Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Державне регулювання экономіки України

Державне регулювання экономіки України

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки.
2.Вади ринк.саморегулювання.
3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави.
4.Ек.ф-ції держави.
5.Сутність понять “державне втручання в ек-ку”, “держ упр-ня ек-кою” та “ек політика держави”.
6.Сутність, об”єкти та суб”єкти ДРЕ.
7.Вади ДРЕ та їх врахування у держ. ек политиці.
8.С-ма методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого ДРЕ.
9.Правові методи ДРЕ.
10.Адміністр методи ДРЕ.
11.Екон методи ДРЕ.
12.Пропагандистські методи ДРЕ.
13.Ф-ції Президента У.в сфері ДРЕ.
14.Ф-ції ВРУ в сфері ДРЕ.
15.Ф-ції КМУ в сфері ДРЕ.
16.Ф-ції міністерств та ін централ органів у сфері ДРЕ.
17.Ф-ції місц держ адмін-й та органів місц самовряд-ня в сфері ДРЕ.
18.Сутність стратегії соц-ек політики держави. Визнач-ня сусп потреб і інтересів.
19.Ієрархія і дерево цілей держ .ек. політики.
20.Стратег., тактичні й оперативні цілі; концепція соц-ек політики та ДРЕ.
21.Соціально-орієнтована ринк ек-ка як стратег орієнтир ек політики.
22.Сутність і ф-ції соц-ек прогноз-ня.
23.Принципи соц-ек прогнозування.
24.Класифікація соц-ек прогнозів.
26.Сутність макроекномічного планування, директивне та індикативне планування .
25. Класифікація методів прогнозування.
27. ДПЕСР України як форма макроекономі-чного планування.
28. Принципи макроекономічного нлануван.
29.Си­с­те­ма по­ка­з­ни­ків ма­к­ро­ек. пла­нів.
30.Ба­ланс. та но­р­мат. ме­то­ди пла­но­во-­ек. роз­р-­ків.
31.Стр-ра Держ. про­гра­ми ек. і соц. роз­в-­ку Укр.
32.Су­т­ність де­р­ж.-­ці­льо­во­го пла­нув., та ці­льо­вих ком­пл. про­грам.
33.Кла­сиф. ці­льо­вих ком­пл. про­грам(ЦКП)
34-35.Е­та­пи про­гр.-­ці­льо­во­го пла­нув. Стр-ра ці­льо­вої ком­плекс. про­гра­ми.
36.Ко­н­т­роль за ре­а­лі­за­ці­єю за­хо­дів ЦКП.
37.Фін та бю­дж си­с­те­ми. Зве­де­ний ба­ланс фін ре­сур­сів дер-­ви.
38. Доходи та видатки Державного бюджету України.
39.Зба­ла­н­со­ва­ність (про­фі­цит, де­фі­цит, сек­вестр) дер­жа­в­но­го бю­дже­ту.
40. Засоби подолання бюдж.дефіциту.
41. Етапи бюдж.процесу в Україні.
42.Система оподаткування України.
43.Система податкових органів України.
44. Форми і класифікація податків.
45. Загальнодержавні податки податкові пільги.
46. Склад і функції сектору загальнодержавного управління.
47. Ефективність у суспільному (державному) секторі економіки.
48.Ко­ш­то­рис до­хо­дів та ви­да­т­ків уста­нов се­к­то­ру заг держ управ­лін­ня.
49.Державні потреби в прод-ії. Система матеріальних балансів.
50. Сутність держ. замовлень та держ. контрактів. Замовники та виконавці держ. замовлень.
51.Е­та­пи кон­ку­р­с­но­го від­бо­ру ви­ко­нав­ців держ за­мо­в­лень.
52 Банківська система України. Функції НБУ.
53.Методи грошово-кредитного регулювання
54 Валютне регулювання
55 Банківське регулювання і банківський нагляд.
56 Сутність та види структури економіки.
57 Пасивна та активна структурна економіка.
58 Пріоритети та засоби структурної політики.
59 Роль держави в інвестиційній сфері
60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулюван-ня
61.Державне регулювання інвестиційної політики
62 Науково-технічний прогрес та соціально-економічний роз-виток.
63. Необхідність та сутність науково- технічної політики.
64. Форми та методи реалізації Н.-Т. політики.
65. Держ. регулювання інноваційних процессів.
66. Ефективність держав­ної підтримки інноваційних процесів
67. Підприємництво як об’єкт держав­ного регулювання
68. Роль держави у становленні підприємницького середовища
69. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.
70.При­ва­ти­за­ція як чин­ник держ ре­гу­лю­ван­ня під­при­єм­ни­ц­т­ва.
71.А­н­ти­мо­но­по­ль­на по­лі­ти­ка дер­жа­ви.
72.Ме­ха­нізм ба­н­к­рут­с­т­ва і са­на­ції під­при­ємств.
73.Су­т­ність, за­вдан­ня, пріо­ри­те­ти зо­в­ні­ш­ньо­екон по­лі­ти­ки дер-­ви.
74.Та­ри­ф­ні ме­то­ди держ рег-­ння зо­в­ні­ш­ньо­екон ді­я­ль­но­с­ті.
75.Не­та­ри­ф­ні ме­то­ди держ рег-­ння зо­в­ні­ш­ньо­екон ді­я­ль­но­с­ті.
76.Не­о­б­хі­д­ність та сут­ність дер­жа­в­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін.
77.Фо­р­ми і ме­то­ди дер­жа­в­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін.
78.А­н­ти­і­н­ф­ля­цій­на по­лі­ти­ка.
79.Су­т­ність та за­вд. ре­гі­он. еко­но­мі­ч­ної по­лі­ти­ки.
80.Мех-зм ре­а­ліз-­ії ре­гі­он. ек. по­л-­ки дер-­ви.
81.За­со­би та ме­то­ди ДР со­ц.-­ек. роз­ви­т­ку ре­гі­о­нів.
82.Місц. бю­дже­ти як фін. ос­но­ва соц-­ек. роз­в. ре­го­нів.
83. Сут­ність та ме­та со­ц­по­лі­ти­ки.
84. За­вдан­ня со­ц­по­лі­ти­ки та по­ка­з­ни­ки со­ц­ро­з­ви­т­ку.
85. Державне регулювання реальних доходів населення.
86. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ та послуг.
88. Державне регулювання зайнятості населення.
89. Необхідність охорони навко-лишнього середовища.
90. Принципи і об’єкти охорони довкілля
91. Засоби та методи екологічного регулювання.
92. Державне управління у сфері охорони навколишнього середовища.
93. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.
87.Система трудових балансів.
1.Крива виробничих можливостей. Типи розподілу обмежених ресурсів.
2. Вади ринк. економіки та необхідність держ. рег-ня.
3.ПОЛІТИЧНА,СОЦІАЛЬНА,МІЖНАРОДНА,ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ.
4.ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
5.СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ :»ДЕРЖ. ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ», «ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ТА «ЕКОНОМ. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ».
6. Сутність, суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки
7.ВАДИ ДЕРЖ. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ЕКОНОМ. ПОЛІТИЦІ.
8. Сутність і класифікація методів державного регулювання
9. Сутність правового регулювання економіки.
10. Адміністративні методи ДРЕ
11.ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖ. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.
12.ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МЕТОДИ ДРЕ.
13. Функції президента
14. Функції ВРУ
15. Ф-ції Кабміну
16. Функції міністерств і відомств
17. Завдання та ф-ції місцевих органів щодо рег-ня соц-ек розвитку в регіоні.
18. Сутність стратегії соц.- ек. політики держави. Визначення сусп. потреб та інтересів.
19. Ієрархія і дерево цілей державної економічної політики.
20. Стратегічні, тактичні і оперативні цілі; концепція соц.-ек. політики та ДРЕ.
21. Соціально-орієнтована ринкова економіка як стратегічний орієнтир економічної політики.
22. Сутність економічного і соціального прогнозування
23.Принципи прог-ня
24. Класифікація прогнозів економічного і соціального розвитку
25. Система методів прогнозування
26.Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.
27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.
28. Принципи макроекономічного планування.
29.Система показників макроекономічних планів.
30. Балансовий та нормативний методи планово-ек. розрахунків.
31.Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.
32. Сутність програмно-цільвого методу планування
33. Класифікація ЦКП
34.Етапи програмно-цільового планування.
35.Структура цільової комплексної програми.
36.Контроль за реалізацією заходів ЦКП.
37.Фінансова та бюджетна системи. Зведений баланс фінансових ресурсів держави.
38. Доходи та видатки Державного бюджету України.
39. Збалансованість (профіцит, дефіцит, секвестр) державного бюджету .
40. Засоби подолання бюджетного дефіциту.
41. Етапи бюджетного процесу в Україні.
42. Система оподаткування України.
43. Система податкових органів України
44. Форми і класифікація податків.
45. Загальнодержавні податки, податкові пільги.
46. Склад і функції сектору загальнодержавного управління.
47. Ефективність у суспільному (державному ) секторі економіки.
48. Кошторис доходів та видатків установ сектору загального державного управління.
49. Державні потреби в продукції (товарах, роботах, послугах). Система матеріальних балансів.
50. Сутність державних замовлень та державних контрактів. Замовники та виконавці державних контраків.
51. Етапи конкурсного відбору виконавців державних замовлень.
52. Банківська система України. Функції НБУ.
53. Методи грошово – кредитного регулювання.
54. Валютне регулювання.
55. Банківське регулювання і банківський нагляд.
56. Сутність та види структури економіки.
57.Пасивна та активна структурна політика.
58. Пріоритети та заходи структурної політики.
59. Роль держави в івестиційній сфері.
60. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
61. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
62. Науково-технічний прогрес та соціально-економічний розвиток.
63. Необхідність та сутність науково – технічної політики.
64. Форми та методи реалізації науково – технічної політики.
65. Державне регулювання інноваційних процесів.
66. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.
67. Підприємництво як об?єкт державного регулювання.
68. Роль держави у становленні підприємницького середовища.
70. Приватизація як чинник державного регулювання підприємництва.
71. Антимонопольна політика держави.
72. Механізм банкрутства і санації підприємств.
75.Державне регулювання зовнішньо­торговельної діяльності (ДРЗД)
Необхідність та сутність держ-о регулювання цін.
77.Державне регулювання цін.Форми і методи.
78.Антиінфляційна політика
79. Державна регіональна економічна політика
81. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
82. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.
83. Сутність і мета соціальної політики.
84. Завдання соц. політики та показники соц. розвитку.
85. Державне регулювання реальних доходів населення.
86. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.
88. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ.
89.Необхідність ОНПС
90. Принципи та обєкти охорони довкілля.
92.Державне управління в сфері охорони навколишнього природного середовища(ОНПС).
90. Принципи та обєкти охорони довкілля.
89.Необхідність ОНПС
88. ДР зайнятістю н-ня
86.Регулювання обсягу споживання мат благ та послуг.
85. ДР реальних доходів н-ня.
84. Завдання соц політики та показники соц розвитку
93. Економічний механізм забез-ня природоохоронної діяльності.
91. Засоби та методи екологічного регулю-вання.
87. Система трудових балансів.
74.Тарифні методи ДР зовнішньоекономічної діяльності
80.Механізм реалізаціі регіональної економічної політики держави.
1. Визн чисельн труд ресурсів у прогнозному році.
2. Скласти баланс ринку праці і визначити чисельність безробітних на кінець року.
3. Скласти баланс грошових доходів і витрат населення та визначити перевищення доходів над витратами або витрат над доходами.
4. Визнач потребу в імпорті прир газу в прогнозн році.
5.Визн можлив експорту прокату чорн металів в прогн році.
6.Визначити обсяг централізованих капіталовкладень необх для будів житла.
7. Визначити потребу в кап вклад у промисл, сг, і будів в прогн році.
8. Визнач галузев структ спожив електр в прогн році в %
9. Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогн році.
10. Скласти баланс попиту і пропоз та визнач можлив експорту цементу в прогн році
11.Визначити темп приросту і структ в-ва товарів нар спожив в прогн році
Модульний тест 3
Задачи и решения Розрахункове завдання №1.
Розрахункове завдання №2.
Розрахункове завдання №4.
Розрахункове завдання №3.
Розрахункове завдання №6.
Розрахункове завдання №7.
Розрахункове завдання №8.
Розрахункове завдання №9.
Розрахункове завдання №10.
Розрахункове завдання №11.
Розрахункове завдання №12.
Розрахункове завдання №13.
Розрахункове завдання №1.

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДержавне регулювання экономіки України

релевантные научные источники:
 • Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки. 3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. 4. Методи
 • Державний фінансовий контроль України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб
  6. Організаційні форми в Україні. 7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. 8. Класифікація та характеристика видів К. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 • Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
  Тема 1. Правові засади функціонування ринку цінних паперів 1. Теоретико-методологічне поняття цінних паперів 2. Історія зародження і розвитку ринку цінних паперів. 3. Місце ринку цінних паперів у
 • Шпаргалка - Банківське право України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб
  1. Економічна сутність поняття «банк» та «комерційний банк» 2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура 3. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків 4.
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Завдання і зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. 2. Предмет, основні методи правового регулювання та принципи аграрного права.
 • Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації. 2. Аг. право як галузь права, його
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання

Другие источники по дисциплине Государственное регулирование экономики:

 1. Ответы к экзамену по этике и культуре управления
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.12 Мб
 2. Государственное регулирование экономики РФ
  | Ответы к госэкзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ответы к госам по дисциплине Государственное регулирование экономики РФ
  | Ответы к госэкзамену | | Россия | docx | 0.21 Мб
 4. Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
 5. Государственное регулирование экономики в зарубежных странах
  | Лекция | | Зарубежные страны | docx | 0.17 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -