Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Господарське право України

Господарське право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права
Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.
Метод правового регулювання господарської діяльності.
Джерела господарського права: поняття, види та система.
Господарсько-правові норми: структура, види.
Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
Положення Конституція та інших нормативно-правових актів України, що передбачають державний вплив на економіку.
Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.
Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.
Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.
Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.
Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання
Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
Поняття та види суб'єктів господарського права.
Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").
Установчі документи суб'єктів господарювання.
Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.
Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Правовий статус командитного та повного товариств.
Правовий статус господарських об'єднань, холдингів та промислово-фінансових груп.
Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
Правовий статус біржових організацій.
Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
Право господарського відання та оперативного управління.
Право промислової власності в господарських відносинах.
Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.
Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.
Організаційно-господарські зобов'язання: поняття та види.
Принципи виконання господарських зобов'язань.
Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.
Поняття, правові засади та порядок здійснення роздрібної торгівлі.
Порядок поставки для державних потреб та закупівель за державні кошти.
Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.
Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.
Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.
Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.
Види, особливість укладання та виконання біржових угод.
Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.
Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.
Договір контрактації.
Договір енергопостачання.
Правове регулювання договору фінансового лізингу.
Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного найму.
Договірні форми державно-приватногопартнерства.
Правове регулювання комерційної концесії.
Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.
Правове регулювання особливих режимів господарювання.
Правовий режим інноваційної діяльності.
Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.
Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.
Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
Підстави визнання господарських договорів недійсними.
Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Співвідношення із способами захисту порушених прав.
Склад господарського правопорушення.
Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.
Штрафні санкції у сфері господарювання.
Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.
Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.
Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
Поняття та ознаки комерційного розрахунку.
Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.
Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації.
Об'єкти та суб'єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
Порядок оренди державного та комунального майна.
Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
Суб'єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ.
Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
Форми безготівкових розрахунків. Вексель та акредитив.
Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.
Загальний порядок організації та функції юридичної служби на підприємстві (установі, організації).
Поняття неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства). Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderГосподарське право України

релевантные научные источники:
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
  Поняття кримінально-виконавчого права. 2. Предмет кримінально-виконавчого права. 3. Методи кримінально-виконавчого права. 4. Мета кримінально-виконавчого права. 5. Завдання кримінально-виконавчого
 • Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Визначення та ознаки комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Поняття та види суб’єктів
 • Відповіді до іспиту з екологічного права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб
  Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права. Принципи
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.

Другие источники по дисциплине Хозяйственное право:

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні
  Титарчук Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.4 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Хозяйственное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы к экзамену по Хозяйственному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 4. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України
  Бойченко Едуард Гаврилович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб
 5. Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні
  Олюха Віталій Георгійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб
 6. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
  Остап’юк Марія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.42 Мб
 7. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
  Міньковський Станіслав Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 1.14 Мб
 8. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
  Хрімлі Катерина Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 2.06 Мб
 9. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
  Деревянко Богдан Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк – 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб
 10. Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
 11. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту
  Родіна Валерія Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 0.23 Мб
 12. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
  Кадала Віталій Віталійович | Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.2 Мб
 13. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності
  Юлдашев Олексій Хашимович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ – 2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб
 14. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку
  Рев’юк Наталія Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -