм: передумови виникнення, суть та внесок в розвиток економічної теорії. «Економічна таблиця» Ф. Кене.
37. Дайте хар-ку меркантилізму: передумови виникнення, суть та особливості на різних етапах його розвитку.
38. Охар-йте особливості госп. розвитку українських земель у ХVІ-ХVІІ ст.
39. Охар-йте економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.
40. З’ясуйте суть і значення демократичної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
41. Промислова революція: передумови, суть та значення для розвитку ринкового госп-ва в країнах Європейської цивілізації.
42. Порівняйте риси промислового перевороту в Англії та Німеччині (передумови, періоди, особливості та наслідки).
43. Порівняйте риси промислового перевороту в Англії і США (передумови, періоди, особливості та наслідки).
45. Порівняйте риси меркантилізму і класичної школи політичної економії (історичні умови виникнення, суть, представники та трактування ними основних економічних категорій).
46. Порівняйте методологічні засади класичної політичної економії і національної політичної економії
47. Охар-йте ринкове госп-во в Англії у др. Пол. XVII – 60-тих роках ХІХ ст: виникнення, становлення нових форм госп-в. Теорії А.Сміта та Д.Рікардо про ці процеси
48. .Особливості розвитку ринкового госп-ва у Франції та виникнення (становлення) нових форм господарювання (друга пол. ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б. Сея та Ф. Бастіа.
49. Охар-йте риси становлення ринкового госп-ва в США та виникнення (становлення) нових форм господарювання. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні.
50. Порівняйте погляди представників «старої» та «нової» історичних шкіл.
51. Економічна теорія К. Маркса(К.М.) і сучасність.
52. Охар-йте господарський розвиток українських земель в ХV – першій половині ХVI ст. як передумови Визвольної війни українського народу (1648-1676).
53. Охар-йте економічну політику Б. Хмельницького та її основні напрями. Визначте її меркантилістські засади.
54. Охар-йте економічну політику Петра І та її вплив на госп-во України.
55. Охар-йте господарську систему Західної України та особливості її еволюції під впливом реформ Йосипа ІІ
56. Ох-йте зародження елементів ринкового госп-ва в господарській системі України наприкінці XVIII — початку ХІХ ст.
57. Дайте хар-ку кризи кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В. Каразіна, М. Балудянського, І. Вернадського).
58. Охар-йте вплив нових цивілізаційних чинників на господарський розвиток держав Європи (70-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
59. Дайте хар-ку причинам та змісту промислового зростання Німеччини наприкінці ХІХ ст. Розкрийте ознаки соціального напрямку політичної економії як передумови ґенези інституціоналізму.
60. Охар-йте фактори лідерства економіки США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Теоретичні досягнення американської школи маржиналізму.
61. Охар-йте загальні риси господарської системи Англії в період монополістичної конкуренції. Теоретичні досягнення кембриджської школи.
62. Ек розвиток Франції в кінці ХІХ – на початку ХХст. Математична школа маржиналізму.
63. Розкрийте історичні умови виникнення, сутність, етапи та основні риси маржиналізму.
64. Охар-йте внесок А. Маршалла в економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії.
65. Друга науково-технічна революція (остання чверть ХІХ – початок ХХст.): суть та значення для розвитку госп-в провідних країн світу. Ґенеза маржиналізму.
66. Порівняйте господарські системи країн Зх Європи та США в 70-ті роки ХІХ – початку ХХ ст
67. Охар-йте зміст та значимість реформ: 1848 р. (в межах Австро-Угорщини) та 1861 р. (в межах Російської імперії) для утвердження ринкових форм господарювання в Україні.
68. Розкрийте сутність та дайте оцінку результатам столипінської аграрної реформи.
69. Розкрийте внесок Є.Є. Слуцького у розвиток світової економічної науки.
70. Розкрийте суть та значення Київської психологічної школи в укр. ек. думці.
71. Охар-йте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в госп-ві Російської імперії.
72. Проаналізуйте основні напрями української економічної думки в пореформений період (друга половина ХІХ ст.)
73. Охар-йте внесок представників української економічної думки (Туган-Барановський, Слуцький, Подолинський) в розвиток економічної теорії (кХІХ – п ХХ ст)
74. Розкрийте проблеми ринкового розв. у наук. спадщині М. Тугана-Барановського.
75. Охар-йте особливості госп. розвитку України в пореформений період та їх відображення в українській економічній думці.
76. Розкрийте зміст Версальської угоди та її вплив на розвиток економік провідних європейських країн.
77. Охар-йте причини та зміст світової економічної кризи 1929-1933 рр. у США та шляхи виходу з неї.
78. Порівняйте економічні програми та дії урядів щодо виходу з Великої депресії в США та Німеччини.
Дайте хар-ку наслідкам Першої світової війни для провідних країн світу – Англії, Франції, Німеччини, США.
80. Дайте порівняльну хар-ку: Версальської угоди, плану Дауеса, плану Юнга.
81 Визначте економічні причини та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
82. Порівняйте шляхи виходу з «Великої депресії» США та Німеччини.
83. Розкрийте особливості методології раннього інституціоналізму та вкажіть на відмінності від методології класичної політичної економії.
84. Розкрийте сутність раннього інституціоналізму: причини виникнення, основні напрями, спільні риси і відмінності.
85. . Визначте відмінності у розумінні ролі держави в теоретичних розробках представників німецького ордолібералізму та кейнсіанства.
86. Порівняйте концепції ринку недосконалої, монополістичної та ефективної конкуренції Дж.В. Робінсон, Е. Чемберліна, Й. Шумпетера.
87. Визначте причини виникнення теоретичних концепцій імперіалізму. Порівняйте теорії імперіалізму Дж. Гобсона і Й. Шумпетера.
88. Порівняйте провідні напрями економічної думки (50-80-ті роки ХХ ст.).
89. Розкрийте суть впливу плану Маршалла, Бреттон-Вудської та Ямайської систем на трансформацію фінансово-торговельної системи у повоєнний період (50-80-ті роки ХХ ст.).
90. Охар-йте нові тенденції у господарському розвитку країн Європейської цивілізації в 1970 – 80-х роках та формування теорії монетаризму.
91. Охар-йте НТР та її вплив на розвиток національних економік у 50-80-ті роки ХХ ст Порівняйте основні концепції НТР.
92. Охар-йте причини, зміст та наслідки економічного зростання провідних госп-в світу. Проаналізуйте позитивні зрушення соціального характеру.
93. Визначте основні цілі та структурний зміст змішаних економічних систем 1950 – 70-х років. Розкрийте сутність концепції соціального ринкового госп-ва.
94. Порівняйте нові типи та форми корпоративних організацій та визначте їх роль у процесі глобалізації світового госп-ва (друга половина ХХ ст.).
95. Порівняйте загальні риси неокейн (Р. Харрод, О. Домар), неоклас (Р. Солоу, Дж. Мід) та неоінст (С. Кузнець) теорій ек зростання.
96. Розкрийте теоретичний зміст та порівняйте специфіку реалізації реформ у досягненні «економічного дива» в Німеччини та Японії.
97. Охар-йте кризи світової економіки та кейнсіанства у 1970-80-ті
98. Визначте причини виникнення та охар-йте зміст і основні теорії економічного неоконсерватизму.
99. Визначте причини та охар-йте заходи неоконсервативних реформи: «тетчеризму» та «рейганоміки».
100. Розкрийте причини та зміст еволюції кейнсіанської теорії: теорія Дж. М. Кейнса, неокейнсіанство, посткейнсіанство.
101. Дайте хар-ку посиленню інтернаціоналізації та глобалізації світового госп-ва кінця ХХ – початку ХХІ ст
102. Охар-йте особливості діяльності транснаціональних корпорацій та їх вплив на світогосподарський розвиток в кінці ХХ – початку ХХІ ст
103. Визначте передумови, суть і наслідки інформаційно-технологічної революції кінця ХХ – початку ХХІ ст. та її відображення в сучасній економічній думці.
104. Розкрийте основні тенденції економічного розвитку США на етапі інформаційно-технологічної революції та її відображення в сучасній економічній думці.
105. Визначте структуру інституціоналізму та його методологічні особливості наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст
106. Охар-йте трансакційний сектор економіки, теорію прав власності та трансакційних витрат. Розкрийте теорему Р. Коуза.
107. Охар-йте етапи становлення та розвитку командно-адміністративної системи в радянській Україні.
108. Охар-йте нову економічну політику та її місце в еволюції радянської системи госп-ва.
109. Охар-йте основні напрями теоретичних досліджень в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. (ортодоксальний марксизм та немарксистський напрям).
110. Розкрийте шляхи і засоби радянської індустріалізації та їх визначення в процесі дискусії щодо її джерел і темпів.
111. Дайте хар-ку суцільній колективізації в СРСР та її соціально-економічним наслідкам.
112. . Розкрийте становлення директивної системи планування та соціально-ек зміст довоєнних п’ятирічних планів. Охар-йте дискусію щодо природи планової системи наприкінці 20-х років ХХ ст.
113. Охар-йте кризу рад командно-адміністративної сис-ми та окресліть спроби її трансформації у 50-ті роки ХХ ст. («хрущовська відлига»).
114. Розкрийте теоретичне обґрунтування та спробу реалізації господарської реформи 1965 р. («Косигінська реформа»).
115. Визначте шляхи реформування радянської командно-адміністративної системи в другій половині 80-х років ХХ ст. (т.зв. «перебудова»).
116. Розкрийте причини кризи ортодоксальної марксистської політичної економії та основні напрями теоретичних досліджень в Україні другої половини 80-х років ХХ ст.
117. Визначте основні причини та охар-йте застійні явища в радянській економіці 70-х – першої половини 80-х років ХХ ст.
118. Охар-йте становлення національної господарської системи України в 90-х роках ХХ ст.
119. Розкрийте формування теоретичних засад обґрунтування шляхів переходу до ринкової системи в українській економічній літературі 90-х років ХХ ст.
120. Дайте загальну хар-ку теорії та практики структурної перебудови української економіки за часів незалежності.
Питання

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Історія економічної думки

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине История экономических учений, история экономики:

 1. История экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Кандидатский минимум по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 3. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 4. Питання та відповіді на іспит - Економічна історія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
 6. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 7. Ответы по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 8. Экономическая история России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 9. Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 10. Вопросы - ответы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. Ответы по предмету История экономических учений РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 14. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 15. Ответы к экзамену по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 16. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 17. Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
 18. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -