Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Інноваційний розвиток підприємств

Інноваційний розвиток підприємств

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.53 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Питання
1. Сучасні теорії інноваційного розвитку.
Формування попиту на інновації та засоби його відображення.
Теорії інновацій: становлення та розвиток.
Особливості основних моделей інноваційного процесу.
Сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки в Україні.
Інновації: місце та значення в системі господарювання.
Інноваційна стратегія: сутність та етапи розробки.
Інновацій: сутність та класифікація.
Види інноваційних стратегій.
Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.
Інноваційний процес: етапи та їх характеристика.
Зовнішні чинники, що впливають на формування попиту на інновації.
Стратегічне управління інноваційною діяльністю.
Планування та організація інноваційної діяльності підприємства.
Оперативне управління інноваційною діяльністю.
Внутрішні чинники, що впливають на формування попиту на інновації.
Комплекс параметрів для оцінки інноваційного потенціалу підприємства.
Етапи розробки інновацій.
Організація управління інноваційною діяльністю.
Конкуренція та забезпечення конкурентоздатності підприємства.
Лізингове фінансування інноваційної діяльності в Україні.
Обґрунтування доцільності впровадження інноваційних проектів.
Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності українських підприємств і організацій.
Інноваційні підприємства, досвід їх функціонування в Україні.
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні.
Державна інноваційна політика: цілі і завдання.
Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності.
Вітчизняний досвід державної підтримки інноваційної діяльності.
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні.
Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком.
Нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні.
Складові елементи фінансової стратегії підприємства, основні принципи та етапи розробки.
Інноваційний проект та фази його життєвого циклу.
Моніторинг інноваційних проектів, методики їх оцінки.
Маркетингова складова дифузії інновацій та її використання українськими підприємствами.
Характеристики фінансового стану підприємства.
Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності.
38. Методика оцінки ефективності інновацій, застосовувана українськими підприємцями.
39. Венчурне (ризикове) фінансування інноваційної діяльності в Україні.
40. Методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.53 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderІнноваційний розвиток підприємств

релевантные научные источники:
 • Інноваційний розвиток підприємств
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.53 Мб
  Питання 1. Сучасні теорії інноваційного розвитку. Формування попиту на інновації та засоби його відображення. Теорії інновацій: становлення та розвиток. Особливості основних моделей інноваційного

Другие источники по дисциплине Управление инновациями:

 1. Повышение инновационной активности и результативности человеческого капитала угольной компании
  Волков Сергей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 7.73 Мб
 2. Формирование региональной инфраструктуры разви­тия малого инновационного бизнеса
  Заверза Елена Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.75 Мб
 3. Венчурный капитал
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 4. Вопросы и ответы к экзамену Инновации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 5. Ответы на вопросы - Маркетинг инноваций РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 6. Ответы на вопросы “Инновационный менеджмент”
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 3.99 Мб
 7. Ответы на вопросы к экзамену по инновационному менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 2.24 Мб
 8. Шпаргалка - Основы инноватики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.25 Мб
 9. Инноватика
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.07 Мб
 10. Відповіді на іспит з предмету Інноваційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.16 Мб
 11. Ответы по курсу Экономика и управление инновациями Р. Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.49 Мб
 12. Развитие инновационной деятельности в лесной отрасли на основе институциональных преобразований
  Дайнеко Денис Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.31 Мб
 13. Развитие инновационной деятельности в нефтепере­рабатывающей отрасли на основе совершенствования институциональных форм управления
  Долгов Юрий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.68 Мб
 14. Разработка методов информационного обеспечения инновационной деятельности инжиниринговых консалтинговых компаний
  Скоморохов Виталий Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.29 Мб
 15. Разработка методического подхода к формированию стратегии инновационного развития предприятий промышленного комплекса
  Тазетдинова Александра Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.48 Мб
 16. Формирование и оценка эффективности инвестиций в социальную сферу
  Лебедев Олег Владимирович | Диссертация па соискание ученой степени кандидата экономических наук. Белгород - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 3.46 Мб
 17. Совершенствование методики оценки эколого-экономической эффективности производственного инвестиционного проекта
  Маркосова Елена Аршавировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ярославль - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 10.75 Мб
 18. Лекции по государственной инновационной политике
  | Лекция | | Россия | docx | 0.09 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -