Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Поведінка споживачів

 
Поведінка споживачів

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. В атмосфері формування ринкових відносин і створення конкурентного середовища, підприємства, які прагнуть досягти конкурентної переваги постають перед необхідністю врахування поведінки споживача в умовах економічного обміну.
2. Вивчення людей як споживачів почалося тільки з середини 1960-х років. В підходах до аналізу поведінки споживачів виділяють три етапи [12]:
3. Дослідження поведінки споживачів будуються на методиках і методологіях, які вбирають в себе атмосферу часу, культури досліджуваної країни.
4. Позитивістський підхід передбачає ряд допущень про предмет вивчення, з яких найбільш важливими є такі [24]:
5. Класифікуючи моделі поведінки споживачів, які пояснювали її сутність та складали основу маркетингових досліджень на різних етапах розвитку суспільства і теорії маркетингу, можна виділити чотири підходи до моделювання:
6. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів
7. У межах теорії пізнання головними елементами поведінки споживача вважаються сприйняття, пам'ять, увага, мислення й цільові установки.
8. Соціологічні моделі,
9. Головною відмінністю інтегроеаних моделей є те, що вони поєднують вплив як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Саме в цьому полягає сутність сучасних підходів до вивчення поведінки споживача.
11. Культура є найбільш сильним фактором соціального впливу на судження і поведінку споживачів.
12.Культурне середовище впливає на характер споживання.
13. Кожна культура складається з дрібніших елементів - субкультур.
14. Майже в кожному суспільстві існує класова структура в тому або іншому вигляді.
15. Функціонування людини в суспільстві відбувається через її інтеграцію з різними соціальними групами, освоєння нею сукупності соціальних ролей, що визначають її соціальний стан і статус серед інших людей, що чинить значний вплив на споживчу поведінку індивідуального споживача.
17. Члени родини значною мірою можуть впливати на купівельну поведінку людини.
16. Членство людини в соціальних групах, її позиції в суспільстві визначають соціальні ролі.
18. На поведінку споживачів також значно впливають ситуаційні фактори, які залежать від споживача, його проблем, стилю життя, проте не є глибинними психологічними чи фізіологічними факторами.
20. Вік і етап життєвого циклу родини.
19. Чинники внутрішнього впливу на поведінку споживачів
4.1. Особистісні фактори.
10. Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів
21 Людині властиво відчувати одночасно безліч потреб.
22 Тип особистості та уявлення людини про себе
23 Виокремлюють три класи моделей поведінки споживачів: традиційні, економіко-поведінкові та узагальнені (сучасні).
24 Усвідомлення потреби
25 Після усвідомлення проблеми існування потреби споживач виявляє готовність до її вирішення, отже, за наявності можливостей, приводиться в дію друга стадія процесу прийняття рішення - пошук інформації.
26 На етапі оцінки споживач оцінює марки і формулює наміри стосовно придбання товару.
3. Характеристики покупця [14].
27 Робота маркетолога не закінчується в момент придбання товару споживачем.
28 Основними факторами, що впливають на вибір магазину є:
29 Сприйняття ризику [14].
30 Основні характеристики ринку організаційних споживачів
32 Маркетолога цікавить в основному те, як організаційні покупці будуть реагувати на ті або інші маркетингові засоби.
31.основні відмінності ринків індивідуальних та організаційних споживачів
33 У порівнянні зі споживчими купівлями, у закупівлях для потреб підприємства зазвичай бере участь більше покупців і застосовується більш професійний підхід.
34 У процесі прийняття рішення про купівлю компанії-покупці зазнають впливу багатьох факторів.
35 Дослідники, вивчаючи характер закупівель для потреб організації, виділяють три типи закупівельних ситуацій [16; 19].
36 У табл. 6.2 перераховані вісім етапів процесу здійснення закупівель [16].
38 Оформлення замовлення.
39 За останні кілька років розвиток нових технологій різко змінив процес закупівлі.
40 Особливе місце в процесі закупівлі посідає ринок організацій та державних установ, який утворюють школи, лікарні, в'язниці, державні установи й інші заклади, які покликані забезпечити товарами людей, якими вони опікуються.
41Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю
42)Різні рівні реакції покупця можна класифікувати за трьома категоріями:
47.Закон Бугера-Вебера має широке застосування в маркетинговій практиці.
43)Сприйняття
44)Відчуття
45)Увага
46)Вибірковість уваги
48)Ставлення до товару
49)Маркетингові інструменти впливу на поведінку індивідуального споживача та формування попиту на продукцію підприємства
54)Види кількісних досліджень
52Якість сервісу
50)Споживачі схильні розглядати товари як складний набір ви­год,
51) Фірмовий стиль [29]
53)Основна задача в дослідженні споживачів
55)Вторинні дані
56)До кількісних методів відносять:
57) Кабінетні методи маркетингових досліджень
58) Основними цілями проведення якісних досліджень є:
59) Основним методом, що використовують в якісних дослідженнях, являється спостереження.
60) Панель

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Поведінка споживачів

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Маркетинговые исследования:

 1. Шпаргалка - Маркетинговые исследования
  | Шпаргалка | 2017 | docx | 0.15 Мб
 2. Функционально-стоимостный анализ
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.05 Мб
 3. Маркетинговые коммуникации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.47 Мб
 4. Маркетинговые коммуникации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.45 Мб
 5. Поведение потребителей
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 6. Поведение потребителей
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 7. Психологические факторы поведения потребителей. Лекция
  | Лекция | | Россия | docx | 0.08 Мб