Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Історія економічних вчень

 
Історія економічних вчень

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення.
2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень
3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів епохи доринкових відносин, далі – нерегульованих ринкових відносин та регульованих ринкових відносин.
4. Місце історії економічних вчень в системі людського знання, значення курсу
5. Внесок українських вчених у вивчення історії економічної теорії.
6. Загальна характеристика економічної думки епохи доринкової економіки.
7. Економічна думка цивілізацій стародавнього сходу.
8. Економічні погляди мислителів стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон, Аристотель).
9. Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, брати Гракхи).
10. Економічні погляди Анахарсія, мислителя з Подніпров’я.
11. Загальна характеристика економічної думки західноєвропейського середньовіччя. Характеристика історичних джерел: “Салічна правда” та “Капітулярій про вілли”.
12. Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний.
13. Економічні погляди кантоністів.Фома Аквінський.(Аквінат)
14. Розвиток економічної думки Київської Русі, її відображення в історичних документах: «Руська правда», «Повчання дітям» Володимира Мономаха, Галицько-Волинський літопис, « повість временних літ»
16. Економічна думка країн середньовічного Сходу
17. Загальна характеристика історичних умов формування та основних положень меркантилізму.
18. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму (В. Стаффорд, Г. Скаруффі)
19. Теорія грошового балансу пізнього меркантилізму (Т. Мен, А. Монкретьєн, А. Серра)
20. Ідея меркантилізму в українській економічній думці кінця 17 початку 18 столітт
21. Економічні погляди Я. Козельського, С. Десницького, Г. Сковороди.
22. Теоретичні основи критики меркантилізму та історичні умови зародження класичної політичної економії.
Загальна характеристика класичної політичної економії: методологія, етапи розвитку.
Економічні погляди У. Петті – засновника нового напряму класичної політичної економії в Англії.
Економічні погляди П. Буагільбера – родоначальника класичної політичної економії у Франції.
Вчення фізіократів – французький варіант класичної політичної економії.
27. Економічні погляди Франсуа Кене. Проблема суспільного відтворення в «Економічній таблиці»
Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю.
29. Економічні погляди та економічна політика А.Тюрго.
Фізіократичні ідеї в Україні: «Домоводство» В. Каразина.
Загальна характеристика наукових поглядів А. Сміта – економіста мануфактурного періоду.
32. Визначення основних економічних категорій (гроші, капітал, доходи) класичною школою політичної економії.
33. Проблема суспільного відтворення та реалізації в теорії А. Сміта. Концепція "невидимої руки"
34. Ідеї економічного лібералізму в працях українських учених С. Десницького, Т. Степанова та І. Вернадського.
35. Економічне вчення Д. Рікардо
Розвиток класичної політичної економії у Франції: теорія Ж.‑Б. Сея, Ф. Бастіа.
37. Розвиток і критика класичної політичної економії в Англії: економічні концепції Т. Мальтуса, н. Сеніора.
38. Розвиток ідеї класичної школи в США: економічні погляди Г.Ч. Кері
39. Завершення класичної політичної економії в працях Дж. С. Мілля.
40. Німецька історична школа як альтернативний напрям розвитку політичної економії
41. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині
42. Економічні погляди Ф. Ліста «індустріального виховання нації»
43.Економічні погляди представників старої історичної школи
44. Нова історична школа в політичній економії. Погляди Г. Шмолера, Л.Брентано, К.Бюхер, В.Зомбарт.
45. Соціальний напрям у політичний економії. Ідеї реформізму
46. Історичні умови виникнення та методологічні засади маржиналізму як напряму економічних досліджень
47. Австрійська школа граничної корисності. К.Менгер, Є.Бем-Баверк, Ф.Візер.
48. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
49. Американська школа маржиналізму. Д.Б.Кларк.
50. Швецька школа Вікссель, Кассель
51. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето.
52. Наукові новаторства Туган Барановського
53. Розвиток економіко-математичних методів дослідження у працях Слуцького
54. Історичні умови виникнення та методологічні засади вчення Кейнса
55. Макроекономічний аналіз і теорія державного регулювання
56. Теорія мультиплікатора Кейнса та її економічне значення
57. Неокейсіанські теорії економічного зростання Гаррод, Домар, Хікс, Солоу та посткейсіанство (Філліпс, Ссрафа)
58. Теорія аграрних циклів В. Тимошенка та макроекономічна динаміка
59. Теорія монополістичної конкуренції Чемберліна
60. Економічна теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон
61. Загальна характеристика інституціоналізму: характерніознаки, етапи та напрямкирозвитку.
62. Ранній інституціоналізм (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл)
Неоінституціоналізм (Дж. Ґелбрейт, Р. Коуз).
Теорії трансформаціїкапіталізму та концепції футурології (П. Сорокін, У. Ростоу, Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинський, Д. Тофлер, П. Дракер).
Інституціоналізм в українській економічній думці (М. Бунге, О. Миклашевський, В. Левицький, Г. Симоненко).
66. Територіальна фінансова економетрія М. Яснопольського
67. Еволюціянеокласичнихідей у ХХ ст.
68.Виникнення та загальна характеристика неолібералізму як самостійноїсистемипоглядів на проблему державного регулюванняекономіки.
69. Національні особливості неоліберальних концепцій: лондонська (Ф. Хайєк), фрейбурзька (В. Ойкен, Л. Ерхард), паризька (М. Алле) та чиказька (М. Фрідмен) школи.
70. Неокласичневідродження. Теорії „економікипропозиції” (А. Лаффер) та „раціональнихочікувань” (Р. Лукас).
71. Неокласичний синтез (Дж. Ґікс, Ф. Модільяні, П. Самуельсон).
72. Розробка теорії кооперації в українській економічній думці (М. Левитський, Б. Мартос, О. Мицюк, І. Витанович).
73. Дослідження фінансовоїексплуатації України радянським центром (М. Волобуєв, В. Доброгаєв, Є. Гловінський, К. Кононенко, І. С. Коропецький).
74. Криза економічної науки в радянськийперіод, їїформування за соціальнимзамовленням.
75. Порівняльні економічні системи в дослідженнях В. Голубничого
76. Розвитокідейфізичноїекономії М. Руденком.
77. Історико-економічні дослідження українських вчених (П. Лященко, О. Оглоблін, І. Гуржій, Б. Винар, Е. Лортікян, С. Злупко, І. С. Коропецький).
78. Загальнонаукові, загальноекономічні та специфічні методи історико-економічних досліджень. Проблема періодизації історії економічних вчень
79. Історичні джерела та їх інтерпретація в історії економічної думки. Видатні дослідники історії економічних вчень
80. Економічні проблеми у писемних пам’ятках стародавнього Сходу.
81.Порівняльна характеристика економічних поглядів населення стародавнього Сходу та економічної думки античного світу.
82.Економічний світогляд Анахарсія, мислителя античності з Подніпров’я.
83. Вплив християнства на розвиток економічної думки європейського середньовіччя
84.Економічні питання у давньоруських писемних пам’ятках.
85.Загальна характеристика економічної політики меркантилізму та її значення.
86.Теоретичні засади політики меркантилізму. Порівняльна характеристика раннього та пізнього меркантилізму.
87.Ідеї та політика меркантилізму в Україні. Аналіз політики ПетраІ з позицій теорії та практики меркантилізму.
88.Аналіз меркантилістами грошового обігу та розробка кількісної теорії грошей.
89.Трактування поняття „класична політекономія” в історико-економічній літературі. Періодизація еволюції класичної політичної економії.
90.Погляди фізіократів на соціально-економічну структуру суспільства. Проблема суспільного відтворення в „Економічній таблиці”
91. Ідеї фізіократизму в Україні – «Домоводство» В. Каразина
92. А.Сміт як ідеолог системи вільного під-ва та фритредерської зов. політики . Загальна хар-ка праці «Дослідження про природу і причини багатства народів»
93. Вчення Д. Рікардо про земельну ренту, зарплату та прибуток. Кількісна концепція грошей в дослідженнях Д. Рікардо.
№94. ОсобливостікласичноїполітекономіївСША.Теоріянац.ек. тапротекціонізмуГ.Ч.Кері.
95. Економічна концепція Дж. С. Мілля
№96.Німецькаісторичнашколавполітичнійекономії.СистеманаціональноїполітичноїекономікиФ.Ліста
№97.Формування соціального напряму в економічній науці в роботах Р.Штаммлера та Р.Штольцмана.
98. Сутність й етапи маржинальної революції.
№ 99. Становлення неокласичної традиції в політичній економіці.
100. РозробкатеоріїрівновагиекономічноїсистемиЛ.ВальрасомтаА.Маршалом.
101.Економіко-математичні концепції А. Курно та С. Джевонса.
102.Класичний напрям в українській економічній думці.
103.Становлення та розвиток історико-етичного напряму політичної економії в Україні.
104.Київська наукова школа політичної економії: теоретичні засади, представники, новаторські здобутки.
105.Чернігівська статистична школа
106.Проблеми грошового обігу та фінансів у працях українських економістів другої половини ХІХ‑початку ХХ ст.
107. Розробка теорії акціонерного підприємництва в українській економічній думці другої половини ХІХ‑початку ХХ ст.
108.Космогенно-енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинського.
109.Започаткування економетрії українським економістом П. Чомпою.
110.Зміст і значення „кейнсіанської революції” в політичній економії.
111.Теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетера та Ф. Хаєка.
112.Математична школа в політичній економії (А. Курно, Г. Госсен, С. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето, Є. Слуцький).
113.Загальна характеристика раннього інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчел).
114.Теорії трансформації капіталізму та концепції футурології (П. Сорокін, У. Ростоу, Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинський, Д. Тофлер, П. Дракер).
115.Індустріально-технологічний інституціоналізм Дж. Гелбрейта
116.Соціально-економічний зміст теорії суспільного вибору.
117.Загальна характеристика неолібералізму та його методології.
118.Монетарна концепція М. Фрідмена. Сучасний монетаризм в економічній теорії та політиці.
119.Теорія «соціального ринкового господарства» В. Ойкена та історичний досвід її практичної реалізації.
120.Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн: «Тетчеризм» і «Рейганоміка».
Теорії „економіки пропозиції” (А. Лаффер) та „раціональних очікувань” (Р. Лукас). Неокласичне відродження.
Неокласичний синтез у працях Дж. Ґікса, Ф. Модільяні, П. Самуельсона.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Історія економічних вчень

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине История экономических учений, история экономики:

 1. История экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Кандидатский минимум по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 3. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 4. Питання та відповіді на іспит - Економічна історія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
 6. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 7. Ответы по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 8. Экономическая история России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 9. Вопросы - ответы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 10. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 11. Ответы по предмету История экономических учений РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 14. Ответы к экзамену по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 15. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
 17. Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
 18. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -